HOME  |  Inwoner  |  Blauwe zone (nieuw parkeerbeleid)

Blauwe zone (nieuw parkeerbeleid)

Op 30 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de Nota herijking parkeerregulering. Hiermee wordt de parkeerregulering in Driebergen-Rijsenburg, Doorn en Maarn aangepast om de parkeerplekken die er zijn zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De blauwe zones blijven bestaan, maar worden compacter, waardoor meer parkeergelegenheid overblijft voor langparkeerders en er beter gehandhaafd kan worden. Daarnaast gelden per 1 januari 2019 nieuwe regels om een ontheffing te krijgen.

Om de parkeerregulering te verbeteren is eind 2017 onderzocht hoe de huidige parkeerregulering in de gemeente functioneert. Dit ging om de blauwe zones in de centra van Doorn, Leersum, Maarn en Driebergen-Rijsenburg. Met een parkeeronderzoek en een uitgebreid participatief proces, bestaande uit informatieavonden, inloopavonden en een digitale enquête, is in kaart gebracht waar de knelpunten zaten in de huidige parkeerregulering. Hierbij kwam naar voren dat de blauwe zone veel draagvlak heeft onder inwoners en ondernemers, maar dat meer handhaving gewenst is. Daarnaast bleek dat er in de meeste dorpen behoefte was aan parkeergelegenheid waar men langer dan 1,5 uur kan parkeren.

Van concept naar definitieve nota

De bevindingen uit het parkeeronderzoek en participatieproces hebben afgelopen juni geleid tot de Conceptnota herijking parkeerregulering. Hierop kon worden gereageerd tijdens twee inloopavonden in juli van dit jaar. De reacties zijn vervolgens verwerkt in de definitieve Nota herijking parkeerregulering, zoals vastgesteld door het college van B&W.

De meeste reacties op de Conceptnota kwamen uit Maarn en richtten zich op het voorstel om in Maarn rond een verkleinde blauwe zone een vergunningenstelsel in te voeren om parkerende treinforenzen te weren uit de woonstraten. Ook uit de lokale politiek kwamen er bedenkingen over het voorstel voor Maarn. Het college heeft daarom besloten om vooralsnog geen vergunningenstelsel in te voeren in Maarn, maar alleen de blauwe zone te verkleinen. Over een jaar wordt geëvalueerd of deze maatregel het gewenste effect heeft. Inwoners en ondernemers krijgen daar in de loop van het jaar  informatie over.

Belangrijkste wijzigingen in het definitieve parkeerbeleid

De belangrijkste wijzigingen aan de blauwe zones op straat zijn als volgt:

  • De blauwe zones worden op een aantal plaatsen compacter en daarmee efficiënter gemaakt. Hierdoor ontstaat meer gelegenheid voor langparkeren. Op enkele plaatsen wordt de blauwe zone ook uitgebreid om een geheel te maken van de losse stukken blauwe zone. De wijzigingen per dorp vindt u op de onderstaande kaartjes
  • De maximale parkeerduur wordt verruimd van 1,5 uur naar 2 uur. Hierdoor kunnen bezoekers rustiger kunnen winkelen en sluiten de zones aan op de landelijke standaard van maximaal 2 uur parkeren.
  • In Maarn geldt de blauwe zone niet meer tot 20.00 uur ‘s avonds, maar tot 18.00 uur.

Per 1 januari 2019 verandert ook het ontheffingenbeleid voor de blauwe zone op de volgende punten:

  • Ondernemers kunnen geen ontheffing meer krijgen. Zo wordt de blauwe zone zoveel mogelijk vrij gehouden voor winkelend publiek. De enige  uitzondering hierop zijn  personen met een medisch beroep met spoedeisend karakter, zoals huisartsen. Bewoners van de blauwe zone zonder eigen parkeergelegenheid kunnen nog steeds een ontheffing aanvragen.
  • Voor het aanvragen van een ontheffing betaalt u vanaf 1 januari €59,15 en deze ontheffing is vijf jaar geldig. Wij adviseren u te controleren of u aan de nieuwe voorwaarden voldoet voordat u een nieuwe ontheffing aanvraagt. Zo voorkomt u onnodige kosten.
  • Komt u in aanmerking voor een ontheffing? Dan wordt een tweede kenteken op uw ontheffing mogelijk. U kunt de ontheffing dan gebruiken voor verschillende voertuigen, voor één voertuig tegelijkertijd.
  • Er worden geen ontheffingen meer afgegeven voor de blauwe zone op de Traaij in Driebergen-Rijsenburg vanwege de hoge parkeerdruk in het winkelgebied. Zo houden we plaatsen vrij voor winkelend publiek.

Startdatum nieuw parkeerbeleid: 1 januari 2019

Om de nieuwe parkeerregulering in te laten gaan worden de komende maanden de belijning en bebording aangepast in de dorpen. Per 1 januari 2019 gaat het nieuwe ontheffingenbeleid in en worden ontheffingsaanvragen getoetst aan het nieuwe beleid. Heeft u nog een ontheffing voor de blauwe zone? Dan kunt u deze blijven gebruiken totdat de ontheffing afloopt. Daarna wordt een nieuwe aanvraag getoetst aan het nieuwe beleid. Verder zet de gemeente vanaf januari stevig in op handhaving om het nieuwe parkeerbeleid te bekrachtigen. Inwoners die in een straat wonen waar de situatie verandert door het nieuwe parkeerbeleid, worden hier de komende maand over geïnformeerd.

Bijbehorend product in het digitaal loket