HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Boom kappen

Boom kappen

U vindt hier informatie over: "Online aanvraag"

Online aanvraag

 

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?

 • Voor het kappen van bomen die op 1.30 m hoogte een stamomtrek hebben van 94 cm of meer (minimaal een doorsnee van 30 cm).
 • Voor het ingrijpend snoeien van bomen, zoals knotten, kandelaberen en in gevallen waarbij het noodzakelijk is om meer dan 20 procent van het kroonvolume weg te nemen.  

Wanneer heb ik géén kapvergunning nodig?

 • Voor het kappen van bomen die op 1.30 m hoogte een stamomtrek van minder dan 94 cm hebben.
 • Voor het kappen van ruwe berken (Betula pendula), de Amerikaanse vogelkers en gewone coniferen (meer informatie staat in de brochures onder 'tabblad Formulieren').
 • Voor periodieke snoei vanwege regulier onderhoud van een knotboom, gekandelaberde boom, leiboom of hakhout.
 • Voor vakkundige snoei waarbij minder dan 20% van het kroonvolume wordt verwijderd.

Let op

Het kan zijn dat er alsnog voor het kappen een aanlegvergunning nodig is op grond van het bestemmingsplan. Neem hierover contact op met de gemeente.

Wat doe ik als de boom al dood is of als ik alleen maar wil dunnen?

 • Voor het kappen van dode bomen en dunning van houtopstand van een soort die niet vergunningvrij is, is een schriftelijke melding voldoende.      
 • Maak voor de melding gebruik van het meldformulier onder het tabblad 'Documenten'. U mag de boom of bomen niet kappen voordat het college schriftelijk heeft bevestigd dat het om dode houtopstand/dunning gaat en u de bomen mag vellen.
 • U betaalt voor een melding geen leges.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Op basis waarvan nemen wij een beslissing?

Na aanvraag voor een kapvergunning komt de gemeentelijke boomadviseur langs om de aanvraag ter plekke te beoordelen. Het advies van de boomadviseur is onderdeel van de beschikking en is bepalend of de vergunning wordt toegekend of geweigerd. De belangen van de aanvrager worden afgewogen tegen de weigeringscriteria uit de Bomenverordening 2013 Utrechtse Heuvelrug.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • het belang van natuur
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde
 • de boom heeft landschappelijke waarde
 • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
 • de boom heeft waarde voor leefbaarheid

Wanneer mag ik de boom vellen?

De bezwaartermijn eindigt 6 weken na de verzenddatum van de beschikking. Deze verzenddatum vermelden we ook bij publicatie van de vergunning.

Is er wel bezwaar gemaakt tegen de vergunning dan gaat de omgevingsvergunning in werking na afloop van de bezwaartermijn. Alleen als door de rechtbank een voorlopige voorziening is toegewezen moet u wachten met de kap.

Bij een melding kunt u starten met het kappen van dood hout en dunning na onze schriftelijke bevestiging dat uw melding overeenkomt met de bedoelde bomen of houtopstand.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoe kunnen belanghebbenden reageren?

Belanghebbenden worden via een publicatie in 'De Kaap' en de 'Stichtse Courant' en via de website van de gemeente op de hoogte gebracht van een aanvraag voor een kapvergunning, en het besluit op een aanvraag. Zij kunnen schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit op een aanvraag.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Is de bezwaartermijn verstreken dan kunt u het gebruik maken van de vergunning alleen nog tegengaan door bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het bedrag dat u voor het kappen betaalt is samengesteld uit het basisbedrag van € 111,40, de kosten voor publicatie € 15,60 en een bedrag van € 5,40 per boom.

Rekenvoorbeeld

Als u twee bomen wilt laten kappen, betaalt u aan leges: € 111,40 + € 15,60 + (2 x € 5,40) = € 137,80.

Deze leges worden ook in rekening gebracht als de aanvraag wordt geweigerd.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Kan er iemand komen kijken of het zin heeft een vergunning aan te vragen?

Dit is niet mogelijk. De gemeentelijke boomadviseur komt pas kijken nadat u een aanvraag heeft ingediend voor een omgevingsvergunning. De beoordeling van de boomadviseur is onderdeel van de uiteindelijke verlening of weigering van de vergunning. Wilt u toch een advies voordat u een vergunningaanvraag doet? Neem dan contact op met een hovenier of boomadviesbureau.

Kan ik een noodkap aanvragen?

Dit is niet mogelijk. Hiervoor doet u een vergunningaanvraag. Maak gelijktijdig telefonisch melding van de noodsituatie. Als de boomdeskundige (na inspectie) de urgentie onderschrijft, wordt er een toestemming tot noodkap geregeld. De vergunningprocedure gaat na de noodkap door. Zijn er weigeringsgronden aanwezig? In sommige gevallen verlenen wij dan een vergunning waarin u een herplantplicht wordt opgelegd.

Ik heb geen computer. Hoe dien ik een aanvraag in?

Neem contact op met ons Klantencontactcentrum (0343) 56 56 00 voor een aanvraagformulier. Voeg bij uw aanvraag een situatietekening. Uit de situatietekening moet blijken waar de boom of bomen zich precies bevinden ten opzichte van het woonhuis, de perceelgrenzen en eventuele andere bomen in de directe nabijheid. Wij kunnen u ook een kadastrale kaart toesturen waarop u de locatie van de boom of bomen aangeeft.