HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

Dwangsomregeling niet langer van toepassing op Wob

Op 12 juli 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waardoor geen aanspraak meer bestaat op een dwangsom als een bestuursorgaan niet tijdig beslist op een Wob-verzoek. Deze wijziging van de Wob is per 1 oktober 2016 in werking getreden.

Vanaf 1 oktober 2016 geldt deze regeling dus niet meer voor besluiten die de overheid op grond van de Wob moet nemen op verzoeken om openbaarmaking van informatie.

Wanneer kan er in gebreke gesteld worden na het niet tijdig beslissen op een Wob-verzoek?

Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2016 van de ‘Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik’ wordt het misbruik van de Wob aangepakt. De ‘Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ is dan niet meer van toepassing op de Wob.

Bezwaar en rechtstreeks beroep

Ondanks dat het bestuursorgaan geen dwangsom meer aan de aanvrager kan verbeuren, dient het bestuursorgaan nog steeds tijdig op een Wob-verzoek te beslissen. Wanneer het bestuursorgaan niet tijdig op een verzoek beslist kan de aanvrager in afwijking van artikel 7:1 lid 1, onder f Awb bezwaar maken ingevolge het nieuwe artikel 15a Wob. De aanvrager kan ook rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter instellen. De bestuursrechter kan in afwijking van artikel 8:55d lid 1 Awb een termijn bepalen waarbinnen het bestuursorgaan alsnog een besluit bekendmaakt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Als er voor uw aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn geldt, houdt u 8 weken aan als beslistermijn.
  • Als de gemeente meer tijd nodig heeft om te beslissen, kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u altijd een bericht hierover sturen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Download het Formulier ingebrekestelling en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

  • Binnen 2 weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag of bezwaar.
  • Doet de gemeente dit niet dan moet zij u een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.