HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Een mantelzorger verleent onbetaalde, intensieve zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind, ander familielid, vriend of buur. Het gaat dan om meer hulp dan gebruikelijk. 'Gebruikelijke hulp' is hulp die in redelijkheid verwacht mag worden van echtgenoten, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk om de vaak moeilijke taak vol te houden.

Ondersteuning door het Sociaal Dorpsteam

Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van het Sociaal Dorpsteam wanneer de zorgvrager in onze gemeente woont. Het kan gaan om informatie en advies, maar ook om hulp bij regeltaken of het inschakelen van mantelzorgvrijwilligers om de zorgtaken tijdelijk over te nemen.

De consulenten van het Sociaal Dorpsteam gaan bij ieder gesprek met een inwoner ook in gesprek met de mantelzorger. Zij willen graag weten of de mantelzorger de zorg vol kan houden en welke ondersteuning zij hierin kunnen gebruiken. Dit is vaak 'maatwerk' en kan dus voor iedere mantelzorg weer anders zijn.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke vormen van ondersteuning zijn er?

Mantelzorgvrijwilligers

Thuiswonende inwoners met dementie en hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op een mantelzorgvrijwilliger. In eerste instantie gaat het om inwoners met dementie van 75 jaar of ouder en hun mantelzorgers. Voor deze groep is op dit moment onvoldoende ondersteuning. De mantelzorgvrijwilliger biedt praktische ondersteuning in de vorm van hand- en spandiensten, administratieve ondersteuning, een luisterend oor en meedenken maar ook respijtzorg en gezelligheidscontact of ontspanning.

Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars kunnen u helpen bij uw mantelzorgtaken. Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie op meerdere beleidsterreinen, biedt informatie, ondersteunt beroepsmatig en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk en om overbelasting te voorkomen regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening. De regie blijft bij de mantelzorger. De mantelzorger wordt zo minder belast.

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen.

De mantelzorgmakelaar biedt als professionele dienstverlener primair de (overbelaste) mantelzorger ondersteuning bij de regie over diens individuele situatie; gidst door het bureaucratisch zorgterrein, ondersteunt bij of neemt tijdelijk regeltaken over, bemiddelt tussen werkende mantelzorger en diens werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverleningsvragen warm over.

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van mantelzorgtaken zodat de mantelzorger de gelegenheid heeft om andere dingen te doen of even op adem te komen. Dit kan aan huis of buitenshuis, door professionals of door (zorg)vrijwilligers. Denk aan thuisopvang/-begeleiding of dagopvang maar ook aan logeeropvang en vakanties. Als u op zoek bent naar respijtzorg neemt u dan contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt.

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie

In onze gemeente zijn drie Ontmoetingscentra voor mensen met dementie: Ontmoetingscentrum De Vijver in Driebergen, Ontmoetingscentrum Allemanswaard in Amerongen en Ontmoetingscentrum Beatrix in Doorn. Er is ook een kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie, In het moment in Driebergen.De ontmoetingscentra bieden een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een dag bestaat uit een activiteitenprogramma met geheugentraining, sport en beweging. Ook is er ruimte voor creativiteit, eigen inbreng en sociale contacten. Mantelzorgers krijgen er individuele ondersteuning en er zijn groepsgesprekken en lezingen. De mantelzorger krijgt praktische en emotionele steun waardoor de naaste met dementie langer thuis kan blijven wonen.

Mantelzorgcompliment

De gemeente waardeert de manier waarop mantelzorgers hun zware taak uitvoeren. Als blijk van deze waardering biedt zij mantelzorgers in 2017 een financieel compliment van € 50. Het mantelzorgcompliment wordt toegekend aan de zorgvrager. Hij of zij reikt het compliment uit aan de mantelzorger. Het compliment kan maar aan één mantelzorger worden toegekend.

Financiële tegemoetkoming

Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met minder inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. De gemeente komt mantelzorgers met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) en aantoonbaar extra hoge kosten tegemoet met een bijdrage van € 100 per jaar. De financiële tegemoetkoming kan maar aan één mantelzorger worden toegekend.

Dag van de Mantelzorg

Jaarlijks in de week van 10 november organiseren de Sociale Dorpsteams samen met de sociaal makelaars en de gemeente de Dag van de Mantelzorg. Alle mantelzorgers die bij de gemeente bekend zijn en degene aan wie zij mantelzorg verlenen worden uitgenodigd en in het zonnetje gezet. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Rond dit thema worden activiteiten georganiseerd.

Nieuwsblad voor mantelzorgers

De sociaal makelaars in de regio maken het nieuwsblad voor mantelzorgers 'VoorElkaar'. Het nieuwsblad verschijnt vier keer per jaar. VoorElkaar wordt per e-mail verstuurd of is af te halen bij het Sociale Dorpsteam in uw buurt. Wilt u het nieuwsblad digitaal ontvangen meld u dan aan bij Bertine van den Bosch: b.vandenbosch@welnuh.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Hoe vraag ik mantelzorgondersteuning aan?

Als u als mantelzorger ondersteuning nodig heeft dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt. Zij kijken samen met u welke ondersteuning het beste bij u past.

Aanvragen mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd bij het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt of door het ‘Aanvraagformulier mantelzorgcompliment’ in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Als mantelzorger hoeft u niet zelf in onze gemeente te wonen maar de zorgvrager wel. Het aanvraagformulier kunt u vinden onder het tabblad 'documenten'.

Aanvragen financiële tegemoetkoming

De financiële tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt of met het ‘Aanvraagformulier financiële tegemoetkoming mantelzorgers’. De aanvrager mag één mantelzorger aanwijzen die voor de financiële tegemoetkoming in aanmerking komt. U vindt het aanvraagformulier bij het tabblad Documenten.

Aanvragen respijtzorg, mantelzorgvrijwilliger en mantelzorgmakelaar

Wilt u een beroep doen op respijtzorg, een mantelzorgvrijwilliger of een mantelzorgmakelaar neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt. Zij kunnen samen met u kijken welke ondersteuning het beste bij u past.