HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Een mantelzorger verleent onbetaalde, intensieve zorg aan een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Dit kan een ouder, kind, ander familielid, vriend of buur zijn. Het gaat hier om meer hulp dan de gebruikelijke zorg die echtgenoten, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten kunnen bieden. Ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk om de vaak moeilijke taak vol te houden.

Ondersteuning door het Sociaal Dorpsteam

Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van het Sociaal Dorpsteam wanneer de zorgvrager in onze gemeente woont. Het kan gaan om informatie en advies, maar ook om hulp bij regeltaken of het inschakelen van mantelzorgvrijwilligers om de zorgtaken tijdelijk over te nemen.

De consulenten van het Sociaal Dorpsteam gaan bij ieder gesprek met een inwoner ook in gesprek met de mantelzorger. Zij willen graag weten of de mantelzorger de zorg vol kan houden en welke ondersteuning zij hierin nodig hebben. Wat er nodig is kan voor iedere mantelzorger anders zijn: het is 'maatwerk'.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke vormen van ondersteuning zijn er?

Mantelzorgvrijwilligers

Mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op een mantelzorgvrijwilliger. De mantelzorgvrijwilliger helpt met praktische ondersteuning (in de vorm van hand- en spandiensten), administratieve ondersteuning, een luisterend oor, meedenken, maar ook voor de gezelligheid of ontspanning. Als u op zoek bent naar een mantelzorgvrijwilliger neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt.

Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars kunnen helpen bij uw mantelzorgtaken. Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie, geeft informatie, ondersteunt en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk (om overbelasting te voorkomen) regeltaken over. De regie blijft bij de mantelzorger. De mantelzorger wordt zo minder belast.

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van de taken. Naast de zorgtaken, zijn dit regeltaken en bijvoorbeeld werkverplichtingen. Ze bekijken samen met u wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen.

De mantelzorgmakelaar biedt de mantelzorger ondersteuning bij de regie over zijn/haar situatie; gidst door het zorgterrein, ondersteunt bij of neemt tijdelijk regeltaken over, bemiddelt tussen de werkende mantelzorger en diens werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverleningsvragen over. Als u op zoek bent naar een mantelzorgmakelaar neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt.

In veel gevallen vergoedt de zorgverzekeraar de kosten voor de mantelzorgmakelaar als je daar aanvullend voor verzekerd bent. Vraag daarom vooraf aan uw zorgverzekeraar of de inzet van een mantelzorgmakelaar vergoed wordt en tot welk bedrag per jaar.

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van mantelzorgtaken zodat de mantelzorger de gelegenheid heeft om op adem te komen. Dit kan aan huis of buitenshuis, door professionals of door (zorg)vrijwilligers. Denk aan thuisopvang/-begeleiding of dagopvang maar ook aan logeeropvang en vakanties. Als u op zoek bent naar respijtzorg neem u dan contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt.

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie

In onze gemeente zijn drie Ontmoetingscentra voor mensen met dementie: Ontmoetingscentrum De Vijver in Driebergen, Ontmoetingscentrum Allemanswaard in Amerongen en Ontmoetingscentrum Beatrix in Doorn. In Driebergen is ook een kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie. De ontmoetingscentra bieden een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een dag bestaat uit een activiteitenprogramma met geheugentraining, sport en beweging. Ook is er ruimte voor creativiteit, eigen inbreng en sociale contacten. Mantelzorgers krijgen er individuele ondersteuning en er zijn groepsgesprekken en lezingen. De mantelzorger krijgt praktische en emotionele steun waardoor de naaste met dementie langer thuis kan blijven wonen.

Mantelzorgcompliment

De gemeente waardeert de manier waarop mantelzorgers hun zware taak uitvoeren. Als blijk van deze waardering biedt zij mantelzorgers in 2017 een financieel compliment van € 50. De zorgvrager krijgt dit toegekend en reikt het zelf uit aan de mantelzorger. Het compliment kan maar aan één mantelzorger worden toegekend. Informatie over het aanvragen van het mantelzorgcompliment staat op het tabblad 'Wat moet ik doen'.

Financiële tegemoetkoming

Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met minder inkomsten en extra uitgaven, zoals reiskosten. De gemeente komt mantelzorgers met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) en aantoonbaar extra hoge kosten tegemoet met een bijdrage van € 100 per jaar. Per zorgvrager wordt de financiële tegemoetkoming aan één mantelzorger toegekend. Informatie over het aanvragen van de financiële tegemoetkoming staat op het tabblad 'Wat moet ik doen'.

Dag van de Mantelzorg

Jaarlijks organiseren de Sociale Dorpsteams samen met de sociaal makelaars en de gemeente de Dag van de Mantelzorg. Alle mantelzorgers die bij de gemeente bekend zijn en degenen aan wie zij mantelzorg verlenen worden uitgenodigd en in het zonnetje gezet. Ieder jaar staat een ander thema centraal.

Nieuwsblad voor mantelzorgers

De sociaal makelaars in de regio maken het nieuwsblad voor mantelzorgers 'VoorElkaar'. Het nieuwsblad verschijnt vier keer per jaar. VoorElkaar wordt per e-mail verstuurd of is af te halen bij het Sociale Dorpsteam in uw buurt. Wilt u het nieuwsblad digitaal ontvangen meld u dan aan via tineke.eendebak@samenopdeheuvelrug.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Hoe vraag ik mantelzorgondersteuning aan?

Als u als mantelzorger ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt. Zij kijken samen met u welke ondersteuning nodig is.

Aanvragen mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd bij het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt of door het ‘Aanvraagformulier mantelzorgcompliment’ in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Als mantelzorger hoeft u niet zelf in onze gemeente te wonen maar de zorgvrager wel. Het aanvraagformulier staat bij het tabblad Documenten.

Aanvragen financiële tegemoetkoming

De financiële tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij het Sociaal Dorpsteam of met het ‘Aanvraagformulier financiële tegemoetkoming mantelzorgers’. De aanvrager mag één mantelzorger aanwijzen die voor de financiële tegemoetkoming in aanmerking komt. Het aanvraagformulier staat bij het tabblad Documenten.

Aanvragen respijtzorg, mantelzorgvrijwilliger en mantelzorgmakelaar

Wilt u een beroep doen op respijtzorg, een mantelzorgvrijwilliger of een mantelzorgmakelaar neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt. Zij kunnen samen met u kijken welke ondersteuning nodig is.