HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Planschade

Planschade

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Wilt u meer informatie over planschade neem dan contact met ons op via (0343) 56 56 00.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Aanvragen

U kunt een tegemoetkoming in planschade schriftelijk verzoeken via het aanvraagformulier Planschade. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het formulier halen bij de balies Vergunning en Handhaving in de Gemeentewinkel in Doorn.

Duur van de aanvraag

Omdat in de meeste gevallen advies wordt gevraagd aan een onafhankelijke adviseur of een adviescommissie, moet u rekening houden dat het geruime tijd duurt voordat burgemeester en wethouders een besluit over de hoogte van de tegemoetkoming in de planschade kunnen nemen. De adviseur moet binnen 16 weken een advies uitbrengen. Daarna beslist het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken.

 Beoordeling van de aanvraag

 • De gemeente vraagt advies aan een onafhankelijke adviseur of een adviescommissie.
 • De adviseur of adviescommissie maakt een concept-advies en stuurt dit naar zowel de gemeente als naar u met het verzoek hierop te reageren.
 • Daarna maakt het bureau het definitieve advies en stuurt dit naar de gemeente.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit op de aanvraag. In de meeste gevallen nemen zij het advies over, maar er kan ook van worden afgeweken. Soms wordt een planschadeverzoek verkort afgedaan, zonder advies van een onafhankelijk bureau. Dat kan als vooraf al duidelijk is dat het verzoek ongegrond is, bijvoorbeeld wanneer u als huurder van een woning of pand een planschadeverzoek indient.

Niet eens met het besluit? 

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van het college door een bezwaarschrift in te dienen. Informatie over hoe u een bezwaarschrift kunt indienen, ontvangt u tegelijkertijd met het besluit op uw verzoek. 

  

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Drempelbedrag

Voor het behandelen van een verzoek tot tegemoetkoming in planschade betaalt u een drempelbedrag van € 500,00. U ontvangt hierover een brief van de gemeente. Betaalt u het bedrag niet binnen de in de brief gestelde termijn dan is uw verzoek niet-ontvankelijk. Wanneer wij u een tegemoetkoming in planschade toekennen, ontvangt u het drempelbedrag terug.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.