HOME  |  Inwoner  |  Wonen  |  Prestatieafspraken 2018

Prestatieafspraken 2018

Prestatieafspraken 2018

De gemeente maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties die woningen bezitten en verhuren in de gemeente. Het gaat daarbij over wat woningcorporaties gaan doen en bijdragen  aan het realiseren aan de beleidsdoelen van het gemeentelijk woonbeleid.  Aan de hand van de thema’s: betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep, duurzaamheid, huisvesting specifieke groepen, leefbaarheid en wonen en zorg , zijn afspraken gemaakt voor 2018, met eventueel een doorloop naar 2021.

De prestatieafspraken op hoofdlijnen

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de beleidsdoelen van de geactualiseerde woonvisie 2013-2020 en het woonbehoefteonderzoek van 2016. Daarnaast zijn nieuwe relevante ontwikkelingen op de woningmarkt en aanverwante beleidsvelden hierbij betrokken.

De prestatieafspraken zijn verdeeld over vijf verschillende thema’s:

  1. Betaalbaarheid en bereikbaarheid
  2. Duurzaamheid
  3. Huisvesting bijzondere groepen
  4. Wonen en Zorg
  5. Leefbaarheid

Per thema zijn prestatieafspraken gemaakt en de financiële investeringen die de corporaties doen voor het uitvoeren en realiseren van de afspraken, de samenwerking tussen de partijen en de communicatie. Ook is vastgelegd wat partijen van elkaar verwachten en waar ze elkaar op kunnen aanspreken.

te downloaden