Wij willen een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Niet alleen nu, maar ook over 50 of 100 jaar. Om dit te bereiken hebben we een programma Duurzaamheid. Op deze pagina leest u wat we belangrijk vinden.

Samen

Het bepalen van de richting en het vormgeven van projecten doen we zoveel mogelijk samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Daarom organiseren we met regelmaat bijeenkomsten en vragen we advies aan onze onafhankelijke Duurzaamheidsraad.

Klimaatneutrale gemeente

in 2035 willen we klimaatneutraal zijn, zónder compensatie. Dat wil zeggen dat we alle energie die we dan gebruiken, op duurzame wijze opwekken. Thuis, op school, op het werk, op straat, in de bus; overal. Meer over die ambities leest u in de Routekaart Klimaatneutraal grondgebied 2035. De kaart geeft richting voor de eerste vier jaar (2017-2021).

Duurzame leefomgeving

We willen de hoge milieukwaliteit in onze gemeente behouden. We letten onder andere op bodemkwaliteit, waterhuishouding, luchtkwaliteit, rust en het tegengaan van lichtvervuiling.

Duurzame mobiliteit

We stimuleren het gebruik van de fiets en het OV en we faciliteren de overstap naar duurzamere grondstoffen om benzine en diesel te vervangen.

Duurzame economie

We stimuleren duurzame innovaties en streven naar een economie waarin duurzame producten en diensten een plek hebben. We motiveren bedrijven en organisaties om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Duurzame, klimaatneutrale gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie met al onze gebouwen en vervoersmiddelen is sinds 2015 klimaatneutraal met compensatie. We besparen energie, wekken duurzame energie op en compenseren de resterende CO2-uitstoot via de CO2 Bank Utrecht.

Ook ons gemeentehuis is duurzaam (energielabel A) met zonnepanelen, goede isolatie, een warmtepomp, warmte-koudeopslag en een groene daktuin. We gebruiken uiteraard groene stroom en groen gas.

Aardgasvrij

In 2050 zijn alle woningen in Nederland van het aardgas af. Per wijk kost dat 5 tot 10 jaar tijd. Met de Transitievisie Warmte plannen we samen met inwoners en betrokkenen wanneer onze wijken van het gas af gaan. Voor de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn, onderzoeken we ook hóé we dat kunnen doen. De visie wordt uiterlijk in 2021 vastgesteld.

De gemeente verkent samen met partners alternatieven voor verwarmen met aardgas. Zo onderzoeken we samen met Heuvelrug Wonen en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Driebergen of we warmte uit afvalwater kunnen gebruiken voor een warmtenet.

Regionale energiestrategie (RES)

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, waterschappen en provincies in regio’s samenwerken aan regionale energiestrategieën. Wij doen dat met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. Met de RES kiezen we samen hoe we overgaan op duurzame elektriciteit en warmte.

Als voorbereiding hebben de partners een energieanalyse gemaakt. Daaruit blijkt dat we onze toekomstige energievraag met zon en wind in de eigen regio kunnen opwekken. De regio werkt nu een plan van aanpak uit. Daarin staat hoe we tot een RES willen komen.

Duurzaamheidsraad

Om de verduurzaming in de gemeente te versnellen, is de Duurzaamheidsraad in het leven geroepen. De leden van deze raad hebben veel kennis van het onderwerp en een relevant netwerk. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.

De raad bestaat uit Ineke Lemmen, Jacqueline te Lindert, Jan Coen Smit, Jemima de Brauwere, Walter Vermeulen, Jaap de Vries en Remko Zuidema. U bereikt de Duurzaamheidsraad via duurzaam@heuvelrug.nl