In de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we een forse financiële opgave. We kwamen ongeveer 5,6 miljoen euro tekort om de begroting van 2020 sluitend te krijgen. We hebben hiervoor diverse maatregelen genomen. Voor een deel door anders te werken en de dienstverlening te versoberen. En een deel door plannen aan te passen of de uitvoering uit te stellen. Maar dat is onvoldoende. We moeten scherpe keuzes maken voor een duurzame toekomst.​

Meedenken

Met enquêtes, straatontmoetingen, online gesprekken en een afsluitende bijeenkomst op 9 mei in Doorn hebben we samen met u nagedacht over de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen en de keuzes die we daarin moeten maken. ​Het was mooi om te zien dat er enorm veel inwoners en organisaties gehoor hebben gegeven aan onze oproep om mee te denken en mee te doen. We hebben ervaren dat de toekomst van onze dorpen en van de gemeente als geheel voor u belangrijk is. En dat het meedenken zich ook vertaalt in uw bereidheid om een actieve bijdrage aan die toekomst te leveren.​

Aan de slag

Inwoners konden aangeven waarop de gemeente eventueel kan bezuinigen of de inkomsten kan verhogen. Alle reacties zijn langsgelopen en gecategoriseerd. Daarbij zijn alle dubbelingen en ideeën en suggesties met dezelfde invalshoek bij elkaar gebracht onder een categorie. Vervolgens is er gekeken welke suggesties een bijdrage leveren aan de opgave voor een financieel gezonde gemeente. Hierbij is onder andere gekeken naar of iets op korte termijn geld kost maar op de langere termijn grotere kosten voorkomt (preventie), of iets wettelijk verplicht is of dat het financieel werkelijk iets opbrengt. Het helpt ons om onze plannen aan te scherpen of nieuwe plannen te maken. Sommige dingen doen we zelfs al in de praktijk of staan in de nieuwe begroting. Andere kosten meer tijd om uit te werken of vragen zelfs nieuw beleid. Daar zijn we nu mee aan de slag.

Vervolg

De gemeenteraad behandelt de begroting 2020 op de beeldvormende avond van 17 oktober, op de oordeelsvormende avond van 31 oktober en tijdens de besluitvormende raadsvergaderingen van 7 en 11 november.

In de documenten kunt u alle resultaten van de consultatie, inclusief de ideeën en suggesties waar het college mee aan de slag is gegaan, nalezen.

Uitkomsten bekijken