In de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we een forse opgave om de begroting van 2020 sluitend te krijgen. We komen hiervoor ongeveer 5,6 miljoen euro tekort. Hiervoor moeten we maatregelen nemen. Voor een deel door anders te werken en de dienstverlening te versoberen. En een deel door plannen aan te passen of de uitvoering uit te stellen. Maar dat is onvoldoende. We moeten scherpe keuzes maken voor een duurzame toekomst.​

Meedenken

Met enquêtes, straatontmoetingen, online gesprekken en een afsluitende bijeenkomst op 9 mei in Doorn hebben we samen met u nagedacht over de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen en de keuzes die we daarin moeten maken. ​Het is mooi om te zien dat er enorm veel inwoners en organisaties gehoor hebben gegeven aan onze oproep om mee te denken en mee te doen. We hebben ervaren dat de toekomst van onze dorpen en van de gemeente als geheel voor u belangrijk is. En dat het meedenken zich ook vertaalt in uw bereidheid om een actieve bijdrage aan die toekomst te leveren.​

De volgende stap

Het college en de gemeenteraad gaan nu aan de slag met uw inbreng. Die wordt verwerkt in de kadernota. De gemeenteraad behandelt deze op de beeldvormende avond van 24 juni, op de oordeelsvormende avond van 4 juli en tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 15 juli (18 juli eventuele uitloop). De kadernota vormt de basis voor het opstellen van de begroting 2020 en voor de meerjarenbegroting, die in oktober of november behandeld worden in de raad.

Resultaten enquête, online gesprek en bijeenkomst

Ongeveer 130 inwoners, raads- en collegeleden en medewerkers van de gemeente gingen met elkaar in gesprek. De uitkomsten van de consultatie over de ombuigingsvoorstellen werden besproken. In totaal hebben 2.651 inwoners de enquête ingevuld. Hierbij kwamen diverse thema’s ter sprake. Inwoners konden aangeven waarop de gemeente eventueel kan bezuinigen c.q. de inkomsten kan verhogen. Het doel hiervan is tot een sluitende begroting 2020 te komen. De consultatieronde is nu afgerond. Het is nu aan het college en de gemeenteraad de resultaten te verwerken in de Kadernota. Deze nota dient als leidraad voor de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting voor de periode daarna.

Uitkomsten bekijken