Openbare kennisgeving – Besluit van het Centraal Stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot wijziging van de registratie van een aanduiding (artikel G3, Kieswet)

Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug:

Gezien het op 4 februari 2021 ontvangen schriftelijk verzoek van Vereniging Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug waarvan de zetel is gevestigd in Driebergen-Rijsenburg om ten behoeve van de verkiezing van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de reeds geregistreerde aanduiding te wijzigen in BVHlokaal.

Overwegende dat gelet op het bepaalde in artikel G3, zesde lid, van de Kieswet, besluit de aanduiding BVHlokaal in te schrijven in het register van aanduidingen onder nummer 2. De aanduiding BVHlokaal vervangt de aanduiding Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 Den Haag.

Utrechtse Heuvelrug, 8 juni 2021