Als gevolg van de valwind in Leersum, Valkenheide en Maarsbergen zijn veel bomen omgewaaid en verloren gegaan. Ook zijn veel bomen onherstelbaar beschadigd. Deze bomen leveren een gevaar op en worden nu uit veiligheidsoverwegingen weggehaald. We weten dat het vragen oproept of dat nu wel zorgvuldig genoeg gaat. We leggen graag uit waarom dat nodig is en hoe we te werk gaan, juist omdat we de zorg en liefde voor het groen en de bomen in onze gemeente met u delen. 

Na de valwind zijn veel bomen omgewaaid. Bij deze bomen is meteen duidelijk dat ze niet meer te redden zijn. Daarnaast zijn er veel bomen beschadigd geraakt. Bij die bomen is er een groot risico voor de veiligheid, omdat ze alsnog omgaan of grote takken verliezen. In een crisissituatie als deze, is de eerste prioriteit van de gemeente en de hulpverleners om het gebied veilig te stellen voor mens en dier. Om daarbij toch ook zorgvuldig om te gaan met de natuur hebben we twee onafhankelijke bomenexperts in de arm genomen. Deze experts hebben alle gemeentelijke bomen in het gebied  langs gelopen om te beoordelen welke bomen gevaar opleveren, nu of op korte termijn. Of een boom gevaar oplevert, is aan de buitenkant niet altijd te zien. Hierdoor kan de indruk onstaan, dat er bomen worden gekapt waar op het oog niets mee aan de hand is. Een belangrijke reden voor het kappen van bijvoorbeeld de bomen aan de Lomboklaan is omdat de bomen ‘gelicht of opgetild’ zijn. Dat betekent dat ze door de valwind zijn losgetrokken uit de bodem, maar nu nog zijn blijven staan. Maar de wortels van deze bomen zijn dusdanig beschadigd dat ze niet meer herstellen en bij een volgende storm alsnog om kunnen waaien. Datzelfde geldt voor sommige bomen die op andere manieren zodanig verminkt zijn dat ze instabiel zijn. Hierdoor is het onvoorspelbaar wanneer ze alsnog omgaan.

Uit de reacties die we via verschillende kanalen ontvangen lezen we dat sommige inwoners vermoeden dat kostenoverwegingen in het onderhoud ook een reden zijn voor het kappen van bomen. Daar is geen sprake van. Gevaar voor mens en dier is het criterium voor het kappen van bomen via een noodkap. We kunnen ons goed voorstellen dat het rigoureus overkomt en ook voor ons als gemeente is het moeilijk om deze beslissingen te moeten nemen, maar veiligheid staat nu voorop.

Als deze ronde voorbij is, gaan we kijken wat de uiteindelijke schade is en hoe we de overgebleven bomen een plek kunnen geven in het herstelplan voor het groen en de natuur in de dorpen. Dat doen we samen met u, met landgoedeigenaren en natuurbeheerders.

Verwijderen boomstronken uitgesteld

Inmiddels is besloten om voorlopig te stoppen met het verwijderen van de boomstronken of stobben die er nog stonden om verdere schade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Wij hadden gekozen voor het eruit trekken van de stobben binnen de bebouwde kom zodat ook de ondergrondse wortels meteen verwijderd worden en er weer ruimte ontstaat voor nieuwe aanplant. Door de grootte van de stronken en de grote hoeveelheid kabels en leidingen in de buurt van boomwortels bleek het risico op extra beschadiging van kabels en leidingen bij het verwijderen te groot. We hebben deze werkzaamheden voorlopig stilgelegd om te voorkomen dat inwoners te maken krijgen met gevaarlijke situaties of storingen door beschadigde leidingen. Lees meer in het nieuwsbericht over dit onderwerp

Bomen kappen/noodkap

Door de valwind van vrijdag 18 juni zijn veel bomen in Leersum, Valkenheide en Maarsbergen omgewaaid en beschadigd geraakt. Het gaat om zowel gemeentelijke bomen als bomen op particulier terrein. De omgewaaide bomen kunnen, voor zover dat nog niet is gebeurd, worden verwijderd. Verminkte bomen en bomen met een rode stip worden beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. Als deze bomen gevaarlijk of niet levensvatbaar zijn, worden ze gekapt. We kappen geen bomen zonder deskundig advies vooraf.

In normale omstandigheden moet voor noodkap vooraf een vergunning worden aangevraagd. Dat is nu uiteraard niet gebeurd en dat is in deze situatie ook heel logisch.

Nog te kappen bomen na 5 juli

Het is mogelijk dat u een boom op uw perceel heeft staan die nog gekapt moet worden omdat deze gevaar oplevert: noodkap. Meer informatie over het kappen van bomen: https://www.heuvelrug.nl/boom-kappen/. 

Zorg voor vogels en andere dieren

In een boom kunnen beschermde soorten zoals vogels of vleermuizen leven. Wij willen u vragen om de leefomgeving van deze soorten waar mogelijk niet te verstoren. Het is mogelijk om een deel van de boom veilig te stellen en de leefomgeving te behouden. Boomstammen met holtes kunt u indien mogelijk omhoog leggen zodat dieren eventueel uit de holte kunnen ontsnappen.

Verder willen wij u meegeven dat bij het uitvoeren van kapwerkzaamheden schade kan ontstaan aan andere objecten. Wij willen u adviseren om de werkzaamheden door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren.

Herstelplan

Om het groene karakter van de omgeving te behouden en te herstellen gaan we een herstelplan maken. Over de manier waarop we dat gaan doen komen we op een later moment bij u terug. Op dat moment informeren wij u ook verder over eventuele herplant van verloren gegane bomen. 

Stormschade in de bossen rond Leersum

In het bosgebied hangen nog takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel of staan op scherp. Het gebied is afgesloten voor publiek en boswachters inventariseren de schade. Bospercelen die veilig zijn gemaakt, gaan weer open. Maar voor delen van het gebied die veel schade hebben opgelopen, kan dat maanden duren.

Op de website van Staatsbosbeheer staat de actuele informatie over de werkzaamheden én de antwoorden op veelgestelde vragen.