De komende jaren neemt het aantal ouderen en kwetsbare inwoners toe in onze gemeente. Deze mensen hebben behoefte aan een fijne oude dag in een goede woonomgeving. Woningcorporatie Habion is gespecialiseerd in ouderenhuisvesting en wil daaraan bijdragen. Zij heeft een verzoek gedaan bij de gemeente voor de herontwikkeling van de locatie Sparrenheide – Nassau Odijckhof in Driebergen-Rijsenburg. De gemeente heeft het principeverzoek getoetst en Habion laten weten dat zij het initiatief verder kunnen uitwerken, mits zij nog diverse onderzoeken doen en ook de omgeving en andere relevante belanghebbenden betrekken bij de verdere uitwerking. 

Het initiatief van Habion

Habion stelt vervanging van de huidige verouderde en deels al gesloopte verzorgings- en verpleeghuizen voor. Hierbij krijgt het terrein van de Nassau Odijckhof en Sparrenheide een nieuwe invulling. De 47 aanleunwoningen bij Sparrenheide blijven behouden. Onderdeel van het initiatief is een aantal opties met diverse woningaantallen in verschillende prijsklassen en diverse bouwhoogtes. Habion vindt een programma tussen 360 en (maximaal) 410 woningen passend voor de locatie. Dat is inclusief de 47 aanleunwoningen die blijven staan. Bij het plan werkt Habion samen met ontwikkelaar Dura Vermeer.

De procedure

In december 2022 diende Habion een principeverzoek in voor de herinrichting van het terrein. De gemeente heeft dit getoetst aan het huidige beleid en de gewenste kwaliteit. Hierbij is gekeken naar onder meer de volgende onderwerpen:

  • Wonen (waaronder de type woningen en de betaalbaarheid)
  • Verkeer en parkeren
  • Ecologie, klimaatadaptatie, groen en natuur
  • Veiligheid en gezondheid
  • Stedenbouwkundige aspecten (waaronder volume, hoogte en vormgeving van de gebouwen en de inrichting van het terrein)

Het besluit

Aan de hand van deze toets heeft de gemeente besloten dat Habion dit initiatief verder kan uitwerken. Een belangrijke voorwaarde is om hierover in gesprek te blijven met omwonenden en andere betrokkenen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en andere belanghebbenden (waaronder woningzoekenden) goed geïnformeerd worden en tijdig worden betrokken. Participatie is één van de belangrijke voorwaarden om het initiatief verder te kunnen brengen. Daarnaast doet de initiatiefnemer de benodigde onderzoeken en stelt de initiatiefnemer een ruimtelijke onderbouwing voor het initiatief op.

Rol gemeente bij communicatie en participatie

Habion is zelf als initiator van het project verantwoordelijk als het om de participatie met de omwonenden en andere belanghebbenden gaat. Dit is in lijn met de gemeentelijke participatieregels, die aansluiten op de aankomende Omgevingswet. De gemeente houdt gedurende het participatieproces een vinger aan de pols om alle belanghebbenden zoveel mogelijk te informeren.

Vervolg en besluitvorming

Aan de hand van de participatie en de ontwikkeling van het ruimtelijk plan maakt Habion een stedenbouwkundig kader. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de raad. Als de raad instemt kan Habion op basis daarvan een definitief plan indienen voor de herontwikkeling van de locatie. Pas daarna start de ruimtelijke procedure (bestemmingsplanwijziging) om dit mogelijk te maken. In deze fase kunnen belanghebbenden ook zienswijzen indienen.

Meer informatie staat op de website van Habion(externe link) of op de projectpagina op deze website.