De Politie Landelijke Eenheid diende op 22 maart 2022 een principeverzoek in bij onze gemeente. Hierin wordt de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan de verkenning van een mogelijke nieuwe locatie van de Landelijke Eenheid in Driebergen. De politie wil verkennen of het mogelijk is om de nieuwe locatie op sportpark De Woerd ten westen van de huidige locatie aan de Hoofdstraat in Driebergen te ontwikkelen. De gemeente is eigenaar van deze grond. Op deze pagina houden we u op de hoogte van wat dit principeverzoek betekent en over de voortgang. 

College van B&W adviseert gemeenteraad verzoek politie Landelijke Eenheid af te wijzen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 22 maart 2022 een principeverzoek ontvangen van de politie Landelijke Eenheid (LE). De Landelijke Eenheid oriënteert zich op een nieuwe, toekomstbestendige centrumlocatie, omdat de panden die de huidige locatie vormen de nodige gebreken hebben. De LE zou de gewenste grotere locatie graag naast de bestaande locatie willen realiseren op de gronden van het huidige sportpark. Na uitgebreid onderzoek door de gemeente is de conclusie dat meewerken aan dit verzoek op deze locatie te grote maatschappelijke gevolgen heeft voor de inwoners van Driebergen. Het college heeft dan ook besloten de raad hierover negatief te adviseren.

Vanwege onder meer de historie en bereikbaarheid wil de politie graag in Driebergen blijven. Met het principeverzoek werd de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan de verkenning van een mogelijke nieuwe locatie van de Landelijke Eenheid op de locatie waar nu sportpark de Woerd ligt. Er is uitgebreid onderzoek gedaan. Hierbij zijn ook alle belanghebbenden betrokken. Het advies concentreert zich op drie onderwerpen:

 1. Het voorstel van de LE is niet geschikt voor de locatie van de sportvelden. Het college vindt opsplitsing van het sportpark niet aanvaardbaar. Er zijn geen alternatieve en zekere locaties voorhanden voor de sportvelden en sportverenigingen die zouden moeten plaatsmaken. De clustering en synergie van de sportvelden (en Hoenderdaal) is erg groot, waardoor uit elkaar halen onwenselijk is.
 2. De kantorenvisie van de provincie Utrecht staat een grote uitbreiding van vloeroppervlak kantoren in de provincie niet toe. De provincie wil daar alleen aan meewerken als elders de kantoormeters worden verminderd. Een grotere centrumlocatie en het verlaten van opnieuw te verhuren kantoorpanden, doen dat vloeroppervlak juist wel toenemen.
 3. Het verkeer in Driebergen (en met name op de Hoofdstraat, N225) loopt nu al vast. Een uitbreiding van de centrumlocatie van de LE leidt naar verwachting tot meer (moeilijk oplosbare) verkeersproblemen.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer over het besluit: “In goed overleg met de Landelijke Eenheid is een zorgvuldig proces doorlopen om de juiste informatie te verzamelen om een goed besluit te nemen. Het is een complex vraagstuk met veel verschillende belangen. Op basis van alle informatie hebben we als college vastgesteld dat een nieuw gebouw op de locatie van het huidige sportpark niet realiseerbaar is. De gemeenteraad neemt in februari een definitief besluit.”

Hoe verder?

Nu het college dit advies aan de gemeenteraad heeft gegeven, zal de raad een openbare (online) beeldvormende bijeenkomst houden op 15 december 2022. Inwoners en belanghebbenden zijn allen van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Wilt u die avond inspreken dan kunt u zich hiervoor aanmelden via griffie@heuvelrug.nl. Op deze manier kunnen raadsleden de mening horen van de inwoners en belanghebbenden in gemeente Utrechtse Heuvelrug over dit advies. Als de gemeenteraad op basis van dit collegeadvies en de verschillende geplande raadsvergaderingen tot een negatief besluit komt, zal de gemeente met de politie in gesprek gaan over de ontstane situatie. En er is natuurlijk de mogelijkheid voor de LE om te komen met een alternatief plan.

Wat is een principeverzoek?

Een principeverzoek is een vooronderzoek voor de haalbaarheid van een plan. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Een principeverzoek Wabo gaat meestal over een nieuwe planologische ontwikkeling of een ander gebruik van gronden en/of opstallen dan in het bestemmingsplan staat. 

Waarom deed de politie dit verzoek?

Het specialistische en regio-overstijgende werk van de Landelijke Eenheid (LE) van de politie is dynamisch. De LE werkt met verschillende, gespecialiseerde politiediensten aan de veiligheid van Nederland maar ondersteunt ook de regionale politie-eenheden. De centrumlocatie is het kloppend hart: het coördinatiecentrum van de LE ligt centraal in Driebergen. De panden van de huidige centrumlocatie Driebergen hebben de nodige gebreken. Bijvoorbeeld een beperkte ruimte voor ontmoeting en samenwerking, verouderde installaties, een verspreide ligging en te weinig parkeergelegenheid. Ook komen er in de toekomst meer mensen werken bij de politie in Driebergen en ontstaat er ruimtegebrek. Daarbij zijn sommige installaties verouderd en is de ruimte voor ontmoeting en samenwerking beperkt. Om het werk van de Landelijke Eenheid goed te kunnen blijven uitvoeren oriënteert de politie zich op de ontwikkeling van een nieuwe locatie. Het principeverzoek van de politie en de Raadsinformatiebrief kunt u online inzien(externe link).

Over welke locatie gaat het?

Het gaat om de huidige locatie aan de Hoofdstraat met een uitbreiding in westelijke richting, waar nu het sportpark De Woerd ligt.

Waarom is er een nieuwe centrumlocatie nodig?

Uit onderzoek van de politie bleek het bouwen van de nieuwe locatie op precies dezelfde plek als nu, geen optie. Nieuwbouw op het bestaande terrein in Driebergen heeft een te grote impact op de continuïteit van de operatie, veiligheid en essentiële werkprocessen van de Landelijke Eenheid. Daarom gaat het principeverzoek over de verkenning naar een nieuwbouwlocatie ten westen van het bestaande terrein.

Wat heeft de gemeente tot nu toe met dit verzoek gedaan?

Om dit principeverzoek te kunnen beoordelen winnen wij in- en externe adviezen in. Specialisten van de gemeente en -indien nodig- gespecialiseerde bureaus op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgoed, juridische zaken, verkeer, financiën en communicatie kijken vanuit hun invalshoek naar dit verzoek. Binnen deze vakgebieden worden allerlei onderwerpen uitgezocht en onderzocht. Op basis daarvan ontstaat een beeld van de eventuele haalbaarheid van het verzoek en de knelpunten. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd door de gemeente.  

Hoe worden omwonenden, ondernemers en sportclubs bij dit onderwerp betrokken?

De politie organiseerde op 25 april en op 13 juni informatieavonden voor omwonenden. De vragen, ideeën en zorgen die op de avonden en via de mail binnenkwamen zijn de basis voor een opbrengstdocument. Dat document is gedeeld met de vragenstellers.

Verantwoordelijk wethouder Gerrit Boonzaaijer, is begin september informeel in gesprek geweest met de betrokken sportverenigingen om te horen wat hun reactie is op dit verzoek. De gemeente organiseerde op 26 oktober 2022 een inloopavond voor belangstellenden in Hoenderdaal. Vragen, suggesties en de bijbehorende antwoorden die op die avond gedaan zijn kunt u nalezen in de Beantwoording suggesties en vragen inloopavond.

Wij werken met de participatierichtlijn.

Wanneer wordt een besluit genomen?

De gemeenteraad neemt begin 2023 een besluit.

Het besluit kan zijn:

 • Ja, we gaan als gemeente dit verzoek nader toetsen op haalbaarheid
 • Op dit moment is het nog onvoldoende duidelijk en moet er meer onderzoek gedaan worden
 • Nee, wij vinden dit verzoek niet haalbaar en gaan er niet mee verder

De gemeente is hierin onafhankelijk en weegt de belangen van de inwoners, ondernemers, sportclubs en die van de politie mee in de besluitvorming. Deze tekening geeft het proces in een beeld weer. De afbeelding is in originele grootte te downloaden.

Agenda

 1. Afgerond: In gesprek met de sportverenigingen -

  Wethouder Boonzaaijer gaat in gesprek met de sportverenigingen.

 2. Afgerond: Werkbezoek raadsleden aan politie -

  Gemeenteraadsleden op werkbezoek bij de politie.

 3. Afgerond: Oktober: inloopavond

  26 oktober 2022 inloopavond voor omwonenden en belanghebbenden in Hoenderdaal.

 4. Afgerond: 22 november: oplevering onderzoeksresultaten

  De onderzoeksresultaten worden aan het college opgeleverd.

 5. Afgerond: 15 december: beeldvorming raadsleden

  Beeldvormende vergadering: informatieavond voor bewoners en belanghebbenden.

 6. Afgerond: 12 januari: beeldvorming gemeenteraad

  Beeldvormende vergadering door de gemeenteraad.

 7. Afgerond: 26 januari: oordeelvormende vergadering

  Oordeelvormende vergadering door de gemeenteraad.

 8. Afgerond: 9 februari: openbare besluitvormende vergadering

  Openbare besluitvormende vergadering door de gemeenteraad.

Nieuwsberichten over principeverzoek

Contact met de gemeente

Heeft u vragen, ideeën of zorgen over dit onderwerp? U kunt deze per e-mail doorgeven via principeverzoekpolitie@heuvelrug.nl of via het contactformulier.

Contact met de politie

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen voor de Landelijke Eenheid van de politie? Neem dan per e-mail contact op via huisvesting.landelijke-eenheid@politie.nl.