De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt de mogelijkheid een principeverzoek in te dienen.

Een principeverzoek indienen kan een logische stap zijn als vervolg op een eerder gesprek bij het spreekuur ruimtelijke ontwikkeling of wanneer iemand plannen heeft een bepaalde ontwikkeling te realiseren die in strijd is met het geldende bestemmingsplan of de geldende beheersverordening.

Voordat u hiervoor een volledig uitgewerkte aanvraag indient is het verstandig om een gewenste ontwikkeling in eerste instantie in de vorm van een schetsontwerp of voorlopig ontwerp aan de gemeente voor te leggen.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug hanteert twee soorten principeverzoeken

 1. Principeverzoek Wabo: Hierbij kunt u denken aan het uitbreiden van een bestaand woonhuis in strijd met het geldende bestemmingsplan of het vestigen van een horecagelegenheid in een pand waar op grond van het bestemmingsplan detailhandel is toegestaan, etc.. (zogenoemde kruimelgevallen). Ook kan het hierbij gaan om een concept aanvraag die u vooraf wilt laten toetsen aan de regels van het bestemmingsplan en/of wilt bespreken met de welstandscommissie.
 2. Principeverzoek RO: Hierbij kunt u denken aan te realiseren nieuwbouw van woningen op een voormalig bedrijventerrein of het realiseren van nieuwbouw op onbebouwde grond etc.

Wat kost het?

Voor het indienen van een principeverzoek brengen wij kosten (leges) in rekening. 

 • In 2021 is dit € 750,00 voor een principeverzoek waarvoor wijziging van een bestemmingsplan nodig is
 • In 2021 is dit € 400,00 voor een principeverzoek waarvoor geen wijziging van een bestemmingsplan nodig is of met een reguliere procedure kan worden afgeweken van het bestemmingsplan

Wanneer voor de beoordeling van het principeverzoek externe adviezen ingewonnen moeten worden dan brengen wij de kosten daarvan (naast de leges) aan u in rekening.

Hoe het werkt?

Aan de hand van de ingediende gegevens wordt beoordeeld of het plan een gewenste (planologische) ontwikkeling is waarvoor, wanneer hier een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend een vergunning kan worden afgegeven.

In geval van een 1) Wabo-verzoek ontvangt u na toetsing een brief waarin wordt aangegeven of u een aanvraag omgevingsvergunning kan indienen of niet. Het aanvragen van de omgevingsvergunning dient binnen een half jaar na dagtekening van het principeverzoek te worden gedaan. Na afloop ontvangt u een legesnota, deze kan bij een positief besluit in mindering worden gebracht op de verschuldigde leges voor de omgevingsvergunning (behalve de kosten voor externe adviseurs, zoals welstand).

In geval van een 2) principeverzoek RO ontvangt u na toetsing een brief waarin wordt aangegeven hoe een vervolg traject er uit kan zien. Dit kan bijvoorbeeld een partiele herziening van het bestemmingsplan of een projectbesluit zijn. Ook de plankosten die hieraan verbonden zijn, worden hierbij aangegeven door middel van een kostenraming.

Het principeverzoek wordt voorgelegd aan de portefeuillehouder ruimtelijke ordening. Als hij het nodig acht, wordt het principeverzoek door het college beoordeeld voordat u een brief ontvangt.

Wat moet ik doen?

Een principeverzoek gaat in de regel over een nieuwe planologische ontwikkeling of een ander gebruik van gronden en/of opstallen. Om een goede afweging te kunnen maken of een verzoek in principe een gewenste ontwikkeling is zullen de volgende stukken moeten worden ingediend:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (onder het kopje documenten);
 • Een begeleidend schrijven waarin nader wordt omschreven wat de bestaande situatie is en op welke wijze gronden en opstallen op dit moment gebruikt worden én wat de gewenste (toekomstige) situatie is.
 • Een duidelijke situatietekening op schaal waarop de huidige en de nieuwe situatie staan aangegeven;
 • Een tekening met hierop aangegeven de gewenste bouwvolumes en/of het gebruik van gronden en opstallen;
 • Een fotoreportage waarop de bestaande situatie verduidelijkt wordt.

Wat moet ik meenemen?

Principeverzoek WABO

 • Tekeningen van de plattegronden met renvooi (bestaand en nieuw) in drievoud;
 • Tekeningen met lengte- en dwarsdoorsneden (bestaand en nieuw) in drievoud;
 • Tekeningen met gevelaanzichten (bestaand en nieuw) in drievoud;
 • Kleurenfoto’s van de directe omgeving;
 • Situatietekening (minimaal schaal 1:1000).
 • Wanneer van toepassing: tekeningen van de plattegronden van het perceel in drievoud, waarop aangegeven de bebouwing én de boom/bomen op het perceel (de standplaats van de boom/bomen dient hierop te zijn ingemeten)

Principeverzoek Ruimtelijke Ordening

 • Situatietekening (schaal 1:1000) met noordpijl
 • Beschrijving van de aard en gebruik van de nieuwe situatie
 • Omschrijving van het bouwwerk

Hoe lang duurt het?

Wij streven er naar binnen minimaal 6 weken en maximaal 14 weken een reactie op uw principeverzoek te geven. De extra weken zijn afhankelijk van compleetheid, kwaliteit en complexiteit van het (bouw)plan.

Aanvullende informatie

Een principeverzoek is gebaseerd op vooroverleg. Hier is geen wettelijke procedure aan verbonden.