HOME  |  Projecten  |  Ombuigingen  |  Resultaten enquête, online gesprek en bijeenkomst

Resultaten enquête, online gesprek en bijeenkomst

Gemeente op weg naar sluitende begroting 2020

Vorige week donderdag was er een bijeenkomst in het Cultuurhuis in Doorn. Ongeveer 130 inwoners, raads- en collegeleden en medewerkers van de gemeente gingen met elkaar in gesprek. De uitkomsten van de consultatie over de ombuigingsvoorstellen werden besproken. In totaal hebben 2.651 inwoners de enquête ingevuld. Hierbij kwamen diverse thema’s ter sprake. Inwoners konden aangeven waarop de gemeente eventueel kan bezuinigen c.q. de inkomsten kan verhogen. Het doel hiervan is tot een sluitende begroting 2020 te komen.
De consultatieronde is nu afgerond. Het is nu aan het college en de gemeenteraad de resultaten te verwerken in de Kadernota. Deze nota dient als leidraad voor de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting voor de periode daarna.