HOME  |  Projecten  |  Ombuigingen  |  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Er wordt veel gepraat en geschreven over OMbuigen, maar wat is nu het echte verhaal? Veel gestelde vragen en antwoorden op een rij.

OMbuigen heeft een duidelijke reden: we willen een financieel gezonde gemeente zijn. Om de financiële positie van de gemeente te verbeteren, heeft de raad besloten de financiële schuld van de gemeente te verlagen en de uitgaven en investeringen beter te beheersen. Er moeten bovendien meer reserves komen om tegenvallers op te vangen. En de Jeugd en Wmo moet  betaalbaarder worden.

OMbuigen betekent dat er keuzes gemaakt zullen worden?

Ja, allereerst omdat de onvoorspelbaarheid van de kosten en inkomsten vanuit het Rijk in het sociaal domein het lastig maakt om te sturen op stabiliteit. Scherpe keuzes over wat je als gemeente wel of niet blijft doen en met welke financiële middelen, zijn noodzakelijk. Deze keuzes kunnen gevolgen hebben voor de ambities, het voorzieningenniveau, voor de tarieven en inkomsten of voor de taken die de gemeente uitvoert.

Wat is de rol van de raad bij dit onderwerp?

Op 20 december 2018 heeft de raad opdracht gegeven aan het college om een plan te maken en maatregelen te formuleren om weer tot een gezonde financiële gemeente te komen. Op 21 februari heeft de raad besloten tot een ombuigingsopgave van € 5,6 miljoen en het verlagen van de schuld. Daarnaast is de opdracht van de raad aan het college om ook de inwoners te consulteren over de voorgestelde maatregelen. Parallel, en in samenhang met de ombuigingsopgave, is er een Taskforce ingesteld die als doel heeft om het sociaal domein voor onze gemeente betaalbaar te maken.

Hoe is dit OMbuigingsproces vanaf december 2018 ingezet?

Het college heeft samen met de gemeentelijke organisatie een intensieve en afgewogen zoektocht afgelegd naar goede manieren om te komen tot een duurzaam financieel gezonde gemeente met een betaalbaar sociaal domein. Inzichtelijk is gemaakt:

 • Wat per maatregel maximaal haalbaar is.
 • Wat het college per maatregel voorstelt te besparen.
 • En welke ruimte er is voor de raad om keuzes te maken.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • Het zoveel mogelijk intact houden van voorzieningen.
 • Het voorzichtig zijn met het maken van onomkeerbare keuzes.
 • Het benutten van de kracht van de samenleving.
 • Het versoberen van dienstverlening en bedrijfsvoering.

Er is gezocht naar een acceptabele balans tussen het besparen op voorzieningen en  beleidsambities en het verhogen van de inkomsten. Het perspectief om in de toekomst ruimte te maken voor het opvangen van tegenvallers en het omlaag brengen van de schuld, vraagt scherpe keuzes. De inventarisatie van het college laat zien dat 2020 nog een moeilijk jaar zal zijn met de onzekerheden die er nog zijn zoals de inkomsten vanuit het Rijk. De jaren 2021, 2022 en 2023 laten met het voorgestelde pakket aan maatregelen een positief resultaat zien.

Hoe staat het nu met de ombuigingsvoorstellen?

Het pakket aan ombuigingsvoorstellen wordt voor consultatie aan de inwoners voorgelegd. Een definitief pakket van ombuigingen wordt uiteindelijk vastgelegd in de Kadernota en te komen en een sluitende begroting. Als het ombuigingsbedrag (5,6 miljoen) wordt gerealiseerd en er meevallers of succesvolle maatregelen zijn, worden deze ingezet voor het verlagen van de schuld. Naast de ombuigingen die we inzetten voor de exploitatie kijken we ook naar mogelijkheden de schulden te verlagen.

Maar eerst wordt de mening van de inwoners nog gehoord. Waarom en hoe wordt de consultatie ingezet?

De ervaring leert dat er binnen onze gemeente veel mensen zijn met goede ideeën. Betrokken inwoners betrekken we er graag bij. Praktisch betekent dit dat we het volgende ondernemen:

 1. Een online enquête over de maatregelen van 13 april tot 6 mei. In deze enquête leggen we de maatregelen die door de raad en het college zijn verzameld voor aan de samenleving. Via deze enquête toetsen we wat inwoners vinden van de voorgestelde maatregelen.
 2. Straatontmoetingen op 25 en 30 april, 1 en 3 mei. Om inwoners extra te motiveren hun mening te laten horen, ontmoeten raadsleden en collegeleden u graag. Bij de supermarkt en de weekmarkt wordt u bijvoorbeeld verzocht de enquête ter plekke online in te vullen. Ook is het mogelijk de enquête op papier in te vullen en mee te geven.
 3. Een online-gesprek op 6 mei. Dit is een online gesprek van een uur. In dit uur gaan inwoners via een online-programma, anoniem in gesprek met elkaar over de voorgestelde maatregelen. Het doel van deze online sessie is om een verdiepingsslag te maken op de vragen die gesteld worden via de enquête. Met dit onlinegesprek willen we meer duiding en kleur krijgen bij wat inwoners daadwerkelijk vinden van de voorgestelde maatregelen.
 4. Brede bijeenkomst op 9 mei met raad, college, inwoners en medewerkers gemeente. Ter afsluiting van de consultatie is iedereen van harte welkom in het Cultuurhuis in Doorn om kennis te nemen van de opbrengst van de enquête en het online-gesprek. Een goed moment om de resultaten met elkaar door te nemen.

Op welke wijze wordt er een definitief besluit genomen?

En dan is het zover. Uw input wordt gebruikt door raadsleden en het college om een beeld te krijgen hoe de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen ‘leven’ en ervaren worden in de samenleving. En op basis hiervan (mede) te beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden om weer tot een sluitende begroting te komen. In juni/juli tijdens de besluitvorming over de kadernota wordt hier een besluit over genomen.

Ik heb toch nog een vraag, waar kan ik die stellen?

Stuur alstublieft een e-mail naar: doemee@heuvelrug.nl. Een medewerker van de gemeente beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.