HOME  |  Projecten  |  Groenstructuurplan  |  Verkoop van snippergroen

Verkoop van snippergroen

In met name naoorlogse wijken is veel snippergroen te vinden. Dat zijn kleine stroken openbaar groen, die vaak direct aan woningen of particuliere tuinen van inwoners grenzen. Ze maken vaak als groene inbedding van de woningen onderdeel uit van het ontwerp van de wijk, maar hebben geen zelfstandige functie. Als zo’n strook snippergroen grenst aan een tuin van een woning kan het voor de eigenaar van die woning aantrekkelijk zijn om de strook bij zijn tuin te betrekken. Soms is dit al gebeurd, terwijl er geen toestemming van de gemeente voor is verleend. We spreken dan van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond.

Beleid

Snippergroen is voor de gemeente relatief duur in onderhoud terwijl de stedenbouwkundige waarde in sommige gevallen klein is. Voor inwoners kan dit groen juist een welkome verruiming van hun tuin zijn. Waar sprake is van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond, onderzoeken we daarom of legalisatie door middel van verkoop mogelijk is. Reden om niet tot verkoop over te gaan, kan zijn dat het betreffende groen toch stedenbouwkundige waarde heeft.

Wanneer er sprake is van verkoop kan de nieuwe eigenaar het betreffende perceel naar eigen inzicht inrichten en omheinen. Het behoort dan immers tot zijn privé eigendom. Gaat het om verhuur dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de inrichting en het gebruik van de betreffende grond.

Ook het openbare snippergroen dat nog niet door aanwonenden als privéterrein gebruikt wordt, willen wij verkopen, mits het geen stedenbouwkundig waardevolle groenstructuur is en er geen andere redenen zijn om de grond in eigendom van de gemeente te behouden. De percelen snippergroen die hiervoor in aanmerking komen, worden weergegeven op een speciaal voor dit doel op te stellen snippergroenkaart. Dit maakt het voor inwoners gemakkelijk inzichtelijk welke percelen de gemeente wil verkopen en welke niet.