Maatschappelijke instellingen die actief zijn in onze gemeente kunnen een aanvraag doen voor een coronacompensatie in de vorm van financiële tegemoetkoming. Op deze pagina vindt u meer informatie over de financiële tegemoetkoming, de randvoorwaarden en hoe u een aanvraag kunt doen.

Doel van de regeling

De regeling is een vangnetregeling voor maatschappelijke instellingen die financieel nadeel hebben door de coronacrisis. Uitgangspunt is dat maatschappelijke instellingen eerst een beroep doen op provinciale regelingen en/of landelijke regelingen. Net als andere organisaties.

Organisaties die in aanmerking komen voor de regeling

 • Maatschappelijke instellingen met een aantoonbaar belangrijke maatschappelijke functie op het gebied van welzijn, cultuur of sport voor de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Organisaties die uitgesloten zijn voor de regeling

 • Organisaties met winstoogmerk
 • Organisaties die via inkoop- en aanbestedingscontracten prestaties leveren voor de gemeente

Voor maatschappelijke organisaties die met de gemeente een huurovereenkomst hebben gesloten en waarbij de gemeente optreedt als verhuurder, geldt dat eerst bekeken wordt of deze organisaties in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de huurkosten.

Aanvragen financiële tegemoetkoming

U kunt zich hieronder aanmelden voor de financiële tegemoetkoming. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons een aanvraagformulier. De aanvraag voor 2020 moet uiterlijk 1 februari 2021 zijn ingediend.

Aanmeldformulier

Na beoordeling van de aanmelding ontvangt u van ons een informatieformulier en levert u onder andere de volgende documenten aan:

Aan te leveren documenten

Het ingevulde informatieformulier met daarin onder andere een toelichting op:

 • de genomen maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken (zowel voor kosten als baten), inclusief het gebruik van rijksmaatregelen
 • in hoeverre u in staat bent het exploitatietekort op te vangen met eigen reserves (weerstandsvermogen)
 • andere oorzaken van het exploitatietekort
 • de (vastgestelde) resultaten of winst- en verliesrekening van de laatste twee boekjaren
 • de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020

Omvang financiële tegemoetkoming corona

 • De hoogte van de coronacompensatie wordt gebaseerd op het eventuele exploitatietekort dat blijkt uit uw winst- en verliesrekening (het resultaat voor bestemming)
 • U komt alleen in aanmerking voor compensatie als er sprake is van een negatief exploitatieresultaat (een exploitatietekort) als gevolg van corona
 • Het maximale bedrag waarvoor u in aanmerking komt, is het resterende exploitatietekort. Het resterende exploitatietekort is het exploitatietekort uit de winst- en verliesrekening na correctie voor coronacompensatie na toepassing van andere compensatieregelingen van bijvoorbeeld de rijksoverheid en na correctie van de financiële gevolgen van de normale bedrijfsvoering die zonder corona zich ook hadden voorgedaan

De definitieve compensatie wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten

 • De omvang van het resterende exploitatietekort na correctie als gevolg van corona
 • De mate waarin u de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft weten te beperken
 • De mate waarin u in staat bent om het exploitatietekort op te vangen via eigen reserves
 • De beschikbare financiële middelen vanuit de gemeente