Uit onderzoek door de gemeente Utrechtse Heuvelrug blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek leverde geen resultaat op. Dit betekent dat de registratie in de BRP geen correct beeld meer geeft van de werkelijkheid en we na gedegen onderzoek geen nieuw adres hebben kunnen achterhalen. Ook is er niet voldaan aan de wettelijke plicht van de inwoner om het nieuwe woonadres aan zijn of haar woongemeente door te geven. De termijn die hiervoor staat is vier weken voor de verhuisdatum of uiterlijk vijf dagen erna. Om deze redenen is het college van burgemeester en wethouders voornemens om onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven naar ‘land onbekend’.

Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs, uittreksels) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslagen/of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet, evenals de zorgverzekering. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Deze mogelijke consequenties maken het daarom zo belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen, binnen vier weken na de verzenddatum van het voornemen, hun zienswijze kenbaar maken tegen dit voornemen. De verzenddatum van het voornemen staat, voor elke belanghebbende, in onderstaande lijst. Uw zienswijze kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

U mag zelf een zienswijze indienen. Ook kunt u iemand machtigen (advocaat of een derde) om dit voor u te doen, maar dit is niet verplicht.

Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

Vragen

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt die stellen aan Team Adresonderzoek van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij zijn te bereiken via (0343) 56 56 89.

Op grond van

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing. Artikel 2.39 van de wet BRP schrijft voor dat de burger wiens adres wijzigt binnen vijf dagen na verhuizing hiervan aangifte moet doen bij de woongemeente. Op grond van artikel 2.22, lid 1, van de Wet BRP en met toepassing van artikel 2.60, onder d, van de Wet BRP, heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid ambtshalve het gegeven op te nemen van het vertrek van de onderstaande ingezetene(n) uit Nederland. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht schrijft voor dat de gemeente de voornemen van het besluit ‘ambtshalve uitschrijving’ mag publiceren als ze het voornemen van het besluit niet kan toesturen aan belanghebbenden.  

Verzenddatum voornemen: 02 februari 2021

Naam: Tsige Tesfai

Geboortejaar 1991

Naam: Ketevan Varshanidze

Geboortedatum: 21-09-1981

Naam: Aroenkoemar Adjodha

Geboortedatum: 31-10-1966

Verzenddatum voornemen

Naam

Geboortedatum

12 februari 2021

K. Yousef

20-09-1990

12 februari 2021

M.Y. Camera

05-03-1995

19 februari 2021

A. Lazzouzi

10-08-2000