De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt de mogelijkheid een Wabo-principeverzoek in te dienen.

Een principeverzoek indienen kan een logische stap zijn als vervolg op een eerder gesprek of wanneer iemand plannen heeft op een perceel die in strijd is met het geldende bestemmingsplan of de beheersverordening. Voordat u hiervoor een volledig uitgewerkte aanvraag indient is het verstandig om een gewenste ontwikkeling in eerste instantie in de vorm van een voorlopig ontwerp aan de gemeente voor te leggen.

Hierbij kunt u denken aan het uitbreiden van een bestaand woonhuis in strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening of het vestigen van een horecagelegenheid in een pand waar de bestemming detailhandel is, etc… (zogenoemde kruimelgevallen). Ook kan het hierbij gaan om een concept aanvraag die u vooraf wilt laten toetsen aan de regels van het bestemmingsplan en/of wilt bespreken met de welstandscommissie.
 

Wat kost het?

Voor het indienen van een Wabo-principeverzoek brengen wij leges in rekening.

In 2022 is dit € 400,00 voor een Wabo-principeverzoek waarvoor geen wijziging van een bestemmingsplan nodig is of met een reguliere procedure kan worden afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening.

Wanneer voor de beoordeling van het principeverzoek externe adviezen ingewonnen moeten worden dan brengen wij de kosten daarvan (naast de leges) bij u in rekening.

Hoe het werkt?

Aan de hand van de ingediende gegevens wordt beoordeeld of het plan een gewenste (planologische) ontwikkeling is waarvoor, wanneer hier een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, een vergunning kan worden afgegeven.

U ontvangt na toetsing een brief waarin wordt aangegeven of u een aanvraag omgevingsvergunning kunt indienen of niet. Het aanvragen van de omgevingsvergunning moet binnen een half jaar na dagtekening van het principeverzoek worden gedaan. Na afloop ontvangt u een legesnota, deze kan bij een positief besluit deels (50%) in mindering worden gebracht op de verschuldigde bouwleges voor de omgevingsvergunning (behalve de kosten voor externe adviseurs, zoals welstand).

Wat moet ik doen?

Een principeverzoek gaat in de regel over een nieuwe planologische ontwikkeling of een ander gebruik van gronden en/of opstallen. Om een goede afweging te kunnen maken of een verzoek in principe een gewenste ontwikkeling is zullen de volgende stukken moeten worden ingediend:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een begeleidend schrijven waarin nader wordt omschreven wat de bestaande situatie is en op welke wijze gronden en opstallen op dit moment gebruikt worden én wat de gewenste (toekomstige) situatie is
 • Een duidelijke situatietekening op schaal waarop de huidige en de nieuwe situatie staan aangegeven
 • Een tekening met hierop aangegeven de gewenste bouwvolumes en/of het gebruik van gronden en opstallen
 • Een fotoreportage waarop de bestaande situatie verduidelijkt wordt
   

Wat moet ik meenemen?

 • Tekeningen van de plattegronden met renvooi (bestaand en nieuw)
 • Tekeningen met lengte- en dwarsdoorsneden (bestaand en nieuw)
 • Tekeningen met gevelaanzichten (bestaand en nieuw)
 • Kleurenfoto’s van de directe omgeving
 • Situatietekening (minimaal schaal 1:1000)
 • Wanneer van toepassing: tekeningen van de plattegronden van het perceel, waarop aangegeven de bebouwing én de boom/bomen op het perceel (de standplaats van de boom/bomen dient hierop te zijn ingemeten)

Hoe lang duurt het?

Wij streven er naar binnen 8 tot 14 weken een reactie op uw principeverzoek te geven. De extra weken zijn mede afhankelijk van compleetheid, kwaliteit en complexiteit van het (bouw)plan en de hoeveelheid verzoeken. Vanwege de toegenomen aantallen Wabo-aanvragen, vragen en principeverzoeken vragen wij u begrip voor een langere doorlooptijd.

Overig

Vanaf 10 april 2021 is er een nieuwe mogelijkheid voor het indienen van ruimtelijke initiatieven die niet passen in een Wabo-principeverzoek. Voor meer informatie: https://www.heuvelrug.nl/ik-heb-een-initiatief-wat-moet-ik-doen.