In de wet is vastgelegd dat inwoners moeten kunnen meedenken en meepraten over de Wmo en de manier waarop de gemeente hieraan uitvoering geeft. Daarvoor is er de Wmo-raad.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in 2007 besloten een Wmo-raad in te stellen. Deze onafhankelijke adviesraad treedt op als vertegenwoordiger namens de inwoners. De voorzitter en 10 tot 15 leden van de Wmo-raad hebben kennis van zaken op de verschillende aandachtsgebieden en zijn veelal als vrijwilliger of professional betrokken bij een of meerdere doelgroepen van de Wmo.

Signaleren

De raad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het terrein van de Wmo. Zo wordt nieuw beleid - voor advies vooraf - door de gemeente voorgelegd aan de Wmo-raad. Daarnaast is het haar taak om nieuwe ontwikkelingen te signaleren, evenals breed gevoelde wensen of onvrede bij inwoners. De Wmo-raad informeert de gemeente hierover om op die wijze tot verbetering te komen. De Wmo-raad vergadert gemiddeld 8 keer per jaar en overlegt regelmatig met de wethouder en een aantal betrokken ambtenaren. De adviezen die ze uitbrengt worden voorbereid in werkgroepen.

De Wmo-raad is geen klachtencommissie die klachten rond individuele aanvragen in behandeling neemt. Daarvoor moet de aanvrager bij de gemeente zelf zijn.