Het participatieproces waarbij vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek met inwoners en belangenvertegenwoordigers op zoek waren naar gebieden voor zonnevelden en windmolens, is afgerond. Op www.energie-krommerijn-praatmee.nl zijn alle opbrengsten en reacties en een samenvatting te lezen. De wethouders van de gemeenten Houten, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede bedanken iedereen die er een bijdrage aan heeft geleverd. De gemeentebesturen gaan de komende tijd, met behulp van alle inbreng, besluiten welke bijdrage ze gaan leveren aan de Regionale Energiestrategie.

De energietransitie om bij te dragen aan een beter klimaat is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Na enquêtes in het najaar van 2020 over vormen van duurzame energie, kon iedereen van december tot en met februari 2021 meedenken over mogelijk geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Zowel landelijk, als door de gemeenteraden was al besloten dat zonnevelden en windmolens nodig zijn voor het opwekken van duurzame energie in de Kromme Rijnstreek. Daarom werd die vraag niet meer voorgelegd aan inwoners. Dit leverde weerstand op. Meerdere inwoners wilden zich hier toch graag over uitspreken. Daarom hebben we de genoemde bezwaren wel opgenomen in de verslaglegging zodat de bezwaren voor iedereen duidelijk zijn. Wethouder Rob Jorg: “We kregen reacties als ‘dit is geen participatie, maar een voldongen feit’. Achteraf ontvingen we per e-mail ook steunbetuigingen met berichten als ‘Ik hoop dat u nog vele positieve reacties heeft ontvangen zodat u zich gesterkt voelt om hier mee door te gaan’. Dat zijn we zeker ook van plan. Er zullen bij vervolgstappen nog vele gesprekken met inwoners over dit thema volgen.”

Zorgen, maar ook steun

Wethouder Jorg: “Het is mooi om terug te lezen dat er niet alleen weerstand maar ook steun is. Mensen die zich realiseren dat het roer om moet, ook hier, hoe lastig ook.” Wethouder Jorg stelt dat het belangrijk is dat gemeenteraden rekening houden met punten die inwoners belangrijk vinden. Voorbeelden zijn het effect op omwonenden en behoud van natuurwaarden, cultuurhistorie en landbouwgronden. Met name de  afstanden van windmolens tot woningen en de zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en laagfrequent geluid kwam veel aan bod. Dat vraagt straks voor iedere specifieke locatie om maatwerkonderzoek dat aantoont dat er geen gezondheidsrisico’s zijn en afstemming met omwonenden. Het kan ook betekenen dat het grootschalig opwekken van stroom op sommige plekken niet kan.”

Vervolgstappen

Dit gezamenlijke participatieproces heeft veel inhoudelijke informatie en argumenten opgeleverd. “Dat was de bedoeling en daar zijn we tevreden over. De conclusies van de Kromme Rijngemeenten worden ook opgenomen in de Regionale Energiestrategie U16. De gemeenteraden zullen hierover, met behulp van alle inbreng, rond de zomer van 2021 besluiten nemen”, aldus wethouder Jorg. Berichten hierover volgen op de website van de gemeenten en op www.energie-krommerijn-praatmee.nl.