Prestatieafspraken 2019

De gemeente maakt jaarlijks afspraken met de woningcorporaties die in de gemeente woningen bezitten en verhuren. Het gaat daarbij om wat woningcorporaties gaan doen en bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelen van het gemeentelijk woonbeleid.  Met de Federatie (Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en woningbouwvereniging Maarn) en de huurdersorganisaties heeft de gemeente voor 2019-2024 prestatieafspraken gemaakt. Voor 2019 is een jaarschijf gemaakt . Er zijn daarnaast afspraken gemaakt die doorlopen tot 2024.

De hoofdlijnen van de prestatieafspraken

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de actualisatie van de woonvisie 2014-2018, het woonbehoeftenonderzoek 2016 en de relevante nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarnaast zijn een aantal onderdelen van de nieuwe woonvisie 2018- 2022 hierbij betrokken, die recent door de gemeenteraad is vastgesteld.

De prestatieafspraken zijn verdeeld over drie thema’s:

  1. Huisvesting specifieke groepen, leefbaarheid en Wonen en Zorg
  2. Bereikbaarheid en betaalbaarheid
  3. Duurzaamheid

Per thema zijn afspraken gemaakt en de financiële investeringen doen voor het uitvoeren en realiseren van de afspraken, de samenwerking tussen partijen en de communicatie. Ook is vastgelegd wat partijen van elkaar verwachten en waar ze elkaar op kunnen aanspreken.