Bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent.

In ons besluit staat of u bezwaar kunt maken en naar welk adres uw bezwaarschrift moet. U kunt een bezwaarschrift schriftelijk of online (met DigiD) doen.

Binnen zes weken na verzending van het besluit moet uw bezwaarschrift bij ons binnen zijn. Bent u te laat? Dan gaan wij niet inhoudelijk in op uw bezwaar. Soms nemen we contact op om uw bezwaar te bespreken.

Volg eerst het stappenplan hieronder om te bepalen of het inderdaad om een bezwaar gaat. 

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar maken over gemeentelijke belastingen? Dat doet u via de website van de BghU.  

Iemand anders machtigen?

Wanneer iemand anders namens u een bezwaarschrift indient, zorg dan dat u diegene machtigt en stuur de machtiging mee met het bezwaarschrift.

Bezwaarschriftencommissie

De gemeente heeft een bezwaarschriftencommissie. De commissie adviseert ons over het besluit op uw bezwaarschrift. U wordt meestal gevraagd om uw bezwaar toe te lichten bij de commissie bezwaarschriften (hoorzitting). De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

In uw bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat en wat het nummer is van het besluit
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Dient u bezwaar in namens een stichting of vereniging? Zet in uw bezwaarschrift dan ook de volgende informatie:

  • de statuten van uw stichting of vereniging
  • een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een ondertekening door de bevoegde persoon/personen (volgens de statuten)

Hoe lang duurt het?

Meestal beslissen wij binnen 12 weken op het bezwaarschrift. Soms verlengen wij deze periode om te beslissen op een bezwaarschrift. U krijgt hiervan altijd bericht.

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening geeft u de kans om de gevolgen van een besluit uit te stellen. U kunt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland hierom vragen wanneer:

  • er een bezwaarschrift is ingediend of tegelijkertijd met het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend
  • u kunt aantonen dat er spoed bij is en een uitspraak van de rechtbank noodzakelijk is om een onomkeerbare situatie te voorkomen (bijvoorbeeld het kappen van een boom)

Beroep indienen

Beslissen wij negatief op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank. In het besluit van de gemeente staat hoe dit gaat. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.