Introductie

Bent u het niet eens met ons besluit? Bijvoorbeeld omdat uw aangevraagde vergunning is geweigerd, omdat uw buren een vergunning hebben gekregen waar u het niet mee eens bent of omdat uw aanvraag voor huishoudelijke hulp is afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken.

In ons besluit staat of u bezwaar kunt maken en naar welk adres uw bezwaarschrift moet. U kunt een bezwaarschrift schriftelijk of online (met DigiD) maken.

In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent. Binnen zes weken na verzending van het besluit moet uw bezwaarschrift bij ons binnen zijn. Bent u te laat? Dan gaan wij niet inhoudelijk in op uw bezwaar. Soms nemen we contact op om uw bezwaar te bespreken.

De gemeente heeft een bezwaarschriftencommissie. De commissie adviseert ons over het besluit op uw bezwaarschrift. U wordt meestal gevraagd om uw bezwaar toe te lichten bij de commissie bezwaarschriften (hoorzitting). De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen.

Volg eerst het stappenplan om te bepalen of het inderdaad om een bezwaar gaat. Wilt u ons alleen iets laten weten e-mail dan naar info@heuvelrug.nl.

Wat moet ik doen?

Zorg dat u binnen zes weken na verzending van het besluit uw bezwaarschrift indient met daarin de volgende informatie:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat en wat het nummer is van het besluit
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Wanneer iemand anders namens u een bezwaarschrift indient, zorg dan dat u diegene machtigt en stuur de machtiging mee met het bezwaarschrift.

Dient u bezwaar in namens een stichting of vereniging? Zet in uw bezwaarschrift dan ook de volgende informatie:

  • de statuten van uw stichting of vereniging
  • een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een ondertekening door de bevoegde persoon/personen (volgens de statuten)

Hoe lang duurt het?

Wij nemen meestal binnen 12 weken een beslissing op het bezwaarschrift. Soms verlengen wij de periode om te beslissen op een bezwaarschrift. U krijgt hiervan altijd bericht.

Aanvullende informatie

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening geeft u de kans om de gevolgen van een besluit uit te stellen. U kunt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland hierom vragen wanneer:

  • er een bezwaarschrift is ingediend of tegelijkertijd met het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend
  • u kunt aantonen dat er spoed bij is en een uitspraak van de rechtbank noodzakelijk is om een onomkeerbare situatie te voorkomen (bijvoorbeeld het kappen van een boom)

Beroep indienen

Beslissen wij negatief op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank. In het besluit van de gemeente staat hoe dit gaat. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.