Online aanvragen

U maakt bezwaar wanneer u het niet eens ben met een besluit. Bijvoorbeeld omdat uw aangevraagde vergunning is geweigerd; omdat uw buren een vergunning hebben gekregen waar u het niet mee eens bent; omdat uw aanvraag voor huishoudelijke hulp is afgewezen/niet naar wens is toegewezen; of omdat u een last onder dwangsom is opgelegd in verband met verschillende overtredingen.

In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken en naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. U kunt een bezwaarschrift schriftelijk sturen naar de gemeente of online indienen met DigiD.

In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. Uw bezwaar moet binnen 6 weken na verzending van het besluit ingediend zijn bij de gemeente. Wanneer het bezwaarschrift te laat is ingediend, wordt niet inhoudelijk ingegaan op uw bezwaar. De gemeente kan contact opnemen om uw bezwaar te bespreken.

De gemeente heeft een bezwaarschriftencommissie ingesteld. Uw bezwaarschrift wordt dan ook in behandeling genomen bij het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie. De commissie adviseert over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

Volg eerst het stappenplan om te bepalen of het inderdaad om een bezwaar gaat.

Naar het stappenplan

Wilt u ons alleen iets laten weten e-mail dan naar info@heuvelrug.nl.

Bezwaar indienen

Wat moet ik doen?

Zorg dat u binnen zes weken na verzending van het besluit uw bezwaarschrift indient.

Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat en wat het nummer is van het besluit
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Wanneer iemand anders namens u een bezwaarschrift indient, zorg dan dat u diegene machtigt en dat deze machtiging meegestuurd wordt met het bezwaarschrift.

Dient u bezwaar in namens een stichting of vereniging? Zet in uw bezwaarschrift dan ook de volgende informatie:

  • de statuten van uw stichting of vereniging
  • een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een ondertekening conform de statuten door de daartoe bevoegde persoon/personen

Hoe lang duurt het?

U heeft 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De gemeente neemt daarna meestal binnen 12 weken een beslissing op het bezwaarschrift. In deze periode wordt u meestal gehoord door de commissie bezwaarschriften. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen.

U kunt bezwaar indienen tegen besluiten van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De commissie Bezwaarschriften beoordeelt de bezwaarschriften en adviseert de gemeente over het te nemen besluit.

In bepaalde gevallen verlengt de gemeente de periode om te beslissen op een bezwaarschrift. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beslist de gemeente niet binnen deze termijn, dan kunt u soms een dwangsom krijgen en beroep instellen bij de rechter. U stelt dan eerst de gemeente in gebreke. Dat moet schriftelijk.

Hoorzittingen 

De hoorzittingen van de commissie zijn in principe openbaar. De agenda wordt in Nieuwsblad De Kaap en Stichtse Courant en op deze website gepubliceerd. 

Uitzondering

Bezwaarschriften over bijvoorbeeld milieu, bijstand en belastingen/leges worden niet door deze commissie behandeld. Daarvoor geldt een aparte regeling.

Extra informatie

Uitgebreide voorbereidingsprocedure?

Is het besluit tot stand gekomen met een uitgebreide voorbereidingsprocedure dan is er geen bezwaar mogelijk. U kunt dan meteen bij de rechtbank een beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening biedt de mogelijkheid om de werking van een besluit uit te stellen (op te schorten). Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland hierom vragen. Dit noemen we een 'verzoek om voorlopige voorziening' en deze kunt u indienen wanneer:

  • er een bezwaarschrift is ingediend of tegelijkertijd met het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend
  • u kunt aantonen dat er spoed bij is en een uitspraak van de rechtbank noodzakelijk is om een onomkeerbare situatie te voorkomen (bijvoorbeeld het kappen van een boom)

Voldoet u aan deze twee voorwaarden dan zal de rechter proberen om zo snel mogelijk een uitspraak te doen. De uitspraak kan zijn dat de voorlopige voorziening niet wordt toegekend. De inwerkingtreding van het besluit wordt dan niet opgeschort. Wordt de voorlopige voorziening toegekend dan wordt de inwerkingtreding wél opgeschort. Meestal tot 6 weken na beslissing op bezwaar. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Er is geen hoger beroep tegen mogelijk.

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen in de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank. In het besluit van de gemeente staat hoe dit in zijn werk gaat. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.