Voor het kappen of snoeien van een boom heeft u meestal een kapvergunning nodig. Wij noemen dat ook wel een ‘omgevingsvergunning voor de activiteit: vellen van houtopstand’.

Wanneer heeft u een kapvergunning nodig?

Met de vergunningcheck op Omgevingsloket online ziet u makkelijk of voor het kappen of ingrijpend snoeien van een boom een vergunning nodig is. Is dat het geval dan vraagt u de vergunning online aan via het Omgevingsloket.

U heeft een kapvergunning nodig voor: 

 • het kappen van bomen met een stamomtrek van 94 centimeter of meer (minimaal een stamdiameter van 30 cm) op 1,30 meter hoogte en gemeten langs de stam van vanaf de grond. Heeft de boom meerdere stammen? Meet dan de omtrek van de dikste stam
 • voor het knotten, kandelaberen of ingrijpend snoeien van bomen waarbij u meer dan 20% van het kroonvolume weghaalt
 • bouwen, uitbreiden of kabels/leidingen verleggen waarbij de boom of de wortels beschadigd kunnen worden

Onze bomendeskundige komt pas kijken nadat u een aanvraag heeft ingediend voor een kapvergunning. Wilt u toch vooraf advies? Vraag dan na bij een hovenier of boomadviesbureau.

Wanneer heeft u geen kapvergunning nodig

U heeft géén kapvergunning nodig:

 • als de stamomtrek van de boom op 1,30 meter hoogte minder is dan 94 centimeter
 • voor ruwe berk (Betula pendula) en coniferen (uitsluitend de soorten van het geslacht Thuja en Chamaecyparis)
 • voor het periodiek vellen van hakhout voor regulier onderhoud
 • voor het periodiek knotten of kandelaberen bij als noodzakelijke beheermaatregel voor knotbomen en gekandelaberde bomen of bij leibomen voor regulier onderhoud
 • voor vakkundige snoei als u minder dan 20% van het kroonvolume weghaalt
 • voor houtopstand dunnen of dode bomen vellen. U moet dan wel een kapmelding doen. Lees meer hierover onder ‘bomen dunnen’ en ‘dode bomen’

Soms is een activiteit volgens onze bomenverordening vergunningvrij maar wilt u ook nog iets anders gaan doen waarvoor een andere vergunning nodig is. Bijvoorbeeld iets aanleggen of als het gaat om een monument. Kijk dit goed na via www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

Na de aanvraag komt onze bomendeskundige langs om de boom te beoordelen. Het advies van de bomendeskundige is onderdeel van ons besluit en bepaalt of wij de vergunning toekennen of weigeren. Wij vergelijken uw belangen met de weigeringscriteria uit de bomenverordening. Als wij andere belangen belangrijker vinden dan krijgt u geen vergunning. 

Bijvoorbeeld:

 • de boom heeft natuurwaarde
 • de boom heeft milieuwaarde
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde
 • de boom heeft landschappelijke waarde
 • de boom heeft waarde van stads- en dorpsschoon
 • de boom heeft waarde voor recreatie en leefbaarheid

Meer informatie over de weigeringscriteria leest u in onze Bomenverordening Utrechtse Heuvelrug 2013.

Is het belang van kappen groter dan het belang van behoud van de boom? Dan verlenen wij de kapvergunning. Er is dus een afweging. Daarom is vooraf niet aan te geven of u een vergunning krijgt.

Soms verlenen wij een kapvergunning met een ‘herplantplicht’. U moet dan één of meerdere bomen herplanten. In ons Herplantbeleid 2010 staat er meer over.

Hoe vraagt u een kapvergunning aan?

U vraagt de kapvergunning aan via Omgevingsloket online. Dit kan met DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).

Uw aanvraag is compleet wanneer u de volgende verplichte bijlagen meestuurt:

 • waarom het nodig is om de boom te kappen
 • een indicatie om wat voor soort boom het gaat
 • de omtrek van de stam van de boom in centimeters gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld
 • heeft de boom gebreken? Dan ook een onderzoeksrapport van een deskundige waaruit de noodzaak tot kappen blijkt
 • een duidelijke foto van de te kappen boom. Op de foto moet duidelijk te zien zijn waarom u de boom wilt kappen of snoeien
 • een duidelijke situatietekening met aanduiding waar de boom precies staat op uw perceel ten opzichte van het woonhuis, de perceelgrenzen en de eventuele andere bomen in de directe nabijheid
 • bent u niet de eigenaar van de boom? Dan hebben wij ook een schriftelijke toestemmingsverklaring nodig van de eigenaar van het perceel met daarin uitdrukkelijk dat u bent gemachtigd om de kapaanvraag in te dienen
 • staat de boom op de erfgrens? Dan is deze boom eigendom van u en uw buren. Dan hebben wij een schriftelijke toestemmingsverklaring nodig van de eigenaar van dat perceel met daarin uitdrukkelijk de machtiging om de kapaanvraag in te dienen

Eventueel een voorstel tot herplant van een vervangende boom óf een duidelijke reden van de onmogelijkheid van herplant.

Levert u bovenstaande gegevens niet bij uw kapaanvraag in? Dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling. U ontvangt dan van ons een brief met daarin de gelegenheid om binnen een bepaalde tijd de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Wanneer mag u gaan kappen?

Als wij een besluit hebben genomen hoort u dat van ons in een brief. Hierin staat wanneer u met de werkzaamheden mag beginnen. Meestal gaat een kapvergunning 6 weken na het verlenen van de vergunning in. Dient niemand binnen zes weken na het bekendmaken van het besluit bezwaar in? Dan is de verleende vergunning definitief. U kunt dan zonder risico beginnen met het kappen van de boom/bomen.

Hoe lang duurt een vergunningaanvraag?

Een omgevingsvergunning aanvragen kan met een reguliere procedure of een uitgebreide procedure. De reguliere procedure heeft een behandeltermijn van 8 weken. Bij de uitgebreide procedure is de behandeltermijn 26 weken. De uitgebreide procedure is bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan een rijksmonument. In de brief die u van ons krijgt staat hoelang de procedure gaat duren.

De meeste kapaanvragen gaan via de reguliere procedure. De termijn kan verlengd worden met 6 weken. Is uw aanvraag niet volledig? Dan krijgt u de tijd om de ontbrekende gegevens in te dienen. De tijd die u daarvoor nodig heeft telt niet mee in de beslistermijn van 8 (of 26) weken.

Wij mogen het nemen van een besluit uitstellen. Dat kan op twee manieren: opschorten of verlengen.

 • Bij opschorten krijgt u een brief waarin staat dat uw aanvraag niet compleet is. U moet dan extra informatie geven. Dan schort de beslistermijn op. Deze loopt weer door als wij de aanvullende gegevens hebben ontvangen.
 • Wij mogen de periode voor een beslissing ook zelfstandig éénmalig verlengen. Het besluit op die manier verdagen mag zonder een reden op te geven, maar vaak probeert de gemeente duidelijk te maken waarom zij dit doet.

Laten wij de beslistermijn bij een reguliere procedure verlopen? Dan is de vergunning automatisch verleend. Dat geldt niet bij de uitgebreide procedure.

Noodkap

Is de boom een groot gevaar voor de omgeving of is er een vergelijkbaar spoedeisend belang van openbare orde en veiligheid? Dan kan een versnelde procedure worden gestart. Een melding voor noodkap doet u door een normale vergunningaanvraag in te dienen en tegelijk telefonisch via (0343) 56 56 00 de noodsituatie te melden.

Bevestigt onze bomendeskundige (na inspectie) de noodzaak? Dan geven wij toestemming voor noodkap. Wanneer de noodzaak voor het direct kappen van de boom is vastgesteld, dan ontvangt u een besluit dat direct geldig is. U krijgt dan toestemming om de boom meteen te kappen. Het noodkapbesluit wordt dan zo snel mogelijk bekend gemaakt. De ingediende vergunningaanvraag gaat wel gewoon door.

De aanvraag voor noodkap kan worden geweigerd wanneer het niet direct spoedeisend is voor de omgeving. Ook dan gaat de ingediende vergunningprocedure dan gewoon door.

Wat kost een kapaanvraag?

Voor het in behandeling nemen van een kapaanvraag betaalt u kosten: leges. De factuur wordt verstuurd door de BghU. Het bedrag dat wij in rekening brengen bestaat uit:

 • een basisbedrag: € 150
 • een bedrag per boom: € 10
 • kosten voor de planologische toets voor kappen: € 50
 • publicatiekosten: € 17

Is de activiteit vergunningsvrij op grond van de Bomenverordening maar moet er ook nog iets aanvullends gebeuren? Bijvoorbeeld voor aanleg of een monument. Houd dan wel rekening met aanvullende legeskosten.

Is uw aanvraag afgewezen of ingetrokken? U betaalt dan een deel van het basisbedrag en bedrag per boom. Bij een afwijzing is dat 75%. Bij vrijwillig intrekken van de aanvraag is dit 10%.

Een overzicht van al onze legestarieven staat in de legesverordening. De legesverordening en de tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Aanvragen en vergunningen inzien

Wij publiceren de vergunningaanvragen en de besluiten in het Gemeenteblad. Bewoners kunnen op deze manier weten dat u een boom wilt kappen. Als extra service staan de aanvragen en vergunningen ook op de gemeentepagina in nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant en op deze website.

U kunt niet langskomen om een dossier in te zien. U kunt wel het digitale dossier opvragen via omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Geef in uw bericht duidelijk het kenmerknummer van de vergunningaanvraag of het besluit aan. U vindt dit kenmerknummer op de genoemde lijst met gepubliceerde aanvragen en besluiten.

Op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt of wijk? Download dan de app Omgevingsalert in de App Store of Google Play Store. Geef aan over welke type meldingen en in welk gebied, u een notificaties wilt krijgen.

Bezwaar maken

Is er in een ‘reguliere procedure’ besloten op een aanvraag? De aanvrager of belanghebbenden (bijvoorbeeld een omwonende) kunnen dan bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Hoe dat gaat is te lezen bij de gepubliceerde aanvragen en besluiten. Bij de reguliere procedure kunt u niet vooraf een zienswijze indienen.

Een goede band met uw buren is belangrijk. Informeer elkaar altijd vooraf en zoek informatie op over de werkzaamheden. Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Dode bomen kappen

Voor het kappen van dode bomen hoeft u geen kapvergunning aan te vragen. Een kapmelding is genoeg. Een kapmelding kan bij een dode boom met een stamomtrek van 94 centimeter of meer, op 1.30 meter hoogte. Bij een boom met een slechte of achteruitlopende conditie gaat het niet om een dode boom en heeft u een wél een kapvergunning nodig.

Voordat u de dode boom kunt kappen moet u dit bij ons melden met het online formulier. Bomen mogen niet gekapt worden vóór onze schriftelijke bevestiging dat het om een dode boom gaat en dat u de boom mag kappen.

Kunt u niet online melden? Vraag dan een los formulier via omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Wij sturen u dan het aanvraagformulier zo snel mogelijk op. Vul het formulier in, print het uit, onderteken het en voeg de gevraagde bijlagen toe. Stuur het formulier met de bijlagen naar omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl.

Bij het doen van de kapmelding levert u in ieder geval de volgende gegevens aan:

 • een indicatie om wat voor soort boom het gaat
 • de stamomtrek van de boom, op 1.30 meter boven het maaiveld
 • een duidelijke foto van de te kappen boom. Zorg ervoor dat op de foto duidelijk te zien is waarom u de boom wilt kappen
 • een duidelijke situatietekening met aanduiding waar de boom precies staat op uw perceel ten opzichte van het woonhuis, de perceelgrenzen en eventuele andere bomen in de directe omgeving
 • bent u niet zelf de eigenaar van de boom? Dan levert u ook een schriftelijke toestemmingsverklaring van de eigenaar van het perceel aan, waarin u uitdrukkelijk wordt gemachtigd om de kapmelding in te dienen
 • staat de boom op de erfgrens? Dan is deze boom het eigendom van u en uw buren. Wij hebben dan ook een schriftelijke toestemmingsverklaring nodig van de eigenaar van het naburig perceel, waarin u uitdrukkelijk wordt gemachtigd om de kapmelding in te dienen

Levert u bovenstaande gegevens niet bij uw kapmelding aan? Dan nemen wij uw melding niet in behandeling. U krijgt dan van ons een brief waarin u de gelegenheid krijgt om binnen een bepaalde tijd de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Voor een kapmelding betaalt u geen leges.

Dunnen van bomen

Dunnen is het verwijderen van bomen met een stamomtrek van 94 centimeter of meer op 1.30 meter hoogte. Een verzorgingsmaatregel voor het verbeteren van de groei van de overblijvende bomen. Hiervoor is geen kapvergunning nodig. Een kapmelding is dan genoeg.

Voordat u kunt gaan dunnen doet u bij ons een kapmelding. U mag niet kappen vóór onze schriftelijke bevestiging dat het om dunnen gaat en dat u de bomen mag kappen. Gebruik voor de kapmelding het online formulier.

Kunt u niet online melden? Vraag dan een los formulier via omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Wij sturen u dan het aanvraagformulier zo snel mogelijk op. Vul het formulier in, print het uit, onderteken het en voeg de gevraagde bijlagen toe. Stuur het formulier met de bijlagen naar omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl.

Bij het doen van de kapmelding levert u in ieder geval de volgende gegevens aan:

 • een indicatie om wat voor soort boom het gaat
 • de stamomtrek van de boom, op 1.30 meter boven het maaiveld
 • een duidelijke foto van de te kappen boom. Zorg ervoor dat op de foto duidelijk te zien is waarom u de boom wilt kappen
 • een duidelijke situatietekening met aanduiding waar de boom precies staat op uw perceel ten opzichte van het woonhuis, de perceelgrenzen en eventuele andere bomen in de directe omgeving
 • bent u niet zelf de eigenaar van de boom? Dan levert u ook een schriftelijke toestemmingsverklaring van de eigenaar van het perceel aan, waarin u uitdrukkelijk wordt gemachtigd om de kapmelding in te dienen
 • staat de boom op de erfgrens? Dan is deze boom het eigendom van u en uw buren. Wij hebben dan ook een schriftelijke toestemmingsverklaring nodig van de eigenaar van het naburig perceel, waarin u uitdrukkelijk wordt gemachtigd om de kapmelding in te dienen

Levert u bovenstaande gegevens niet bij uw kapmelding aan? Dan nemen wij uw melding niet in behandeling. U krijgt dan van ons een brief waarin u de gelegenheid krijgt om binnen een bepaalde tijd de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Voor een kapmelding betaalt u geen leges.

Boom gekapt zonder vergunning?

Denkt u dat iemand de regels overtreedt? Met een ‘verzoek om handhaving’ kunt u ons vragen om daar iets aan te doen. Het handhavingsverzoek moet schriftelijk en is gericht aan ‘het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug’. Meer informatie over handhavingsverzoeken

Bomen planten

Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. Soms staat in het bestemmingsplan een verbodsbepaling voor het beplanten van bomen. Dan kan er alsnog een vergunningplicht zijn voor de activiteit ‘aanleggen’. Controleer dit via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plant de bomen niet vlak tegen de tuingrens met uw buren maar minstens 0,50 meter vanaf de tuingrens. U meet die afstand vanuit het midden van de voet van de boom. Staat een boom dichterbij? U kunt de civiele rechter dan toestemming vragen om de boom weg te halen. Heesters en heggen mogen direct tegen de erfgrens worden geplaatst, aan uw zijde van de grens.

Met toestemming van uw buren mag u de boom wel dichter bij de grens tussen de tuinen planten. Ons advies is om die toestemming dan bij de notaris vast te leggen als ‘erfdienstbaarheid’ en dit op te laten nemen in het kadaster. Nieuwe buren of nieuwe bewoners van uw pand kunnen dan op die afspraak terugvallen.

Ruzie met de buren of last van elkaar?

Heeft u ruzie met de buren over bijvoorbeeld een heg of boom? Of neemt een boom van de buren lucht of licht weg? Wij bemoeien ons daar niet mee. U moet hiervoor naar de civiele rechter.

Hangen de takken van een boom van de buren boven uw tuin? Vraag de buren dan om de takken af te zagen. Doen ze dat niet? Dan kunt u het zelf doen. U mag daarbij mag u niet op de grond van de buren staan of lopen. Verwijdert u bij het snoeien van overhangende takken meer dan 20% van het kroonvolume? Dan mag u dit niet doen zonder kapvergunning.

Heeft u last van een boom van de gemeente? Dat kunt u melden.

Zijn uw vragen niet beantwoord?

Stel uw vraag via Omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Wij proberen binnen 5 werkdagen uw e-mail te beantwoorden. Wilt u liever teruggebeld worden? Geef dan in uw e-mail een omschrijving van het onderwerp en dat u hierover teruggebeld wilt worden. Een van onze medewerkers neemt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op.

Vragen over een reeds ingediende aanvraag? U heeft van ons een informatiebrief ontvangen met de contactgegevens van de medewerker die uw aanvraag behandelt. Voor vragen over uw aanvraag neemt u rechtstreeks met die medewerker contact op.