De welstandstoets is onderdeel van de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwplan. Wij leggen uw plan voor aan de Welstandscommissie. De commissie toetst uw plan aan de Nota voor ruimtelijke kwaliteit en adviseert het college van burgemeester en wethouders daarover. 

Deze nota beschrijft ons welstandsbeleid: wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de 'redelijke eisen van welstand' zijn. Zo is toetsbaar of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk acceptabel is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan. Bij de toetsing worden de volgende onderdelen getoetst:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien
  • welke materialen en kleuren gebruikt worden
  • of uw plan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving
  • of uw plan voldoende kwaliteit heeft

De casemanager of projectleider die uw aanvraag behandelt zorgt ervoor dat een welstandsadvies wordt ingewonnen en u en/of uw adviseur een uitnodiging krijgt om bij het overleg aanwezig te zijn, als u dit wenst. Als u een volledige aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend, zijn daar geen extra gegevens voor nodig. U krijgt bericht van de als dit nog nodig is.

De kosten voor het welstandsadvies worden berekend op basis van de legesverordening. U ontvangt een factuur nadat wij een beslissing hebben genomen op uw aanvraag.

Monumenten of bouwwerken in een beschermd dorpsgezicht

De welstandscommissie adviseert ook over bouw- of aanlegactiviteiten bij of aan een monument of in een beschermd dorpsgezicht.  
 

Vooradvies

U kunt een plan ook vooraf indienen voor een welstands- en/of monumentenadvies, om verrassingen tijdens de beoordeling van de vergunningaanvraag te voorkomen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een Wabo-principeverzoek.  Dit is een mogelijkheid als u zeker weet, dat het plan passend is in het geldende bestemmingsplan of de beheersverordening. Geeft u hierbij aan dat het specifiek om een welstands- en/of monumentenadvies gaat. Dit kost € 65. Hiervoor maakt u online een afspraak.

Wat lever ik aan?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Vergunningvrije bouwwerken

Voor vergunningvrije bouwwerken is geen omgevingsvergunning nodig. Deze toetsen wij dan ook niet aan de welstandseisen. Er is wel een ‘excessenregeling’, waarmee wij op kunnen treden tegen bouwsels die ‘in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand’.

Welstandscommissie

Onze welstandscommissie is Mooisticht(externe link) in Bunnik. Een architect beoordeelt elke twee weken de bouwplannen. De Welstandscommissie komt elke twee weken op maandagochtend samen. De rayonarchitect neemt in deze vergadering plannen mee die hij niet zelfstandig af kan doen. U kunt de behandeling van uw bouwplan bijwonen. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum, telefoon (0343) 56 56 00.