Met een geregistreerd partnerschap legt u de relatie met uw partner officieel vast. Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

In onze gemeente kan van maandag tot en met zondag getrouwd worden. Raadpleeg de agenda voor beschikbare data.

Samen met uw partner meldt u het 'voornemen geregistreerd partnerschap' bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de datum van geregistreerd partnerschap. 

De melding kan online. U kunt ook tegelijk melding doen bij het reserveren van de dag voor de partnerschapsregistratie. Bij deze reservering betaalt u direct de kosten voor de registratie van het partnerschap.

Hoe het werkt?

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen van uw woongemeente. Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond waarschijnlijk het geval. 

Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten inleveren zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hierover bellen op (0343) 56 56 00

Woont u in het buitenland dan doet u een 'melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' bij de gemeente Den Haag(externe link). Nadat u melding hebt gedaan controleert de ambtenaar uw gegevens en stelt vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder
 • U bent niet al getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link)
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren

Aanvullende informatie

 • Uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk? Vraag de gemeente om een akte van omzetting
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar
 • Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is