Maandag 12 september vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur over het Herstelplan valwindschade. Deze vergadering is niet in het Cultuurhuis in Doorn, maar in het getroffen gebied in de Johanneskerk in Leersum. Inwoners zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Als u wilt meepraten tijdens deze beeldvormende raadvergadering, of de raad vooraf wilt toespreken over het voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch: (0343) 56 56 00 of via de mail: griffie@heuvelrug.nl. Tijdens deze beeldvormende vergadering verzamelt de raad informatie over het voorgestelde besluit of andere belangrijke zaken door met inwoners, belanghebbenden en met elkaar in gesprek te gaan. Discussie is dan nog niet aan de orde.

Verdere planning

Na de beeldvorming volgt op donderdag 22 september de oordeelsvorming. De raads- en commissieleden vormen een oordeel over het voorgelegde voorstel en gaan als dat nodig is met elkaar in gesprek of in discussie. Daarna neemt de gemeenteraad naar verwachting op donderdag 29 september een besluit over het Herstelplan valwindschade.

Het college is – na besluitvorming in de raad - van plan het herstelplan komend plantseizoen (2022/2023) uit te voeren. Het deel van de Lomboklaan, waar kabels en leidingen verlegd moeten worden, en de vergroening van het Kerkplein vergt een langere voorbereidingstijd.

Kijk voor meer informatie en de stukken op de website van de gemeenteraad(externe link). De vergadering is ook online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl(externe link)

2e conceptherstelplan

Op woensdag 6 juli was de presentatie van het 2e concept van het Herstelplan in Sport- en Cultuurcentrum De Binder in Leersum. De presentatie van die avond en de getoonde panelen staan op deze pagina.

1e conceptherstelplan

Woensdag 11 mei was de presentatie van het 1e conceptherstelplan voor de openbare ruimte binnen de bebouwde kom van Leersum. Hieronder staan de documenten met de presentatie door Copijn en de verschillende panelen die die avond  gepresenteerd zijn. 

Herstelplan maart 2022

In de eerste maanden van dit jaar zijn alle 900 bomen binnen het plangebied voor het herstelplan geïnspecteerd. Hoe zijn de bomen er aan toe? Zijn er nog ingrepen nodig vanuit veiligheid? Wat is de verwachting hoe de bomen zich verder gaan ontwikkelen? Dit onderzoek vormt de basis voor het herstelplan waaraan wordt gewerkt. De eerste resultaten van de nulmeting zijn gunstig. De meeste bomen verkeren in een voldoende conditie, mede dankzij al gedaan snoeiwerk na de valwind. Voor sommige bomen is de te verwachten levensduur van de boom, bijgesteld, maar dat blijven uitzonderingen.

Een bijzonder aandachtspunt vormen de beuken. Beuken zijn van nature kwetsbaar voor veranderingen en hebben overal in Nederland last van verdroging. Dit is het gevolg van meerdere droge zomers en groeiplaatsen met weinig voeding en leidt tot stresssituaties waar vooral oudere beuken gevoelig voor zijn. Dat zien we ook terug in Leersum waar veel beuken in grasbermen in de buurt van verharding het zwaar hebben. De bomen ontwikkelen zich niet tot nauwelijks verder, ondanks dat ze nog maar vijftig jaar oud zijn. Dat is dus geen direct gevolg van de valwind, al heeft het wegvallen van bomen de overgebleven bomen wel extra kwetsbaar gemaakt. Om die reden zijn ze bijvoorbeeld ook ingepakt met jute om zonnebrandschade aan de bast te voorkomen.

Presentatie beplantingsplan

Nu de nulmeting is afgerond, werkt Copijn samen met de gemeente en de klankbordgroep aan het opstellen van een visie. Waar kunnen bomen terugkomen? Wat voor soort bomen passen we toe en hoe kunnen we daarmee reageren op klimaatverandering? Hoe gaan we om met de uitdaging van de vele kabels en leidingen in de grond? Die visie wordt uitgewerkt in een concreet beplantingsplan. De eerste opzet is gepresenteerd op woensdag 11 mei. 

Tijdlijn Herstelplan valwindschade

De gemeente gaf Bureau Copijn Landschapsarchitecten en Boomadvies de opdracht voor een 'herstelplan van de valwindschade in het openbaar groen in de straten en lanen van Leersum'. Copijn is hiermee bezig.

De gemeente wil dit plan in samenspraak met de provincie en de inwoners en terreinbeheerders van het omliggende groen opstellen. Samenwerking met de provincie Utrecht is belangrijk vanwege het herstel van het groen langs de provinciale wegen Rijksstraatweg en Maarsbergseweg (N225 en de N226). De provincie heeft aan Bureau Copijn ook gevraagd om daar voor een plan te maken. 

Er wordt ook gewerkt aan plannen voor het herstel van het gebied buiten de bebouwde kom van Leersum, bij Valkenheide en van Maarsbergen. Dit ligt bij Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en diverse particuliere eigenaren. De gemeente heeft hierbij een adviserende rol. 

Kwaliteitsherstel en snelheid

Het college wil kwaliteitsherstel en waar het kan een verbetering van het openbaar gebied. De nieuwe aanplant moet in elk geval goed bestand zijn tegen klimaatverandering: meer droge en hete zomers.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: "We kiezen ervoor om flinke bomen te planten met een omtrek van ongeveer 16-18 cm. Het duurt toch nog jaren voordat het gesloten groene beeld van voor de valwind weer is hersteld. Dit plantseizoen planten we vooral in Leersum-zuid al zo’n 130 bomen die nog geen deel uit maken van het herstelplan. In het volgende plantseizoen willen we starten met de uitvoering van het herstelplan."

De planvorming moet daarom snel gaan. Door vooral op tijd en regelmatig inwoners en andere belanghebbenden te informeren en zoveel mogelijk samen te werken, hoopt het college met een plan te komen dat zo goed mogelijk aansluit op ieders wensen.

Copijn is begonnen met een onderzoek van het gebied (nulmeting) en een analyse. Op basis hiervan maken ze een toekomstbeeld en beplantingsplan. Dat plan wordt in het voorjaar besproken met inwoners en andere belanghebbenden.