Het Lokaal Sportakkoord. Sporten of bewegen zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Dat is nog niet zo. Soms sluit het beweeg- en sportaanbod niet aan. Sportfaciliteiten zouden ook door hele andere doelgroepen gebruikt kunnen worden dan de leden van de betreffende vereniging.

De samenleving heeft hele goede ideeën om hier stappen in te zetten. Wil uw organisatie of vereniging een activiteit opzetten om deze kloof te dichten? Of wilt u voor een bepaalde doelgroep aanbod generen? Het Sportakkoord kan hierin ondersteunen. Op financieel gebied maar ook in het delen van kennis en netwerk. 

‘Verbinding sport en sociaal domein’

Met 'verbinding sport en sociaal domein' bedoelen wij initiatieven die 'maatschappelijke doelen behalen via sport'. Onderaan deze pagina staan een aantal voorbeelden van lokale initiatieven.

Voorwaarden aanvraag ondersteuning door het Lokaal Sportakkoord

Om de doelen op de juiste manier te realiseren worden initiatieven aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

  • sport is het middel om maatschappelijke doelen te realiseren
  • de gevraagde ondersteuning is erop gericht om het initiatief op gang te brengen
  • er wordt aangegeven hoe het initiatief geborgd zal worden; hoe blijft het initiatief bestaan na ondersteuning vanuit het Sportakkoord?
  • de resultaten zijn meetbaar. Omschrijf dit zo duidelijk mogelijk
  • het maximale budget is € 3000 per aanvraag

Procedure van de beoordeling

  • De initiatiefnemer vult het aanvraagformulier in en stuur deze naar de werkgroep 'Verbinding sport en het sociaal domein'. De contactpersoon voor de aanvragen is Maikel Rijdes, maikel@heuvelrugsportiefengezond.nl
  • De werkgroep beoordeelt de aanvraag. Na akkoord vanuit de werkgroep wordt het initiatief voorgelegd in het 'breed sportoverleg'
  • Is het 'breed sportoverleg' akkoord? Dan wordt de gevraagde ondersteuning gegeven

Voorbeelden initiatieven 'verbinding sport en sociaal domein'

Quarijn, de Ridderhof Amerongen

Initiatief: Het plaatsen van drie bankjes rondom de Ridderhof in Amerongen.

Het doel van dit initiatief is het mogelijk maken van een wandelronde voor en met bewoners van de Ridderhof. De bankjes dienen als rustpunt. Daarnaast hebben de bankjes ook een functie in de buurt; omwonenden kunnen er natuurlijk ook gebruik van maken om elkaar te ontmoeten.

De bewegingsagogen van de Ridderhof willen de bankjes gebruiken bij hun oefeningen met bewoners. Door de coronamaatregelen lagen de activiteiten lange tijd grotendeels stil, maar dit voorjaar willen de bewegingsagogen – samen met de buurtbewoners – een activiteit organiseren waarbij de bankjes worden ‘geopend’ en waarmee de buurt en bewoners van de Ridderhof worden samengebracht. Op deze manier zorgen de bankjes voor verbinding tussen de Ridderhof en de omliggende buurt.

X Team Amerongen

Sportende kinderen met een (lichte) verstandelijke of motorische beperking. Het is helaas nog geen vanzelfsprekendheid op de Heuvelrug. Op de Burgwal in Amerongen kan dat vanaf maart 2021 wel! We kennen allemaal de reguliere B-junioren, F-pupillen en G-sporters. In Amerongen introduceren we het zogeheten X-team. De X is afkomstig van de term IKS: Iedereen Kan Sporten. Die term wordt in de sportwereld nog niet gebruikt maar geeft de potentie en kracht ervan wel direct goed weer. Het plan is gemaakt vanuit de vier verenigingen op de Burgwal: tennis, voetbal, korfbal en hockey. We hopen zo een brede groep kinderen te kunnen aantrekken

Financiële ondersteuning GLI deelnemers

In september 2020 startte in de Utrechtse Heuvelrug de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Komende tijd zal de GLI in elke dorpskern beschikbaar zijn voor de inwoners. Het volledige begeleidingstraject wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De deelnemers zijn zo gemotiveerd dat ze zich vastleggen aan een begeleidingstraject van 2 jaar. Sommige deelnemers kunnen door hun financiële situatie hun goede voornemens om te sporten niet omzetten in concrete acties. Deze groep mensen willen wij graag ondersteunen zodat zij concreet kunnen werken aan een gezonde leefstijl.

Structurele inzet sport COA

Het COA wil door sport en bewegen de komende jaren actief en structureel inzetten op maatschappelijke participatie voor de bewoners van het AZC. Veel bewoners van het AZC zijn door hun situatie inactief geworden. Op korte termijn is het doel het activeren van de bewoners door het structureel aanbieden van sportactiviteiten op het AZC. Op langere termijn is het doel om de bewoners mee te laten doen binnen het reguliere sportaanbod. Mogelijk in combinatie met vrijwilligerswerk.

Voorbeeld initiatief Hockeyclub De Haaskamp in Amerongen

Initiatief: Opleiding tot clubkadercoach

De Haaskamp is een bruisende Amerongse hockeyclub en is een echte familieclub, waar sportiviteit en gezelligheid voorop staan. De club draait op vrijwilligers, die de club en de bijbehorende goede sfeer een warm hart toedragen. De trainers en coaches van De Haaskamp hebben de belangrijke taak om leden de tactiek en techniek van de hockeysport bij te brengen. Maar daar komt veel meer bij kijken. Van hen worden ook de nodige didactische en pedagogische vaardigheden verwacht. Belangrijk en onmisbaar bij een goede overdracht van diverse hockeyvaardigheden.
De Haaskamp ziet dit belang en heeft als doel, dat trainers en coaches hierin gesteund, opgeleid en getraind worden. Daarom is besloten twee vrijwilligers deel te laten nemen aan de opleiding tot Clubkadercoach. Door een bijdrage vanuit het Lokaal Sportakkoord, hebben Dennis Rijken en Dennis Slotboom deze opleiding afgelopen jaar gevolgd en succesvol afgerond.

Alle trainers hebben kennisgenomen van het initiatief en worden hierin begeleid. Door het draagvlak binnen het bestuur, de Technische Commissie en praktische ondersteuning van Ilse Theune (buurtsportcoach en tevens clubkadercoach) zijn er al veel stappen gezet. De volgende stap is het verder begeleiden van de coaches, zodat zij in de loop van seizoen ook ervaring opdoen in het coachingsvak. De Haaskamp is erg blij dat dit mogelijk is gemaakt door het Lokaal Sportakkoord! Zo gaat club op weg naar een nog veiligere en sportieve toekomst.

Kinderen staan op het hockeyveld bij Haaskamp in Amerongen

Voorbeeld initiatief Biljartvereniging Doorn

Initiatief: aanschaf nieuw biljartlaken

De biljartclub Doorn heeft in haar lange geschiedenis altijd voldoende leden gehad en is op sportief gebied financieel altijd gezond geweest. De laatste jaren is het ledenaantal teruggelopen, waardoor er nu acht leden zijn. Om toch actief te blijven heeft de club – met ondersteuning van de buurtsportcoaches – een aanvraag ingediend bij het Lokaal Sportakkoord. En met succes!

De club is zeer verguld met de bijdrage van het Lokaal Sportakkoord, want dankzij deze bijdrage heeft de club een nieuw biljartlaken aangeschaft. De drie biljartmiddagen per week worden nu gespeeld op het nieuw aangeschafte biljartlaken. En er is ruimte voor nieuwe leden: de club nodigt iedereen uit om het edele biljartspel en de bijbehorende gezelligheid te komen ervaren. Op 8 april 2022 zal er - als de corona maatregelen dat toelaten - een open middag worden georganiseerd.

Drie heren staan naast een biljarttafel