Een diploma is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst en sterker te staan in de maatschappij. De leerplicht geeft daar de mogelijkheid voor. Je bent leerplichtig tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Zonder goede reden niet naar school? Dat mag niet. Dat is ongeoorloofd verzuim. Ouders kunnen soms extra verlof of een vrijstelling aanvragen.

Leerplicht

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. De leerplicht begint de volgende maand na de 5e verjaardag. De leerplicht is er om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna komt de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

Jongeren van 16 tot 18 jaar zonder diploma of niet genoeg opleiding zijn verplicht om een diploma te halen voor havo, vwo of mbo (niveau 2 of meer). Dat kan ook met de combinatie van werken en leren via de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Jongeren die verstandelijk niet in staat zijn een startkwalificatie te halen zijn een uitzondering. Zij kunnen begeleid worden naar passend onderwijs of een werk/leertraject. 

Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen kunnen vrijgesteld worden van de kwalificatieplicht.

Niet naar school komen en spijbelen

Is een kind vaak zonder geldige reden niet op school? Dan schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Deze controleert of ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Is dat niet zo? Dan zoekt de leerplichtambtenaar samen met school en ouders naar een oplossing. Zijn ouders of leerlingen zelf schuldig aan het schoolverzuim? Dan kan dit gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een officiële waarschuwing, Bureau Halt, kinderbijslag stopzetten of een proces-verbaal.

Verlof buiten de schoolvakanties

Onder bepaalde voorwaarden kan uw kind verlof van school krijgen. Verlof buiten de schoolvakanties vraagt u aan bij de schooldirecteur. Niet op vakantie kunnen in één van de schoolvakanties door het beroep van één van de ouders is dan een voorwaarde. U moet kunnen laten zien dat dit onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen geeft. Vraag het verlof minimaal 2 maanden van tevoren aan bij de schooldirecteur.

Verlof in bijzondere omstandigheden

Bij familieomstandigheden of een medische of sociale indicatie is soms ook verlof mogelijk. Dit vraagt u aan u bij de directeur van de school. Stuur de nodige bewijsstukken mee.

Vrijstelling van de Leerplichtwet

In bijzondere omstandigheden waardoor een kind niet op een school ingeschreven hoeft te worden kunt u om vrijstelling van de Leerplichtwet vragen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar via (0343) 56 56 00 of per e-mail leerplicht@heuvelrug.nl.