Een diploma halen is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst en sterker te staan in de maatschappij. De leerplicht geeft daar de mogelijkheid voor. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Zonder goede reden niet naar school gaan is ongeoorloofd verzuim. Ouders kunnen in bepaalde gevallen extra verlof of een vrijstelling aanvragen.

Leerplicht

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school maar is leerplichtig vanaf de dag dat het 5 jaar is geworden tot en met het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna volgt de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

Jongeren van 16 tot 18 jaar geen diploma of niet voldoende opleiding zijn verplicht om een diploma te halen: een diploma voor havo, vwo of mbo (niveau 2 of meer). Een jongere kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken. Jongeren die na hun volledige leerplicht nog geen startkwalificatie hebben, moeten een volledig onderwijsprogramma volgen dat is gericht op het halen van een startkwalificatie. Dit kan volledig dagonderwijs zijn maar ook een combinatie van leren en werken via de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Een uitzondering hierop zijn jongeren die verstandelijk niet in staat zijn een startkwalificatie te halen. Deze jongeren kunnen begeleid worden naar passend onderwijs of een werk/leertraject. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen kunnen vrijgesteld worden van de kwalificatieplicht.

Niet naar school komen en spijbelen

Als een kind regelmatig zonder geldige reden niet op school is, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Is dat niet het geval dan zoekt de leerplichtambtenaar samen met school en ouders naar een oplossing. Zijn de ouders of de leerling zelf schuldig aan het schoolverzuim dan kan dit gevolgen hebben. Bijvoorbeeld aan een officiële waarschuwing, inzet van Bureau Halt, kinderbijslag stopzetten of een proces-verbaal.

Verlof buiten de schoolvakanties

Onder bepaalde voorwaarden kan uw kind verlof van school krijgen. Verlof buiten de schoolvakanties vraagt u aan bij de schooldirecteur. Een voorwaarde is dat vakantie in één van de schoolvakanties niet mogelijk is door het beroep van één van de ouders. U moet aantonen dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Vraag het verlof minimaal 2 maanden van tevoren aan bij de schooldirecteur.

Verlof in bijzondere omstandigheden

In bepaalde familieomstandigheden of bij een medische of sociale indicatie is verlof soms ook mogelijk. Ook dit vraagt u aan u bij de directeur van de school. Stuur de benodigde bewijsstukken mee.

Vrijstelling van de Leerplichtwet

Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor een kind niet op een school ingeschreven hoeft te worden. U kunt dan om vrijstelling(externe link) van de Leerplichtwet vragen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar via (0343) 56 56 00 of per e-mail leerplicht@heuvelrug.nl.