Overlast door buren

Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie kan onschuldig beginnen, maar uit de hand lopen. Zoals bij een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan uw gevoel van veiligheid aantasten.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars helpen buren om samen tot een acceptabel oplossing te komen voor hun geschil. 

Buurtbemiddeling kan goed ingezet worden bij de meeste irritaties of conflicten tussen buren in het dagelijks levens. Denk hierbij aan geluidsoverlast, erfafscheidingen, overhangende bomen en parkeeroverlast. Landelijk gezien krijgt buurtbemiddeling jaarlijks meer dan 17.000 aanmeldingen. Als de zaak geschikt is, wordt in tweederde van de bemiddelingen het probleem opgelost.

Buurtbemiddeling is niet geschikt als er sprake is van drugs- of alcoholverslaving, psychiatrische problematiek, buitensporig geweld, strafbare feiten of andere onveilige situaties. Verder is het ook niet geschikt voor crisissituaties, familieconflicten of onenigheid met instanties. De coördinator buurtbemiddeling beoordeelt of de zaak geschikt is voor bemiddeling. Zo niet, dan verwijst hij of zij door naar hulpverlening, politie, woningcorporatie en/of gemeente.

Buurtbemiddeling is kosteloos voor inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een situatie aanmelden, een afspraak maken, een advies vragen of telefonisch contact kan op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur bij Buurtbemiddeling via 033 46 92 420. Meer informatie en aanmeldingsmogelijkheden vindt u op www.problemenmetjeburen.nl(externe link).

Overlast door jongeren

Vernieling, (winkel)diefstal, overval en mishandeling: als kinderen tussen de 12 en 23 jaar deze strafbare feiten plegen, spreken we van jeugdcriminaliteit. Jeugdcriminaliteit komt in elke gemeente voor.

De gemeente heeft een belangrijke rol bij de preventie van criminaliteit. De gemeente heeft ook een regierol bij de terugkeer van jongeren in de samenleving, nadat ze in hechtenis hebben gezeten. Wij werken daarbij ondermeer samen met de politie, het Openbaar Ministerie, jongerenwerk, scholen en veiligheidshuizen.

Meld overlast door jongeren

Heeft u overlast van jongeren? Dan kunt u de politie bellen via 0900 88 44. Ziet u iemand iets vernielen of verdacht gedrag? Bel dan direct 112. Zo heeft de politie de meeste kans om de dader op heterdaad te betrappen.