Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Op een ‘gewone’ of een ‘speciale’ school als dat nodig is. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs.

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan leerlingen, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Kinderen kunnen heel verschillende vormen van extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke school kan elke vorm van extra begeleiding bieden. Daarom werken de scholen samen. Samen zorgen ze ervoor dat er een school is die de juiste ondersteuning voor uw kind kan bieden. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen de best passende plek in het onderwijs krijgen
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als dat nodig is
  • scholen extra ondersteuning kunnen geven
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen
  • kinderen niet langdurig thuis hoeven te blijven

Voor wie is passend onderwijs?

Passend onderwijs is er voor leerlingen met leerproblemen of gedragsproblemen, en voor kinderen met bepaalde lichamelijke beperkingen. Passend onderwijs is er voor kinderen in het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs, jongeren in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Ouders kunnen voor opvoedingsvragen en gedragsproblemen met de Sociale Dorpsteams(externe link) van de Utrechtse Heuvelrug contact opnemen. Alle informatie en advies van de Sociale Dorpsteams(externe link) is vertrouwelijk, deskundig, gratis en onpartijdig.

Passende plek voor leerlingen door zorgplicht scholen

Scholen hebben een zorgplicht. Dat is in de wet vastgelegd. En dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te vinden. In overleg met de ouder en de jongere. Dat kan zijn op de school van aanmelding maar dus ook op een andere school. Het liefst in de buurt.

Scholen bieden basisondersteuning

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Bijvoorbeeld de hulp voor leerlingen met leesproblemen (dyslexie). Wat die basisondersteuning precies is staat in de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel van elke school. Deze zijn in te zien op de website van de school.

Scholen bieden extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning bieden scholen extra ondersteuning aan leerlingen. Bijvoorbeeld bij leer- of gedragsproblemen. Elke school heeft dat vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Dat staat op de website van de school of op de website van het samenwerkingsverband.

Aanmelden van uw kind bij de school van uw keuze

Heeft u een schoolkeuze gemaakt? Meldt uw kind dan aan bij de school van uw keuze. Dat kan schriftelijk of per e-mail. Kijk hiervoor op de website van de school van uw keuze.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan gaat de school onderzoeken of zij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Meestal is de uitkomst van het onderzoek positief. De volgende stap is dat de school een ontwikkelperspectief voor uw kind opstelt. In overleg met u. Hierin staan de onderwijsdoelen en extra ondersteuning beschreven. Dit ontwikkelperspectief wordt regelmatig met u besproken.

Samenwerkingsverbanden

Alle scholen in de regio Zuidoost Utrecht werken samen. Zij maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden. Ook over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs. Daarnaast maakt dit samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. De websites van de samenwerkingsverbanden geven hierover meer informatie.

Samenwerkingsverband voor basisonderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv ZOUT)

Het samenwerkingsverband voor basisonderwijs Zuidoost-Utrecht (swv ZOUT)(externe link) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij werken samen aan passend onderwijs voor het basisonderwijs in de regio.

Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs - (Berséba),

De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs(externe link) voor primair en speciaal onderwijs, werkend onder de naam Berséba, is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. De Bijbel neemt er een centrale plaats in. Landelijk zorgt Berseba voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen. 

Samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv-VO-ZOU )

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Zuidoost-Utrecht (swv-VO-ZOU) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij werken samen aan passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio(externe link).

Aanvullende informatie

Passend onderwijs(externe link) (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Steunpunt Passend Onderwijs(externe link) (oudervereniging Balans)

Passend onderwijs en ouders(externe link) (vereniging van mensen met een lichamelijke handicap)