Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat kan een ‘gewone’ maar ook een ‘speciale’ school zijn. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs.

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Kinderen kunnen heel verschillende vormen van extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke school kan elke vorm van extra begeleiding bieden. Daarom werken de scholen samen. Samen zorgen ze ervoor dat er een school is die de juiste ondersteuning voor uw kind kan bieden. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen de best passende plek in het onderwijs krijgen
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als dat nodig is
  • scholen extra ondersteuning kunnen geven
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen
  • kinderen niet langdurig thuis hoeven te blijven

Voor wie is passend onderwijs?

Passend onderwijs is er voor leerlingen met leerproblemen of gedragsproblemen, en voor kinderen met bepaalde lichamelijke beperkingen. Passend onderwijs is er voor kinderen in het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs, jongeren in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Ouders kunnen voor opvoedingsvragen en gedragsproblemen met het Sociaal Dorpsteam van de Utrechtse Heuvelrug contact opnemen. Alle informatie en advies van het Sociaal Dorpsteam is vertrouwelijk, deskundig, gratis en onpartijdig.

Passende plek voor leerlingen door zorgplicht scholen

Scholen hebben een zorgplicht. Dat is in de wet vastgelegd. En dat betekent dat de school, in overleg met ouders en kind of jongere, verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te vinden. Dat kan zijn op de school van aanmelding, maar dus ook op een andere school, liefst in de buurt.

Scholen bieden basisondersteuning

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met leesproblemen (dyslexie). Wat die basisondersteuning precies is, staat in de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel van elke school. Deze zijn in te zien op de website van de school.

Scholen bieden extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning bieden scholen extra ondersteuning aan leerlingen. Bijvoorbeeld bij leer- of gedragsproblemen. Elke school heeft dat vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Dat kunt u vinden op de website van de school van uw keuze of op de website van svw ZOUT, Berséba of svw-VO-ZOU.

Aanmelden van uw kind bij de school van uw keuze

U heeft uw schoolkeuze gemaakt en meldt uw kind schriftelijk of per e-mail aan bij de school van uw keuze. Kijk hiervoor op de website van de school van uw keuze.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan gaat de school onderzoeken of zij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. In de meeste gevallen zal de uitkomst van het onderzoek positief zijn. De volgende stap is dat de school, in overleg met u, een ontwikkelperspectief voor uw kind opstelt. Hierin staan de onderwijsdoelen en extra ondersteuning beschreven. Dit ontwikkelperspectief wordt regelmatig met u besproken.

Samenwerkingsverbanden

Alle scholen in de regio Zuidoost Utrecht werken samen. Zij maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs. Ook maakt dit samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. De websites van de samenwerkingsverbanden geven hierover meer informatie.

Samenwerkingsverband voor basisonderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv ZOUT)

Het samenwerkingsverband voor basisonderwijs Zuidoost-Utrecht (swv ZOUT) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij werken samen aan passend onderwijs voor het basisonderwijs in de regio. Zie www.svwzout.nl.

Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs - (Berséba),

De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, werkend onder de naam Berséba, is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op deze scholen neemt de Bijbel een centrale plaats in. Landelijk zorgt Berseba voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen. Zie www.berseba.nl.

Samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv-VO-ZOU )

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Zuidoost-Utrecht (swv-VO-ZOU) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij werken samen aan passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio. Zie www.swv-vo-zou.nl.

Aanvullende informatie

Links over passend onderwijs

Passend onderwijs (rijksoverheid)

Passend onderwijs (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Steunpunt Passend Onderwijs (oudervereniging Balans)

Passend onderwijs en ouders (vereniging van mensen met een lichamelijke handicap)