Uw rechten bij het vastleggen van uw persoonsgegevens door de gemeente.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de dienst waarvoor u komt, kunnen dat ook andere gegevens zijn, zoals uw geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, of meer persoonlijke informatie, zoals over uw gezondheid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Daarvoor heeft de wet u een aantal rechten gegeven. In dit document staan uw privacy rechten beschreven.

Uw rechten

De hieronder genoemde rechten kunt u uitoefenen voor uw eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind tot 16 jaar. Voor de uitoefening van deze rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is.

Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Op onze website staat op de pagina ‘Privacybescherming’ algemene informatie over de eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en de manier waarop wij uw privacy waarborgen. Daarnaast heeft u recht op specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt aan u gegeven als uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Recht op inzage

Op uw verzoek kunt u uitsluitsel krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dat zo is, geven wij u een overzicht van uw persoonsgegevens met informatie over wat wij daarmee doen en waarom. Als u wilt, krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens. Mocht het document te omvangrijk zijn, dan kunnen wij ervoor kiezen u inzage te geven op het gemeentehuis.

Recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Wijzigen persoonsgegevens

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens wijzigen als deze niet (meer) kloppen, of aanvullen als ze niet compleet zijn.


Verwijderen en wissen van persoonsgegevens

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden op uw verzoek uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en de bewaartermijn nog niet is verstreken. In het verlengde daarvan ligt het recht om vergeten te worden (wissen). Wij kunnen, indien mogelijk, zorgen dat uw persoonsgegevens die wij op het internet hebben geplaatst of laten
plaatsen, worden gewist. Ook uw persoonsgegevens die verwerkt worden in systemen van andere organisaties vallen onder dit recht.

Eigen verklaring of standpunt

Als wijziging, aanvulling of verwijdering van uw gegevens niet mogelijk of gewenst is, dan kunt u uw eigen standpunt of verklaring in uw dossier laten opnemen.

Bezwaar tegen de verwerking

U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken de verwerking onmiddellijk te staken.
Beperking van de verwerking U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, dat wil zeggen tijdelijk het gebruik ervan te laten stilleggen. Dit kan nodig zijn als u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren, of omdat er een geschil loopt over de rechtmatigheid van de verwerking.

Uitoefening van uw privacyrechten

Verzoek indienen

Voor het gebruikmaken van uw rechten dient u een verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt voor schriftelijke verzoeken gebruikmaken van het online formulier Persoonsgegevens inzien, herstellen, wissen of beperken.

Voor de uitoefening van uw rechten geldt een identificatieplicht. Wij onderzoeken of de gegevens waarover u informatie wenst, betrekking hebben op u. Daarvoor vragen wij u in persoon langs te komen om u te identificeren. Wij gaan na of uw legitimatiebewijs rechtsgeldig is. Als u gebruikmaakt van het formulier mét DigiD hoeft u geen legitimatiebewijs te tonen en niet in persoon langs te komen.

Beoordeling van uw verzoek

De genoemde rechten zijn geen absolute rechten. Sommige rechten zijn afhankelijk gesteld van omstandigheden of van het belang van de verwerking van de persoonsgegevens. Ook kan de uitoefening van uw rechten in strijd komen met rechten en vrijheden van anderen. Daar moeten wij rekening mee houden.

Beslistermijn en rechtsbescherming

De beslistermijn op uw verzoek is een maand. Voor complexe verzoeken kan de beslistermijn tot 3 maanden worden verlengd. Ingeval van een schriftelijke (inclusief elektronische) beslissing op uw verzoek kunt u binnen zes weken na verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Ook daarvoor is een formulier op onze website beschikbaar. Daarnaast kunt u binnen de termijn voor het instellen van beroep aan de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) een verzoek richten tot bemiddeling of advisering in uw geschil. Buiten deze rechtsmiddelen kunt u een klacht indienen bij de AP.