U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Daarvoor heeft de wet u een aantal rechten gegeven: privacyrechten. Hieronder lichten we de belangrijkste rechten toe. Deze rechten gaan over uw eigen persoonsgegevens of die van uw kind tot 16 jaar.

Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Hier, op deze website, vindt u algemene informatie. Daarnaast informeren wij u telkens als wij persoonsgegevens vastleggen over wat wij met die specifieke gegevens doen.

Recht op inzage

U kunt ons vragen om informatie over welke persoonsgegevens wij van u hebben, wat wij hiermee doen en waarom. Wij geven u dan een overzicht van uw persoonsgegevens met informatie. Als u wilt, krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens. Is het document te groot? Dan kunnen wij ervoor kiezen u inzage te geven op het gemeentehuis.

Recht op wijzigen, verwijderen of wissen persoonsgegevens

Het kan zijn dat de persoonsgegevens die wij van u hebben niet (meer) kloppen of niet compleet zijn. Als u dat vraagt kunnen wij deze wijzigen of verwijderen. Bijvoorbeeld als ze niet meer nodig zijn maar de bewaartermijn nog niet is verstreken. U heeft ook het 'recht om vergeten te worden'. Dat betekent dat wij (als dat kan) zorgen dat persoonsgegevens die wij hebben gewist worden. Ook persoonsgegevens die verwerkt worden in systemen van andere organisaties vallen onder dit recht.

Eigen verklaring of standpunt

Is wijziging, aanvulling of verwijdering van uw gegevens niet mogelijk of niet gewenst? Dan kunt u uw eigen standpunt of verklaring in uw dossier laten opnemen.

Beperken van de verwerking

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat is tijdelijk stilleggen. Bijvoorbeeld als u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren of omdat er een geschil is over de rechtmatigheid van de verwerking. 

Bezwaar tegen de verwerking

Soms kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons vragen de verwerking onmiddellijk te staken.

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

Om gebruik te maken van uw rechten dient u een verzoek in bij het college. Gebruik maken van de rechten kost niets. Tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is. Wij moeten kunnen onderzoeken of de gegevens waarover u informatie wilt wel betrekking hebben op u. Daarvoor moet u zich identificeren. Een verzoek indienen gaat daarom altijd via DigiD. Gebruik hiervoor het online formulier Persoonsgegevens inzien, herstellen, wissen of beperken

Na het indienen beoordelen wij uw verzoek. Of u gebruik kunt maken van de rechten hangt vaak van de omstandigheden of van het belang van het gebruik van de persoonsgegevens. Ook kan de uitoefening van uw rechten in strijd zijn met rechten en vrijheden van anderen. Met al deze zaken moeten wij rekening houden bij het beoordelen van uw verzoek.

De beslistermijn voor verzoeken is een maand. Voor ingewikkelde verzoeken kunnen wij de beslistermijn tot 3 maanden verlengen. Bent u het niet eens met de beslissing? Maak dan schriftelijk bezwaar bij het college van burgemeester en wethouders. Ook kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een verzoek doen om te bemiddelen of adviseren in uw geschil. Tot slot kunt u een klacht indienen bij de AP.