De gemeente heeft veel grond in eigendom waaronder kleine stroken openbaar groen die vaak direct aan woningen of particuliere tuinen van inwoners grenzen. Wij noemen dat reststroken of snippergroen. Ze maken vaak als groene inbedding van de woningen onderdeel uit van het ontwerp van de wijk, maar hebben geen eigen functie.
Als zo’n strook snippergroen grenst aan een tuin van een woning, kan het voor de eigenaar aantrekkelijk zijn de strook bij de tuin te trekken. Soms zijn ze (met of zonder afspraak met de gemeente) zelfs al in gebruik.

Aanvragen of meer informatie

Heeft u interesse in het kopen van een reststrook? Voor Leersum is inmiddels een lijst bekend welke percelen in aanmerking voor verkoop. Informatie over deze lijst vindt u hieronder onder het kopje ‘Actieve verkoop Leersum’.
Het online aanvraagformulier vindt u hieronder onder de knop ‘snippergroen/reststrook kopen’. 

Mail voor meer informatie over het kopen van een reststrook: snippergroen@heuvelrug.nl.

Actieve verkoop reststroken in Leersum

De gemeenteraad heeft de wens geuit één kaart voor de hele gemeente op te stellen met daarin het te verkopen snippergroen. Zo is duidelijk welke percelen verkocht kunnen worden. Dit levert aanzienlijke tijdwinst op. Tot nu toe wordt elke aanvraag voor verkoop afzonderlijk beoordeeld. In de nieuwe aanpak wordt per dorp bekeken welke percelen voor verkoop in aanmerking komen. Hierna benadert de gemeente de inwoners actief en vraagt of zij interesse hebben in de grond.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer vindt dit een hele verbetering: 
,,Deze kaart biedt onze inwoners vooraf helderheid over de verkoopbaarheid van aangrenzende percelen en geeft een inschatting van wat dat gaat kosten.”

Om de voorwaarden voor de verkoop te kunnen bepalen, is gestart met het maken van een kaart van Leersum. In totaal komen in dit dorp 72 percelen in aanmerking voor verkoop.

Niet elk perceel komt in aanmerking voor verkoop. Belangrijke eisen zijn onder andere dat het perceel in eigendom is van de gemeente, binnen de bebouwde kom ligt, geen belangrijke functie voor biodiversiteit vervult of onderdeel van het Groenstructuurplan uitmaakt, het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt en het grenst aan een perceel wat in private handen is.

Inwoners in Leersum die in aanmerking komen voor het kopen van een reststrook, krijgen hier in maart bericht van. De adressenlijst met percelen is hier te raadplegen. Na het afronden van de verkoop van de percelen in Leersum, start de inventarisatie van de andere dorpen.

Voor vragen en informatie over dit onderwerp kunnen inwoners een bericht sturen naar: snippergroen@heuvelrug.nl.