Wat is het?

Organisaties en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente. Wij verstrekken subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening 2014 en de subsidieregelingen die daarbij horen.

Vragen

Heeft u vragen over subsidies neem dan contact met ons op via (0343) 56 56 00 of stuur een e-mail naar info@heuvelrug.nl.

Online aanvragen

Deze aanvraag doet u met DigiD of eHerkenning (niveau 2+). Vraagt u namens uzelf aan dan gaat u automatisch verder naar DigiD. Vraagt u namens een organisatie aan dan gaat u automatisch verder naar eHerkenning. Meer informatie vindt u op de website van eHerkenning.

Subsidie aanvragen

Subsidie vaststellen

Subsidies aanvragen bij Utrechtse Heuvelrug is makkelijker dan ooit, merkt Frans van de Craats. Hij is betrokken bij onder meer Oranjevereniging Doorn, Scouting Thorheim en Doorn Doet en via die organisaties is hij erg bekend met subsidies.

Hoe werkt het?

Indieningstermijnen

Er zijn twee indieningstermijnen:

  • Jaarlijkse subsidieaanvragen moeten voor 1 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidie betrekking heeft worden aangevraagd.
  • Andere subsidieaanvragen moeten uiterlijk 3 maanden en niet eerder dan 5 maanden voor aanvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend.

Voor andere, niet jaarlijkse subsidieaanvragen, op basis van subsidieregeling Dorpsgerichte Activiteiten en de Subsidieregeling Cultuur is de indieningstermijn uiterlijk 4 weken maar maximaal 5 maanden voor start van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Subsidieplafonds

Het is transparant om voorafgaand aan het subsidiejaar te kunnen zeggen hoeveel geld begroot is en hoeveel beschikbaar is voor subsidies. Sinds 2014 stellen wij jaarlijks de subsidieplafonds vast. Wij maken de subsidieplafonds in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar bekend. Ook maken we bekend op welke manier de subsidies worden verdeeld als een subsidieplafond bereikt is. Daarbij zal tevens worden aangegeven hoe er met een verlaging van het subsidieplafond wordt omgegaan. Bij het tabblad 'Documenten' staat het actuele subsidieplafond.

Vaststelling en terugvordering

Op basis van uw verantwoording wordt de hoogte van het subsidiebedrag definitief vastgesteld. Heeft u een onvolledige of onjuiste verantwoording ingediend dan kan het zijn dat we moeten gaan terugvorderen. Wij laten binnen 13 weken weten op welk bedrag uw subsidie zal is vastgesteld en of er sprake is van een terugvordering.

Wat moet ik doen?

Lees voordat u een subsidieaanvraag doet de subsidieregelingen en bepaal zo binnen welke regeling uw activiteiten passen. Een aanvraag die past binnen één van de genoemde regelingen dient u in met een van de volgende formulieren:

  • aanvraagformulier voor een jaarlijkse subsidie;
  • aanvraagformulier voor een andersoortige subsidie.

Verantwoording

Wanneer een subsidie wordt verleend wordt direct aangegeven hoe en binnen welke termijn u de besteding van de subsidie moet verantwoorden. Er zijn twee mogelijke termijnen waarbinnen verantwoording moet worden afgelegd:

  • voor 1 mei van het jaar nadat subsidie is ontvangen (jaarlijkse subsidies);
  • 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn beëindigd.