Cultuursubsidie

Heeft u een goed idee voor een culturele activiteit in onze gemeente? Met een cultuursubsidie ondersteunen wij ideeën van inwoners en organisaties met een financiële bijdrage. Hieronder leest u hoe u een aanvraag doet. In de checklist en voorwaarden ziet u waar uw idee aan moet voldoen.

Checklist en voorwaarden cultuursubsidie

U kunt subsidie aanvragen voor eenmalige (incidentele) activiteiten of projecten. 

Eenmalige activiteiten of projecten

Deze activiteiten of projecten moeten één of meer van onderstaande onderdelen hebben:

 • ontwikkeling culturele talenten van inwoners in het algemeen
 • ontwikkeling in de vorm van laagdrempelige culturele activiteiten voor jeugd, volwassenen en speciale doelgroepen. Met speciale doelgroepen bedoelen we inwoners met een beperking en ouderen
 • ontwikkeling in kunst- en cultuureducatieprojecten voor de jeugd in het algemeen en op scholen
 • versterking cultureel erfgoed en natuur/landschap met verbindende evenementen op erfgoedlocaties
 • samenwerking en verbinding tussen culturele instellingen onderling en daarbuiten
 • breed toegankelijke evenementen, binnen de gemeente voor iedere inwoner en iedere doelgroep

De activiteiten kunnen één of meerdere van onderstaande onderdelen hebben:

 • inwoners stimuleren mee te doen aan culturele (educatieve) laagdrempelige activiteiten, met speciale aandacht voor jeugd, ouderen en inwoners met een beperking
 • stimuleren culturele evenementen op erfgoedlocaties of in de natuur
 • stimuleren en/of zichtbaar maken van lokaal talent
 • culturele instellingen stimuleren onderling of met lokale derden samen te werken (minimaal 2 organisaties) 
 • stimuleren samenwerking en verbinding tussen ondernemers, erfgoed en cultuur, recreatie/toerisme, natuur/landschap

Beoordelingscriteria

Subsidie wordt beoordeeld op activiteiten die minimaal voldoen aan de volgende voorwaarde:

 • de activiteit geeft inwoners van onze gemeente de gelegenheid actief of passief deel te nemen aan cultuur

Aanvullend maken we een afweging of uw activiteit ook nog aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

 • de activiteit bereikt inwoners met een afstand tot het (reguliere) kunst- en cultuuraanbod
 • de activiteit betrekt lokale kunstenaars
 • de activiteit betrekt inwoners uit alle dorpen en is toegankelijk voor een breed publiek
 • de activiteit stimuleert cultuurparticipatie en educatie van jongeren
 • de activiteit betrekt erfgoed, cultuurhistorie en natuur
 • de activiteit is van aanvullende waarde op recreatie en toerisme binnen de gemeente
 • de activiteit komt tot stand door samenwerking met andere culturele instellingen binnen de gemeente
 • de activiteit is op meer dan één moment/tijdstip of meer dan één plek binnen de gemeente

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • Een beschrijving van uw activiteit, met de volgende onderdelen:
  • activiteitenplan met daarin de doelgroep(en) waar u de activiteit voor organiseert
  • beschrijving in hoeverre de activiteiten bijdraagt aan (één van) de doelen uit de Cultuurnota
  • welke organisaties/personen deelnemen aan de activiteiten
  • planning
  • communicatieplan
  • verwacht aantal bezoekers
  • uit welke mensen bestaat de organisatie
  • een begroting van uw activiteit met dekkingsplan

Let op! Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen.

 • e-Herkenning als u namens een organisatie of stichting aanvraagt. Hiervoor heeft u minimaal niveau 3 nodig. Hoe hoger het niveau van eHerkenning, hoe gevoeliger informatie u kunt uitwisselen. Lees hier meer over op de website van e-Herkenning
 • DigiD als u op persoonlijk een aanvraag doet

Hoe werkt het aanvragen van een subsidie voor cultuursubsidie

Maatwerk

De beoordeling van een subsidie is voor een deel maatwerk. De hoogte van een bedrag is ook afhankelijk van de activiteit en het doel daarvan. Bevat een activiteit aantoonbaar meerdere doelen dan kan dat worden beloond. De doelen staan beschreven in de subsidieregeling Meedoen is de Kunst 2024. We noemen hier de belangrijkste doelen in steekwoorden:

 • ontplooiing/ontwikkeling 
 • jeugd en cultuur, cultuureducatie
 • lokale makers en kunstenaars
 • inclusief en laagdrempe

Welk bedrag kan ik aanvragen?

 • Bij een eenmalige subsidie krijgt u maximaal de helft van de subsidiabele kosten vergoed maar tot een maximum van € 2.000. Bijvoorbeeld:
  • u vraagt een activiteit aan voor € 3.000. Uw activiteit heeft € 2.000 aan kosten die in principe voor subsidie in aanmerking komen. De hoogte van de subsidie is dan maximaal de helft van dat bedrag: € 1.000
  • u vraagt een activiteit aan van € 6.000. Uw activiteit heeft € 5.000 aan kosten die in principe voor subsidie in aanmerking komen. De helft van deze kosten is € 2.500 maar de hoogte van de subsidie kan dan maximaal € 2.000 zijn

Uitzonderingen

 • Organiseert u een gemeentebreed evenement? Dan kan in uitzonderingen afgeweken worden van het maximumbedrag.
 • Culturele (educatieve) activiteiten voor de jeugd kunnen tot maximaal € 5000 worden vergoed.
 • lig (voor iedereen toegankelijk)
 • erfgoed en recreatie 

Waar kan ik de financiële bijdrage voor gebruiken?

U kunt de financiële bijdrage gebruiken voor de kosten die u maakt en die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit. Niet voor de volgende kosten: catering (drank, eten), salaris of vrijwilligersvergoeding, huisvestingskosten, aanvragen van vergunningen, enzovoort.

Wanneer dien ik mijn aanvraag in?

Uw subsidieaanvraag moet minstens 8 weken maar maximaal 5 maanden voor de start van de activiteit(en) bij ons binnen zijn.

Online aanvragen

Subsidie aanvragen     Subsidie vaststellen

Of download het 'aanvraagformulier Andersoortig' onderaan deze pagina.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de regeling of heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met onze subsidie-experts via (0343) 56 56 00 of postbussubsidies@heuvelrug.nl.