Gemeente Utrechtse Heuvelrug streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze website voldoet zo goed mogelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl(externe link)(externe link) op niveau AA.

Andere websites waar wij betrokken bij zijn:

Apps

Toegankelijkheid www.heuvelrug.nl

Op dit moment voldoet de website aan 24 van de 30 succescriteria. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen het overgrote deel van de content dus al goed lezen en gebruiken.

Deze verklaring geldt voor het domein: https://www.heuvelrug.nl/ 

Toegankelijkheid andere websites waar wij betrokken bij zijn

Toegankelijkheid apps waar wij betrokken bij zijn

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via publiekscommunicatie@heuvelrug.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman(externe link).

Onderzoeksresultaten

Content

Op 25 oktober 2022 is een handmatig deelonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is afgerond op 22 februari 2023. Er is vastgesteld in hoeverre de content van de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al goed toegankelijk is. Uit het onderzoek is gebleken dat de website helaas nog niet volledig voldoet aan alle succescriteria. Op dit moment voldoet de website aan 24 van de 30 succescriteria. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen het overgrote deel van de content dus al goed lezen en gebruiken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dit onderzoek (inspectie) is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM. 

Techniek

Op 31 maart 2022 is in opdracht van de leverancier van het CMS van de website een onderzoek uitgevoerd naar de techniek. Gebleken is dat deze goed toegankelijk is. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen hierdoor goed overweg met deze website. Het onderzoek is volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. uitgevoerd. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is geactualiseerd op 14 december 2022 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van gemeente Utrechtse Heuvelrug, de heer Gerrit Boonzaaijer (wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring is voor het laatst herzien op 23 maart 2023.

Nalevingsstatus

Gemeente Utrechtse Heuvelrug verklaart dat de website https://www.heuvelrug.nl/ gedeeltelijk voldoet aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven en worden er maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.