Wat is het?

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

In de Utrechtse Heuvelrug kan alleen getrouwd worden van maandag tot en met zaterdag. Op zondag en algemeen erkende feestdagen kan er niet getrouwd worden.

U meldt samen met uw partner bij de ambtenaar van de burgerlijke stand uw voornemen om in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. In onze gemeente kan de melding tegelijk online met de reservering voor de huwelijksdag gedaan worden.

Bij de reservering van de huwelijksdag betaalt u direct de kosten voor het huwelijk.

Aanpassing huwelijksvermogensrecht

Heeft u plannen om te trouwen of om uw partnerschap te registreren? Houd er dan rekening mee dat vanaf 1 januari 2018 het huwelijksvermogensrecht is gewijzigd.

Online aanvragen

Hoe werkt het?

Let op

 • De aangifte doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouwdatum
 • Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten inleveren zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hierover bellen op (0343) 56 56 00
 • Woont u in het buitenland dan doet u een 'melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' bij de gemeente Den Haag

Nadat u in uw trouwgemeente melding hebt gedaan controleert de ambtenaar uw gegevens en stelt vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Extra informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Een trouwambtenaar van buiten onze gemeente?

Trouwambtenaren uit een andere gemeente mogen in onze gemeente ook een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten, mits zij niet ouder zijn dan 70 jaar. De trouwambtenaar wordt dan gedurende uw trouwdag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van onze gemeente.

Iemand die geen trouwambtenaar is, kan geen huwelijk voltrekken in onze gemeente. Zij kunnen wel op een andere manier deelnemen aan de ceremonie, door bijvoorbeeld (een deel) van de toespraak te houden. Bespreek dit vooraf met de trouwambtenaar.

Legt u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie vast dan kunt u tegelijkertijd ook het verzoek indienen voor een trouwambtenaar van buiten de gemeente. Dit moet tenminste 8 weken voor de huwelijksdatum gebeurd zijn. Gebruik hiervoor het formulier ’Verzoek voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een dag’ onder het tabblad ‘Documenten’.

Het formulier moet door u beiden én de trouwambtenaar worden ondertekend. Stuur de volgende documenten mee:

 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de trouwambtenaar.
 • Een kopie van de beëdiging bij de rechtbank van de trouwambtenaar.
 • Een kopie van het benoemingsbesluit van de trouwambtenaar als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (niet ouder dan 10 jaar).

Kosten

Uw eigen trouwambtenaar wordt door de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden verhoogd met de kosten voor de eenmalige benoeming van de eigen trouwambtenaar.