Wat is het?

Als u denkt dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U doet dan een verzoek om handhaving.

Probeer eerst te praten

Een verzoek om handhaving kunt u niet anoniem indienen. Degene waarover u het verzoek om handhaving indient, hoort wie het verzoek om handhaving heeft ingediend. De ervaring leert dat het indienen van een verzoek om handhaving zelden tot een betere onderlinge relatie leidt. Wij raden u aan om eerst met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing. Het aangaan van een gesprek levert vaak meer op dan het indienen van een verzoek om handhaving. Buurtbemiddeling kan u helpen om het gesprek aan te gaan.

Over het indienen van een verzoek om handhaving

Een verzoek om handhaving kunt u alleen doen als u belanghebbende bent. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw buren bouwen zonder de benodigde omgevingsvergunning. Om te kunnen beoordelen of u belanghebbende bent, is het noodzakelijk dat bekend is wie om handhaving verzoekt. Anonieme verzoeken worden niet in behandeling genomen.

 

Wat moet ik doen?

Het handhavingsverzoek dient u schriftelijk in en richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In handhavingsverzoek moet u het volgende vermelden:

 • uw naam, adres, woonplaats en hoe we u kunnen bereiken
 • datum van indiening
 • informatie over de mogelijke overtreding
 • locatie (adres en woonplaats)
 • beschrijving van de mogelijke overtreding
 • welke actie(s) u wilt dat de gemeente onderneemt;
 • welk belang u heeft (waarom u belanghebbende bent)
 • of er sprake is van een noodsituatie en zo ja, waarom.

Het handhavingsverzoek dient u te voorzien van een handtekening. Indien bekend kunt u onderstaande gegevens vermelden in het verzoek:

 • naam van de persoon die volgens u in overtreding is;
 • wetten of regels die volgens u overtreden worden;
 • eventuele bijlagen van de situatie, zoals foto’s.

Hoe lang duurt het?

Als is vastgesteld dat u belanghebbende bent, wordt er in de regel door de gemeente een onderzoek ingesteld. Er wordt onder andere gekeken of er inderdaad sprake is van een overtreding. In het geval er sprake is van een overtreding, wordt er een handhavingstraject in gang gezet.

Het handhavingstraject bestaat uit maximaal drie stappen om de overtreding door de overtreder te laten beëindigen en beëindigd te laten houden. Per zaak kan het aantal stappen verschillen.

 1. een ambtelijke waarschuwing om iemand te wijzen om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden;
 2. een voornemen om iemand een herstelsanctie op te leggen;
 3. de definitieve last.

Een handhandhavingstraject kan enkele maanden tot jaren duren. Dit hangt af van de complexiteit van de zaak. Bij een verzoek om handhaving krijgt u altijd een beslissing op uw verzoek. Vanwege het onderzoek kan dit enige tijd duren. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het handhavingstraject.

Bezwaar

 • Tegen de beslissing op uw handhandhavingsverzoek kunt u bezwaar maken.
 • Ook de overtreder heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit om de overtreding ongedaan te maken. Dit is stap 3 van het handhavingstraject.
 • Het indienen van bezwaar kan binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.
 • Het behandelen van het bezwaar kan ook enige maanden in beslag nemen.