Verzoek om handhaving

Denkt u dat iemand de regels overtreedt? Dan kunt u ons vragen om daar iets aan te doen met een 'verzoek om handhaving'.

Probeer eerst te praten

Een verzoek om handhaving kan niet anoniem. Degene over wie u het verzoek indient hoort dus wie om handhaving heeft gevraagd. Het indienen van een verzoek om handhaving maakt de onderlinge relatie meestal niet beter. Ons advies is om eerst met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing. Dat levert vaak meer op dan een verzoek om handhaving. Buurtbemiddeling kan helpen om het gesprek aan te gaan.

Wie mag een verzoek om handhaving doen

Een verzoek om handhaving is alleen voor belanghebbenden. Bijvoorbeeld als uw buren bouwen zonder een omgevingsvergunning. Om te beoordelen of u belanghebbende bent moet bekend zijn wie om handhaving vraagt. Anonieme verzoeken nemen wij niet in behandeling.

Wat moet ik doen?

Het handhavingsverzoek moet schriftelijk en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In handhavingsverzoek moet het volgende staan:

 • uw naam, adres, woonplaats en hoe we u kunnen bereiken
 • datum van indienen
 • informatie over de mogelijke overtreding
 • locatie van de mogelijke overtreding (adres en woonplaats)
 • beschrijving van de mogelijke overtreding
 • welke actie(s) u wilt dat wij ondernemen
 • welk belang u heeft (waarom u belanghebbende bent)
 • of er sprake is van een noodsituatie en zo ja, waarom

Het handhavingsverzoek moet u ondertekenen. Als u het weet kunt u ook de volgende gegevens in het verzoek zetten:

 • de naam van de persoon die volgens u in overtreding is
 • wetten of regels die volgens u overtreden worden
 • eventuele bijlagen van de situatie, zoals foto’s

Hoe lang duurt het?

Als wij vastgesteld hebben dat u belanghebbende bent dan stellen wij over het algemeen een onderzoek in. Gaat het inderdaad om een overtreding dan starten wij een handhavingstraject.

Dit handhavingstraject heeft maximaal drie stappen om de overtreding te laten beëindigen en beëindigd te laten houden. Per zaak kan het aantal stappen verschillen.

 1. Een ambtelijke waarschuwing om iemand te wijzen op de overtreding, deze te beëindigen en beëindigd te houden
 2. Een voornemen om iemand een herstelsanctie op te leggen
 3. De definitieve last

Een handhandhavingstraject kan maanden tot jaren duren. Dit hangt af van hoe ingewikkeld de zaak is. U krijgt altijd een beslissing op uw verzoek maar door het onderzoek kan dit enige tijd duren. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de voortgang van het traject.

Bezwaar maken

Tegen de beslissing op uw handhandhavingsverzoek kunt u bezwaar maken. Ook de overtreder kan bezwaar te maken tegen het besluit, om zo de overtreding ongedaan te maken. Dit is stap 3 van het handhavingstraject. Bezwaar maken kan binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Het behandelen van het bezwaar kan ook enige maanden in beslag nemen.