Agrarische bedrijvigheid

De agrarische sector – met landbouw, tuinbouw, akkerbouw en veeteelt – is sinds jaar en dag kenmerkend voor ons land. Zowel wat betreft de voedselproductie als de oppervlakte die de sector in gebruik heeft. In onze gemeente geldt dat bijvoorbeeld voor het gebied binnen de Langbroekerwetering. Nu de effecten van agrarische activiteiten op mens, dier, milieu en natuur steeds duidelijker worden, is een doorontwikkeling naar een natuurinclusieve sector noodzakelijk. Waarbij een verdienmodel voor agrariërs het uitgangspunt is.

Duurzaam ondernemen

Vanuit de gemeente denken we mee en ondersteunen we de agrarische ondernemers in hun zoektocht naar een nieuw verdienmodel. Dit willen we doen met bijvoorbeeld gebiedsgerichte pilots. En door lokale afzetmarkten voor agrarische producten te stimuleren. Ook onze gemeentelijke organisatie neemt ook zoveel mogelijk lokaal af.

In gesprek

Beleid voor de agrarische sector wordt voornamelijk op landelijk en provinciaal niveau gemaakt. Dit beleid volgen we op de voet. Samen met lokale vertegenwoordigers zoals de lokale LTO-afdelingen en agrarische collectieven bespreken we eens per kwartaal de nieuwste ontwikkelingen. En we sluiten aan bij gebiedstafels en andere overlegorganen van de provincie om lokale ideeën en ook zorgen te bespreken.

Vitaal

Zo blijven we gezamenlijk in gesprek over oplossingen die passen bij de nieuwe situatie. En dat gaat goed en is ook nodig. In onze gemeente staan we bijvoorbeeld voor uitdagingen, zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, water, bodem, recreatie, energie, infrastructuur. Thema’s die in het landelijk gebied samen komen. Boerenbedrijven kunnen door hun activiteiten, kennis en locatie een spil zijn in het oplossen van deze vraagstukken. En koersen we door met elkaar samen te werken naar een vitale agrarische sector in een prachtig buitengebied.