De inhoud is geladen.

Natuur en Landschap

Onze gemeente is een prachtige, groene gemeente. We werken continue aan het behoud en versterken van al het groen. Dat begint met het gezond en leefbaar houden van onze vitale dorpen - met lanen, parken, sprengen, speelveldjes en plantsoenen - en onze buitengebieden. Waar thema’s als biodiversiteit, bomenbeleid, ecologisch maaien, recreatie, agrarische transitie, klimaatadaptatie, natuur en landschap alle aandacht heeft. En in balans met groen én water, de pijlers van de keuzes die we maken.

Groen én blauw

Dit groen behouden en versterken doen we samen met onze inwoners, landgoedeigenaren, agrariërs, terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap en andere betrokkenen. En ook het verschil dat we hiermee maken doen we met elkaar. Zo doen we dat, groen samen doen. In alles wat we doen, staat centraal wat ‘groen’ betekent voor het totale beheer van de openbare ruimte. En ook voor het faciliteren en stimuleren van bewonersinitiatieven. Daar waar we ‘groen’ noemen, bedoelen we ook ‘blauw’: groen en blauw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo maken we de gemeente groener en houden we haar vitaal. Samen met onze inwoners, landgoedeigenaren en agrariërs gaan we aan de slag om dit groen-blauw thema verder vorm te geven.

Met elkaar

Inwoners betrekken we bij het onderhoud van hun wijk in een integrale aanpak. Ofwel, samen met biodiversiteit, bomenbeleid, hittestress, klimaatadaptatie, groene daken én het beheer van de openbare ruimte. In het landelijk gebied werken we samen met landgoedeigenaren agrariërs en natuurbeheerders aan de transitie van het landelijk gebied. We stimuleren en faciliteren onze agrariërs in de omslag naar een rendabele natuur-inclusieve manier van ondernemen, bijvoorbeeld door mee te werken aan pilotprojecten. Regionaal werken we nauw samen in de U10-regio, het bovenregionale Groen Groeit Mee (GGM), Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Stuurgroep Kromme Rijnlandschap. Zo zetten we groen ook centraal op het gebied van natuur & landschap, landelijk gebied, duurzame recreatie en toerisme.