Kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie

Onze gemeente ligt in een mooie groene omgeving met volop rust, ruimte en natuur. De recreatieparken voorzien in de behoefte van de vele recreanten. Dit 'recreatief product' moet verbeterd worden. De kwaliteitsverbetering is noodzakelijk om aan te sluiten op de huidige recreatiebehoefte: comfort, luxe en veelzijdige voorzieningen. Op een groot deel van de recreatieterreinen wordt in meer of mindere mate permanent gewoond. Dat zorgt voor aantasting van buitengebied en natuur. Veel recreatieverblijven voldoen niet aan de landelijke brandveiligheidseisen voor gebruik als woning. Ook verhoogt permanente bewoning het risico van ondermijning en staat het de ontwikkeling van recreatieterreinen in de weg.

Om kwaliteitsverbetering mogelijk te maken is een nieuw en toekomstgericht bestemmingsplan voor recreatieterreinen vastgesteld. Met oog voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten. Wij treden op tegen permanente bewoning van na 31 oktober 2003 en tegen huisvesting van werknemers.

Vaststelling bestemmingsplan 'Recreatieterreinen Utrechtse Heuvelrug'

In de besluitvormende raadsvergadering van 30 september 2021 is het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief aangebrachte wijzigingen kunt u inzien op de landelijke website(externe link)

Beroepsprocedure

Door belanghebbenden kon een beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet onherroepelijk. 

Beleidsnota 'Niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven' vastgesteld

De gemeenteraad heeft in 2020 de beleidsnota niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven vastgesteld. Daarbij bepaalde de gemeenteraad dat:

  • De handhaving tegen permanente bewoning op recreatieterreinen vanwege de coronacrisis pas begint in 2022. Behoudens in onveilige, ongezonde of criminele situaties die naar het oordeel van burgemeester en wethouders tot direct handhavend optreden nopen
  • Een begunstigingstermijn wordt gesteld van 1,5 jaar met een algemene mogelijkheid deze met 1,5 jaar te verlengen, mits betrokkenen kunnen aantonen er in die 1,5 jaar alles aan te hebben gedaan alternatieve woonruimte te vinden
  • De daarin genoemde lijst met veelgestelde vragen en antwoorden is ook online te lezen.

Samenvatting beleidsnota

De beleidsnota bevat eenduidig beleid om vanaf 2022 tegen permanente bewoning op recreatieterreinen handhavend op te treden. De gemeente is zich bewust van de consequenties die dit heeft voor de betrokkenen en beseft dat dit voor betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis is. Het vinden van een andere woning is niet eenvoudig, temeer nu sprake is van krapte op de woningmarkt. De beleidsnota bevat daarom maatregelen om de effecten van de handhaving te verzachten.

Zo staan in de beleidsnota twee gedoogregelingen:

  • Personen die voor 31 oktober 2003 in een recreatieverblijf zijn komen wonen en daar onafgebroken zijn blijven wonen, komen onder voorwaarden in aanmerking voor een persoonlijke gedoogbeschikking
  • Personen die vanwege bijvoorbeeld een echtscheiding of een calamiteit met betrekking tot de eigen woning tijdelijk in een recreatieverblijf wonen, komen onder voorwaarden in aanmerking voor een tijdelijke gedoogbeschikking van 1 jaar

Daarnaast handhaaft de gemeente met menselijke maat. De gemeente doet dit zorgvuldig, proportioneel en evenredig. In handhavingsprocedures wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit kan in voorkomende gevallen aanleiding zijn om meer tijd te geven alternatieve woonruimte te vinden.

Verder zijn er personen die in ernstige gezondheids- en/of sociaal maatschappelijke problemen verkeren. Deze personen komen in aanmerking voor een aangepast handhavingstraject, waarbij zij ondersteuning en begeleiding van de Sociale Dorpsteams krijgen. Daarbij is in lijn met het rapport  'Als het vakantiepark je (t)huis is' van de kinderombudsman van 5 juni 2019 tevens aandacht voor minderjarige kinderen die op recreatieterreinen wonen.

Vragen?

U kunt uw vragen en opmerkingen sturen naar recreatieterreinen@heuvelrug.nl of telefonisch stellen.