Tijdens de zoektocht naar een huurhuis, of het huren van een huis, kan het voorkomen dat de verhuurder zich ongewenst gedraagt. Dit kan bijvoorbeeld discriminatie of bedreigingen inhouden, het vragen van een te hoge borg of het niet verstrekken van de juiste informatie. In een dergelijk geval is het mogelijk om het ongewenst gedrag van de verhuurder te melden bij de gemeente.

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u op zoekt bent naar een particuliere huurwoning (niet van een woningcorporatie)
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan vaak via een uitzendbureau

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Zij zullen uw klacht zelf afhandelen.

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties:

De verhuurder

 • discrimineert u bij de selectieprocedure/toewijzing van een huurwoning
 • bedreigt u of maakt u bang
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • stelt geen schriftelijk huurcontract op
 • stelt geen huurcontract in de taal naar voorkeur van de huurder (bij buitenlandse werknemers)
 • geeft geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract eindigt
  • hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt klacht over huren (per 1 juli 2024)
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen. Lees meer informatie over servicekosten(externe link)  

De verhuurbemiddelaar

 • vraagt bemiddelingskosten

Melding doen

Huurders met klachten over ongewenst verhuurgedrag, kunnen dit melden via het online formulier Ongewenst verhuurgedrag melden.

U kunt dit ook via de post doen. Stuur hiervoor eerst een e-mail naar postbusadvieswonen@heuvelrug.nl met uw adres. Wij sturen u dan een formulier toe.

Betaalt u een te hoge huur, te hoge servicekosten of bent u het niet eens met het onderhoud van uw woning? Dan kunt u terecht bij de huurcommissie(externe link).

Voor meldingen over discriminatie kunt u (ook) terecht bij Art.1 Midden Nederland(externe link).

Wat hebben wij nodig bij uw melding

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem melden door uw gegevens niet te verstrekken
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen

Na uw melding

 • U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Wij hanteren een gemiddelde termijn van 4 weken voor het behandelen van een melding. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet aan de regels voldoet? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Als de situatie niet dringend is, controleert de gemeente de melding later
 • Een medewerker van de gemeente bespreekt met u hoe de situatie wordt aangepakt
 • Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. De gemeente kan niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Soms moeten zij een dossier maken en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakt de gemeente altijd op

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Deze wet bevat regels voor een betere verhouding tussen huurder en verhuurder. Hieronder valt onder andere:

 • Een verhuurder verhuurt een woning transparant
 • Er is een schriftelijke huurovereenkomst
 • Er is schriftelijke informatie over rechten en plichten beschikbaar
 • Bij huisvesting van arbeidsmigranten zijn er afzonderlijke huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten
 • De informatievoorziening van de verhuurder aan de huurder is beschikbaar in de taal die de voorkeur heeft van de arbeidsmigrant

Lees meer over de Wet goed verhuurderschap(externe link)

English translation

During the search for a rental home or while renting a house, it may occur that the landlord behaves in an unwanted manner. This can include discrimination or threats, asking for an excessively high deposit, or failing to provide the right information. In such cases, it is possible to report the landlords unwanted behaviour to the municipality.

You can report unwanted behaviour from a landlord if:

 • You are looking for a private rental property (not from a housing corporation)
 • You are renting a property from a private landlord or rental agent. A rental agent connects tenants with private landlords
 • You are a foreign employee with a employment and housing contract, often working and living through a temporary employment agency

If you rent from a housing corporation, please report your complaint to the corporation that rents out the property. They will handle your complaint themselves

You can report unwanted behaviour in the following situations:

The landlord:

 • Discriminates against you during the selection/allocation of a rental property
 • Threatens or intimidates you
 • Asks for an excessively high deposit (more than 2 months' basic rent)
 • Does not provide a written lease agreement
 • Does not provide a rental agreement in the tenant's preferred language (for foreign employees)
 • Does not provide adequate information about
  • Your rights and obligations regarding the rental (not covered in the lease agreement)
  • The amount of the deposit and when you will get it back after the lease ends
  • How to contact the landlord
  • Contact information for the complaint reporting centre (as of July 1, 2024)
  • Service costs: you should receive a complete overview of the costs

The rental agent:

 • Charges mediation fees

Report

Tenants with complaints about unwanted rental behaviour can report them via postbusadvieswonen@heuvelrug.nl.

You can also do this by post. To do so, first send an email to postbusadvieswonen@heuvelrug.nl with your address. We will then send you a form.

If you are paying too much rent, facing excessive service costs, or disagree with the maintenance of your home, you can contact the rental committee(externe link).

For reports of discrimination, you can also contact Art.1 Midden Nederland(externe link).

What we need for your report:

 • Your name, address, phone number, and email address. You can also report anonymously by not providing your details
 • Details of the landlord or rental intermediary you are reporting
 • The address, if it concerns a property you rent or want to rent
 • A description of the situation, if possible with photos and attachments

After your report:

 • You will receive a message about your report. The municipality will assess your report as soon as possible, with an average processing time of 4 weeks. It is not always possible to inform you about this, especially if you made an anonymous report
 • If, after your report, it turns out that the rental of the property does not comply with the rules, the municipality can compel the landlord to rent the property according to the rules. If the situation is not urgent, the municipality will review the report later
 • A municipal employee will discuss with you how the situation will be addressed
 • The duration of handling the report depends on the situation. The municipality cannot check, use, or solve all reports. Sometimes they need to create a file, which takes time. Therefore, good reports are essential. The municipality always addresses reports of serious situations and reports with good information

Good Landlord Act (Wet goed verhuurderschap):

On July 1, 2023, the ‘Wet goed verhuurderschap’ came into effect. This law contains rules for a better relationship between tenant and landlord. It includes:

 • A landlord transparently rents out a property
 • There is a written lease agreement
 • There is written information about rights and obligations
 • In the case of housing for migrant workers, there are separate lease agreements and employment contracts
 • Information provided by the landlord to the tenant is available in the language preferred by the migrant worker

Learn more about the Good Landlordship Act(externe link)