De gemeente is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van verplichte zorg. Dit gebeurt niet alleen in specialistische instellingen. Het uitgangspunt is behandeling van psychisch kwetsbare personen in de eigen woon- en leefomgeving. Verplichte zorg is en blijft een uiterst redmiddel. De gemeente werkt samen met verschillende partijen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden.

Indien u bang bent dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen doordat diegene verward gedrag vertoont, dan kunt u uw zorgen met ons delen.  Wij onderzoeken op basis van uw melding welke ondersteuning of hulp er nodig is. 

Waarom melden?

U merkt als inwoner het als eerste zodra er iets met iemand uit uw omgeving niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. Diegene waarover de melding (hierna: betrokkene) gaat kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Wij werken samen met diverse partijen om in overleg met betrokkene en familie te komen tot de beste oplossing.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wij onderzoeken na uw melding of, en zo ja, welke hulp er nodig is. Indien uw melding voldoet aan de criteria van de Wet verplichte GGZ, geeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug opdracht om een zogenoemd ‘verkennend onderzoek’ uit te voeren. Dit betekent dat een psychiatrisch geschoolde medewerker een afweging maakt of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. Daarnaast wordt er gekeken of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt.

Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Wij verzoeken dan de officier van justitie om een zogenoemde ‘zorgmachtiging’ aan te vragen. Dit houdt in dat de rechter beslist of verplichte zorg wordt ingezet. Het verlenen van een zorgmachtiging betekent niet altijd dat een betrokkene wordt opgenomen; het kan ook zijn dat de verplichte zorg thuis wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Als u een naast familielid bent van de betrokkene, dan hoort u binnen veertien dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek van ons. Bent u het niet eens met de uitkomst, dan hebt u het wettelijke recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet informeren over de uitkomst.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Het opleggen van verplichte zorg betekent dat andere personen vergaande besluiten kunnen nemen die van invloed zijn op de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. De betrokkene heeft ook recht op rechterlijke bijstand en hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon.

Hoe melden?

U kunt uw melding persoonlijk toelichten tijdens het inloopmoment bij het Sociaal Dorpsteam. Deze vinden plaats bij u in de buurt. U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de zorgconsulenten van ons Sociaal Dorpsteam. Ook buiten de bereikbare tijden is het mogelijk om een boodschap en/of melding achter te laten op de voicemail. U wordt dan de eerstvolgende werkdag terug gebeld.

Anoniem

De Wet verplichte GGZ geeft bewust geen mogelijkheid om anoniem te melden. Uw persoonsgegevens maken het mogelijk om u indien nodig te vragen om extra toelichting. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid u te informeren over de voortgang van uw melding.

U kunt er wel voor kiezen om richting de betrokkene waarover u gemeld heeft anoniem te blijven. Dit kunt u aangeven in het contact dat u heeft met het Sociaal Dorpsteam. Het is ons dan wettelijk niet toegestaan om uw persoonsgegevens met de betrokkene te delen.

Acuut gevaar

In geval van een crisis, belt u altijd 112. Ons gemeentelijk meldpunt is niet gericht op crisissituaties. Bij meldingen via 112 kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet hiervoor toestemming geven. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.