Wij hebben 23 december 2022 van Habion een principeverzoek ontvangen voor de herontwikkeling van de locatie Sparrenheide - Nassau Odijckhof. De locatie ligt aan de rand van Driebergen-Rijsenburg en bestaat uit twee naast elkaar gelegen percelen.

Habion heeft de ambitie om op de locatie Sparrenheide - Nassau Odijckhof een aantrekkelijke, groene en toekomstbestendige woonwijk te realiseren. Het plan is om het verzorgings-/verpleeghuis te vervangen door toekomstbestendige woningen waar mensen zelfstandig kunnen wonen en zorg op maat kunnen krijgen, indien nodig. Vitale en minder vitale ouderen kunnen hier comfortabel zelfstandig wonen en onderdeel zijn van een levendige gemeenschap.

Er is nog geen ontwerp. Habion heeft een initiatief voorgelegd dat aan de algemene regelgeving wordt getoetst op haalbaarheid. Er zijn al wel enkele globale studies door Habion gedaan naar hoe het beoogde programma op de locatie gerealiseerd kan worden. Het nog niet vaststaande beoogde programma waar nu naar gekeken wordt omvat: 

  • Een programma van maximaal 410 woningen
  • Hierbij inbegrepen de te behouden 47 aanleunwoningen bij Sparrenheide

Op dit moment beoordelen gemeentelijke adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgoed, juridische zaken, verkeer, financiën en communicatie het ingediende verzoek. 

Op basis daarvan ontstaat een beeld van de haalbaarheid van het verzoek en de eventuele knelpunten.

Participatie en communicatie

Normaal gesproken wordt een principeverzoek ambtelijk beoordeeld. De initiatiefnemer krijgt vervolgens advies eventuele knelpunten op te lossen totdat er een verzoekt ligt dat de ambtelijke organisatie acceptabel vindt. Dit principeverzoek is zo ingrijpend dat de inhoudelijke beoordeling van het verzoek niet kan plaatsvinden zonder dat er uitgebreide participatie plaatsvindt. Door middel van participatie betrekt de initiatiefnemer belanghebbenden vroegtijdig om inzicht te krijgen in de verschillende belangen en om ideeën op te halen. Met als doel de kwaliteit van het initiatief te verbeteren. De uitkomst van de participatie is onderdeel van de beoordeling van het verzoek door de gemeente.

Habion is als initiator van het project zelf aan zet als het gaat om de participatie met de omwonenden en andere relevante partijen. Dit is in lijn met het gemeentelijk participatiekader dat aansluit op de aankomende Omgevingswet. Habion is al met de participatie gestart. Het principeverzoek is tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van betrokken buurtbewoners en andere betrokkenen, onder wie ouderenorganisaties en kleinschalige wooninitiatieven. Habion en Dura Vermeer continueren de ingezette participatie gedurende het hele traject. Meer informatie hierover staat op de website van Habion: https://www.habion.nl/projecten/nassau-odijckhof-driebergen(externe link).

Rol gemeente

De gemeente houdt gedurende het participatieproces een vinger aan de pols om te waarborgen dat alle belanghebbenden, inclusief woningzoekenden, worden betrokken. De uitkomst van de participatie neemt het college mee bij de beoordeling van het verzoek, naast alle andere informatie (bijv. uit onderzoeken). Daarnaast informeert de gemeente via deze website en het Gemeentenieuws, dat in de De Kaap/Stichtse Courant verschijnt, alle betrokken partijen over de participatie- en inspraakmogelijkheden, de procedure en de rol van de gemeente.

Het doel is om de besluitvorming over het principeverzoek voor de zomer af te kunnen ronden, zodat Habion aan de slag kan met het stedenbouwkundig kader en de randvoorwaarden.