Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen.

De wet gaat ervan uit dat bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen zichtbaar zijn grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Daarom mag u aan de voor- of zijkant van een woning vaak maar heel beperkt bouwen. Voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, bijgebouw, overkapping of dakkapel bij een recreatiewoning, woonwagen of tijdelijk gebouw is een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bouwen in, op of bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument en bij beschermde stads- of dorpsgezichten.

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Via het Omgevingsloket Online(externe link) kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen. Als dat nodig is, kunt u dat op dezelfde website direct regelen.  

De rijksoverheid heeft regels(externe link) opgesteld voor vergunningsvrij bouwen. 

Wat moet ik meenemen?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag heeft gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Wat kost het?

Voor het indienen van een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd, op grond van onze legesverordening, deze wordt ieder jaar door de gemeenteraad vastgesteld. In de legesverordening staat welke bedragen berekend worden voor de vergunde activiteiten. Voor de meeste onderdelen geldt dat een berekening plaats vindt, de uiteindelijke hoogte is dus afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten van het plan.

Vooroverleg

Wilt u weten of uw (ver)bouwplan mag van de gemeente? Of een ontwikkeling mogelijk is? Vraag dan eerst een ‘Vooroverleg’ aan voordat u een definitieve aanvraag indient.

Tijdens het vooroverleg toetst u samen met de gemeente de haalbaarheid van de plannen. Er zijn twee soorten ‘Vooroverleg’: een regulier vooroverleg (principeverzoek) of uitgebreid vooroverleg (ruimtelijk initiatief). U moet hiervoor leges betalen. Op de pagina Vooroverleg met de gemeente wordt dit verder uitgelegd.

Verklaring vergunningsvrij

Twijfelt u of wat u gaat bouwen wel of niet vergunningsvrij is, dan kunt u een Verklaring vergunningsvrij bouwen aanvragen U moet hiervoor leges betalen.