Wilt u weten of uw (ver)bouwplan mag van de gemeente? Of een ontwikkeling mogelijk is? Vraag dan eerst een ‘Vooroverleg’ aan voordat u een definitieve aanvraag indient.

Tijdens het vooroverleg toetst u samen met de gemeente de haalbaarheid van de plannen. Er zijn twee soorten ‘Vooroverleg’: een regulier vooroverleg (principeverzoek) of uitgebreid vooroverleg (ruimtelijk initiatief). Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.

Voor vooroverleg moet u betalen. Deze kosten worden leges genoemd en zijn afhankelijk van welk soort vooroverleg voor u nodig is. Met het indienen van het formulier vooroverleg start formeel uw proces voor het in behandeling geven van het vooroverleg. U moet hiervoor leges betalen. Ook voor een ingetrokken vooroverleg moet u leges betalen. De bedragen vindt u hieronder, op het aanvraagformulier en in de legesverordening

Nadat uw aanvraag vooroverleg is ingediend laten wij u weten welk soort vooroverleg voor u van toepassing is. 

Regulier vooroverleg - principeverzoek 

Vooroverleg over plannen die passend in het bestemmingsplan of in de beheersverordening (of het omgevingsplan) of het beleid planologische afwijkingen, vallen onder regulier vooroverleg of principeverzoek.

Een vooroverleg met welstand over uw plan dat u voorbereid valt hier ook onder.

Voor het indienen van een principeverzoek brengen wij € 425 in rekening. Dit bedrag is exclusief kosten van externe adviezen, zoals bijvoorbeeld welstandsadvies. Deze kosten komen bovenop deze leges.

Uitgebreid vooroverleg - ruimtelijk initiatief

Voldoet uw plan niet aan eerder genoemde ruimtelijke regels, dan valt het plan onder: uitgebreid vooroverleg en is het een ruimtelijk initiatief.

Bijvoorbeeld het omzetten van een bedrijfsbestemming naar wonen of het toevoegen van woningen.

Voor het indienen van een ruimtelijk initiatief inclusief behandeling van het plan aan de intaketafel brengen wij € 770 in rekening. Dit bedrag wordt vermeerderd met € 265 per woning (en/of zelfstandige wooneenheid/bedrijfseenheid) tot een maximum van € 5.350.

Mocht het nodig zijn om een tweede keer met de stukken te komen, dan kost dat € 425.

Als voor de beoordeling van het ruimtelijk initiatief externe adviezen ingewonnen moeten worden, komen de kosten daarvan bovenop deze leges.

Bijlagen

Bij uw verzoek voegt u de volgende bijlagen toe:

  • toelichting van het plan: de aanleiding, de motivatie en een beschrijving van de nieuwe situatie
  • tekeningen met plattegronden en gevelaanzichten met renvooi (bestaand en nieuw) 
  • kleurenfoto’s van de locatie en directe omgeving 
  • situatietekening van de bestaande en nieuwe situatie met noordpijl (minimaal schaal 1:1000) - met bebouwing en bomen op het perceel
     

Overige praktische informatie

Het overleg is geen echt fysiek overleg, maar een beoordeling van ons of uw aangevraagde (ver)bouwplan of ontwikkeling in principe mogelijk is toegestaan (met een omgevingsvergunning danwel het aanpassen van een ruimtelijk plan).

U ontvangt een schriftelijk reactie op uw ‘Vooroverleg’. 

Het resultaat van uw ‘Vooroverleg’ is een advies over de haalbaarheid van uw plan. Dit is een voorlopige afweging die is gemaakt op basis van uw ingediende plan. Bestuurlijke besluitvorming over het initiatief vindt bovendien pas later plaats als u de aanvraag formeel indient.