Omgevingsvisie

kaart van heuvelrug

In een Omgevingsvisie laat de gemeente zien hoe zij de fysieke leefomgeving wil inrichten.

Concept Omgevingsvisie ligt ter inzage

Na een lang traject van koers bepalen samen met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen hebben we een gemeentelijke Omgevingsvisie gemaakt. Het is nog een conceptversie die de gemeenteraad uiteindelijk later dit jaar definitief vaststelt.

De concept omgevingsvisie ligt samen met de bijbehorende Milieu Effect Rapportage (MER) van 1 maart tot 12 april 2022 ter inzage. Dit betekent dat iedereen in die periode op deze twee documenten schriftelijke zienswijzen kan indienen. Met een zienswijze kunt u aangeven wat u van de concept Omgevingsvisie of het MER vindt. We lezen ingediende zienswijzen zorgvuldig door. Ingediende informatie kan er voor zorgen dat de gemeente de concept Omgevingsvisie aanpast voor hij definitief wordt.

Wilt u een zienswijze indienen? Stuurt u die dan in een e-mail aan info@heuvelrug.nl of in een brief aan gemeente Utrechtse Heuvelrug postbus 200 3940 AE Doorn, t.a.v. M. van den Heuvel.

Wat is een Omgevingsvisie?

Een Omgevingsvisie is een document waarin de gemeente vertelt hoe ze de fysieke leefomgeving wil inrichten. Dit is de omgeving met alles wat nodig is om er te kunnen leven, wonen, werken, studeren, recreëren. Zoals water, lucht, bodem, natuur, landschap, energie, wegen en gebouwen. Hoe de gemeente de omgeving wil inrichten, is in de visie omschreven als ambities voor 2040. De komende jaren gaan we ons best doen om die ambities te behalen, bijvoorbeeld door gebieds- of themagericht werken. Dit doen we zoveel mogelijk samen met partners in de regio, zoals buurgemeenten en de provincie.

De totstandkoming: een participatief project

De afgelopen jaren is stapsgewijs toegewerkt naar de Omgevingsvisie. In 2019 is eerst een Hoofdlijnennotitie gemaakt. Inwoners, belangengroepen en externe partners hebben informatie gegeven voor de inhoud. Er werd een aantal inhoudelijke uitgangspunten vastgelegd: een kwalitatief hoogstaande leefomgeving, een toekomstgerichte houding en vitale dorpen.

In 2020 zoomden we vanuit de Hoofdlijnennotitie verder in op de uiteindelijke concept Omgevingsvisie. Dit deden we onder de vlag van de Toekomstvisie. Vanwege de coronamaatregelen konden we daarvoor geen grote bijeenkomsten houden. Met onder andere straatinterviews, expertsessies, een enquête en online dialoogsessies hebben we toch zoveel mogelijk inwoners te betrekken. Via al deze kanalen vroegen we inwoners hun mening over onderwerpen die voor de hele gemeente gelden. Bijvoorbeeld:

  • Mobiliteitsvraagstukken
  • Het economische profiel van de gemeente
  • De transitie van de agrarische sector naar een duurzame en circulaire sector
  • De recreatiedrukte
  • Klimaatadaptatie
  • Een gezonde leefomgeving
  • Woningbouw
  • Opwekking van duurzame energie
  • Versterking van de natuur

Dit leverde veel informatie op. Hiermee is een Peilnota opgesteld. Deze nota geeft inhoudelijk richting op een aantal belangrijke onderwerpen.

In het voorjaar van 2021 volgde de derde en laatste participatiefase. Met een online enquête en online dialoogsessies voor ieder dorp is met de inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen verkend wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp.

Onderzoek naar de milieueffecten

In september 2021 is een onderzoek gedaan naar de milieueffecten van het beleid dat in de concept Omgevingsvisie is opgeschreven. Dit onderzoek is gedaan tijdens het schrijven van de visie. Hierdoor konden we de uitkomsten gelijk in de visie verwerken. Het onderzoek is verwerkt tot een Milieu Effect Rapportage (MER).

We vragen niet-bindend advies aan bij de Commissie MER. Deze commissie beoordeelt als onafhankelijke organisatie of er een deugdelijk MER-onderzoek heeft plaatsgevonden en zij adviseert de gemeente over eventueel nader te onderzoeken onderdelen.

Planning 2022

Planning 2022
16 maartgemeenteraadsverkiezingen
1 maart - 12 aprilterinzagelegging Omgevingsvisie
maart - juniadvies van commissie MER
2e helft 2022gemeenteraad stelt Omgevingsvisie vast

Download de concept Omgevingsvisie

Samenvatting Omgevingsvisie

Download de Milieu effect rapportage