Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie laat de gemeente zien hoe zij de fysieke leefomgeving wil inrichten en wat zij hierin belangrijk vindt.

Wat is een Omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een document waarin de gemeente vertelt hoe ze de fysieke leefomgeving wil inrichten. Een fysieke leefomgeving gaat over alles wat nodig is om hier te kunnen leven, wonen, werken, studeren, recreëren. Zoals water, lucht, bodem, natuur, landschap, energie, wegen, huizen en gebouwen. Er zijn doelen gesteld voor de toekomst tot het jaar 2040, die we ambities noemen. De komende jaren willen we die ambities uitvoeren, bijvoorbeeld via plannen voor gebieden of voor thema’s. Dit doen we zoveel mogelijk samen met partners in de regio, zoals buurgemeenten en de provincie.

De omgevingsvisie en participatie

De afgelopen jaren is in stappen gewerkt aan de omgevingsvisie, die er nu ligt. In 2019 is er eerst een Hoofdlijnennotitie gemaakt. Inwoners, belangengroepen en externe partners hebben ideeën en informatie gegeven om de inhoud van de omgevingsvisie te schrijven. Er is een aantal thema's vastgelegd, die belangrijk worden gevonden, namelijk een kwalitatief hoogstaande leefomgeving, een toekomstgerichte houding en zorgen voor vitale dorpen.

In 2020 is de omgevingsvisie verder uitgewerkt vanuit de Hoofdlijnennotitie tot een definitieve omgevingsvisie. Vanwege de coronamaatregelen konden daarvoor geen grote participatiebijeenkomsten plaatsvinden.  Daarom zijn in deze tweede participatiefase straatinterviews gehouden, expertsessies, een enquête en online dialoogsessies. Hierbij zijn zoveel mogelijk inwoners betrokken. Via deze kanalen en manieren van vragen stellen, konden inwoners hun mening geven over onderwerpen die voor de hele gemeente belangrijk zijn, zoals:

  • Mobiliteitsvraagstukken
  • Het economisch profiel van de gemeente
  • De transitie van de agrarische sector naar een duurzame en circulaire sector
  • De recreatiedrukte
  • Klimaatadaptatie
  • Een gezonde leefomgeving
  • Woningbouw
  • Opwekking van duurzame energie
  • Versterking van de natuur

Dit leverde enorm veel informatie op. Met deze informatie is een Peilnota opgesteld. In deze nota wordt een richting beschreven voor een aantal belangrijke onderwerpen.

In het voorjaar van 2021 volgde een derde participatiefase. Met een online enquête en online dialoogsessies voor ieder dorp is met de inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen verkend wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp.

Onderzoek naar de milieueffecten

In september 2021 is een onderzoek gedaan naar de milieueffecten van het in de concept omgevingsvisie opgeschreven omgevingsbeleid. Door het onderzoek nog tijdens het schrijven van de omgevingsvisie te laten doen, konden we de uitkomsten gelijk in de omgevingsvisie verwerken. Het onderzoek is verwerkt tot een milieueffectrapportage (m.e.r.). Afgelopen voorjaar heeft de Commissie m.e.r. een advies uitgebracht. Deze commissie beoordeelt als onafhankelijke organisatie of er een zorgvuldig m.e.r.-onderzoek is gedaan en zij adviseert de gemeente over onderdelen die nog verder onderzocht moeten worden. Met dit advies is een aanvullende m.e.r.-notitie opgesteld.

Zienswijzen en aangepaste concept omgevingsvisie

Van 1 maart tot 12 april 2022 heeft de concept-omgevingsvisie samen met de milieueffectrapportage (m.e.r.) ter inzage gelegen. In die periode konden schriftelijke zienswijzen over de visie worden ingediend. Er zijn in totaal 33 zienswijzen ontvangen, zowel van inwoners als van organisaties. 

In de tussentijd zijn er ook gemeenteraadverkiezingen geweest en hebben de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad afspraken gemaakt voor de komende vier jaar over allerlei onderwerpen. Zowel deze raadsbrede afspraken als de ontvangen zienswijzen gaven voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding om de concept omgevingsvisie op diverse punten aan te passen. De gemeenteraad heeft de aangepaste omgevingsvisie in 2023 nog niet definitief vastgesteld.

Duurzame groei

Op 23 januari 2023 vond in de raad een verkennend gesprek plaats over “duurzame groei”, een belangrijk overkoepelend thema uit de raadsbrede afspraken. Het gaat over de balans tussen onderwerpen als woningbouw, voorzieningen, natuur, leefbaarheid, klimaat en recreatie. De uitkomsten van het gesprek kunnen van invloed zijn op de ambities in de concept omgevingsvisie, waardoor deze kan worden aangepast voor hij wordt vastgesteld.

Planning 2023

Planning 2023
Begin 2023Gesprek over duurzame groei
Voorjaar 2023Gemeenteraad stelt omgevingsvisie definitief vast