Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Omgevingsvisie

In een Omgevingsvisie laat de gemeente zien hoe zij de fysieke leefomgeving wil inrichten.

Wat is een Omgevingsvisie?

Een Omgevingsvisie is een document waarin de gemeente vertelt hoe ze de fysieke leefomgeving wil inrichten. Een fysieke leefomgeving is voor ons: alles wat nodig is om hier te kunnen leven, wonen, werken, studeren, recreëren. Zoals water, lucht, bodem, natuur, landschap, energie, wegen en gebouwen. De ambities in de visie zijn gericht op het jaar 2040. De komende jaren gaan we ons best doen om die ambities te realiseren, bijvoorbeeld door gebieds- of themagerichte uitwerkingen. Dit doen we waar mogelijk in samenwerking met partners in de regio, zoals buurgemeenten en de provincie.

De totstandkoming: een participatief project

De afgelopen jaren is stapsgewijs toegewerkt naar de Omgevingsvisie. In 2019 is eerst een Hoofdlijnennotitie gemaakt. Inwoners, belangengroepen en externe partners hebben allen bouwstenen geleverd voor de inhoud. Er werd een aantal stevige inhoudelijke uitgangspunten vastgelegd, namelijk een kwalitatief hoogstaande leefomgeving, een toekomstgerichte houding en vitale dorpen.

In 2020 zoomden we vanuit de Hoofdlijnennotitie verder in op de uiteindelijke Omgevingsvisie. Dit deden we onder de vlag van de Toekomstvisie. Vanwege de coronamaatregelen konden we daarvoor geen grote bijeenkomsten houden. Met onder andere straatinterviews, expertsessies, een enquête en online dialoogsessies hebben we zoveel mogelijk inwoners betrokken. Via deze kanalen vroegen we inwoners hun mening over onderwerpen die voor de hele gemeente gelden, zoals:

  • Mobiliteitsvraagstukken
  • Het economisch profiel van de gemeente
  • De transitie van de agrarische sector naar een duurzame en circulaire sector
  • De recreatiedrukte
  • Klimaatadaptatie
  • Een gezonde leefomgeving
  • Woningbouw
  • Opwekking van duurzame energie
  • Versterking van de natuur

Dit leverde enorm veel informatie op. Op basis hiervan is een Peilnota opgesteld. Deze nota geeft inhoudelijk richting op een aantal belangrijke onderwerpen.

In het voorjaar van 2021 volgde de derde participatiefase. Met een online enquête en online dialoogsessies voor ieder dorp is met de inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen verkend wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp.

Onderzoek naar de milieueffecten

In september 2021 is een onderzoek gedaan naar de milieueffecten van het beleid dat in de concept Omgevingsvisie werd opgeschreven. Door het onderzoek nog tijdens het schrijven van de visie te laten doen, konden we de uitkomsten gelijk in de visie verwerken. Het onderzoek is verwerkt tot een Milieu Effect Rapportage (m.e.r.).
Afgelopen voorjaar heeft de Commissie m.e.r. een advies uitgebracht. Deze commissie beoordeelt als onafhankelijke organisatie of er een deugdelijk m.e.r.-onderzoek is gedaan en adviseert de gemeente over eventueel nader te onderzoeken aspecten. Met dit advies is een aanvullende m.e.r.-notitie opgesteld.

Zienswijzen en aangepaste concept omgevingsvisie

Van 1 maart tot 12 april 2022 heeft de concept-omgevingsvisie samen met de bijbehorende milieu effect rapportage (m.e.r.) ter inzage gelegen. In die periode konden schriftelijke zienswijzen op de visie worden ingediend. Er zijn in totaal 33 zienswijzen ontvangen, zowel van inwoners als organisaties. 
In de tussentijd zijn er ook gemeenteraadverkiezingen geweest en hebben de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad afspraken gemaakt voor de komende vier jaar. Zowel deze raadsbrede afspraken als de ontvangen zienswijzen gaven voor het college van B&W aanleiding om de concept omgevingsvisie op diverse punten aan te passen. De verwachting is dat de gemeenteraad de aangepaste omgevingsvisie begin 2023 definitief vaststelt.

Duurzame groei

Voordat de gemeenteraad de concept omgevingsvisie door de gemeenteraad vaststelt vindt in de raad een verdiepend gesprek plaats over “duurzame groei”, een belangrijk overkoepelend thema uit de raadsbrede afspraken. Het gaat over de balans tussen onderwerpen als woningbouw, voorzieningen, natuur, leefbaarheid, klimaat en recreatie. De uitkomsten van het gesprek kunnen van invloed zijn op de ambities in de concept omgevingsvisie.

Planning 2022-2023

Planning 2022-2023
Begin 2023Gesprek over duurzame groei
Begin 2023Gemeenteraad stelt omgevingsvisie definitief vast