Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie laat de gemeente zien hoe zij de fysieke leefomgeving wil inrichten en wat zij hierin belangrijk vindt.

Wat is een Omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een document waarin staat hoe wij als gemeente willen dat het grondgebied er in 2040 uit gaat zien. Het gaat daarbij over alles wat nodig is om hier te kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren. Zoals water, lucht, bodem, natuur, landschap, energie, wegen, huizen en gebouwen. Er zijn doelen gesteld voor de toekomst tot het jaar 2040. Die noemen we ambities. De komende jaren willen we die ambities uitvoeren. Bijvoorbeeld via plannen voor gebieden of voor thema’s. Dit doen we zoveel mogelijk samen met partners in de regio. Zoals buurgemeenten en de provincie.

De omgevingsvisie en participatie

Op 3 juli 2023 stelde de gemeenteraad de omgevingsvisie vast. In 2019 is eerst een Hoofdlijnennotitie gemaakt. Inwoners, belangengroepen en andere partners hebben ideeën en informatie gegeven voor de inhoud van de omgevingsvisie. Er zijn toen drie belangrijke thema’s benoemd: een kwalitatief hoogstaande leefomgeving, een toekomstgerichte houding en zorgen voor vitale dorpen.

In 2020 is de omgevingsvisie verder uitgewerkt vanuit de Hoofdlijnennotitie tot een definitieve omgevingsvisie. Ook hierbij zijn zo veel mogelijk inwoners betrokken. Zij gaven hun mening over onderwerpen als:

  • mobiliteit en verkeer
  • de lokale economie en bedrijvigheid
  • de overgang van de agrarische sector naar een duurzame en circulaire sector
  • recreatie en de drukte die dat soms met zich meebrengt
  • klimaatadaptatie
  • gezonde leefomgeving
  • woningbouw
  • opwekking van duurzame energie
  • versterking van de natuur

Dit leverde enorm veel informatie op. Met deze informatie is een Peilnota opgesteld. In deze nota wordt een richting beschreven voor een aantal belangrijke onderwerpen.

In het voorjaar van 2021 is voor ieder dorp met de inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen verkend wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp.

Onderzoek naar de milieueffecten

In september 2021 zijn de milieueffecten onderzocht van de voorstellen voor de omgevingsvisie. Het onderzoek is verwerkt tot een milieueffectrapportage (m.e.r.).

Zienswijzen en aangepaste concept omgevingsvisie

Van 1 maart tot 12 april 2022 lag de concept omgevingsvisie samen met de milieueffectrapportage (m.e.r.) ter inzage. Er zijn 33 zienswijzen ontvangen van inwoners, bedrijven en andere  organisaties. 

De omgevingsvisie is voor het grootste deel tijdens de periode van de vorige gemeenteraad gemaakt. De huidige gemeenteraad heeft nog een aantal voorstellen voor aanpassing (amendementen) aangenomen. Zo is het belang van biodiversiteit meer benadrukt en is concreter gemaakt wat de raad verstaat onder vitaliteit van de dorpen. Deze amendementen zijn verwerkt, waarmee de omgevingsvisie definitief is. 

Omgevingsvisie en bijbehorende documenten downloaden