Wet- en regelgeving

Door wijzigingen in de wet- en regelgeving is de gemeente genoodzaakt onderdelen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid te herzien. Het herziene inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit aan op deze wijzigingen.

Stimulering lokale economie

Meervoudige Onderhandse aanbestedingen mogen conform het herziene Inkoop- en aanbestedingsbeleid tot de Europese drempelbedragen uitgevoerd worden, mits er geen sprake is van grensoverschrijdend belang. Hiermee wordt de kans op mededinging voor lokale leveranciers vergroot. Tevens word er met buurgemeenten voortdurend gewerkt aan manieren om de lokale economie te stimuleren en om het aandeel opdrachten dat de gemeente onderbrengt bij lokale en regionale bedrijven, te vergroten.

Maatschappelijk verantwoordelijk inkopen

Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit ook aan op de beleidsterreinen van de gemeente waarin we zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving en de mensen om ons heen. De gemeente streeft er naar om volledig energieneutraal te worden en om materialen en grondstoffen maximaal te benutten (circulariteit) en afval tot een minimum te beperken. Daarnaast werkt de gemeente er ook in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.