Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 14 februari 2024 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met de initiatiefnemer van een bouwplan op het perceel Hoofdstraat 76 en Kleinloolaan in Driebergen- Rijsenburg.

Deze overeenkomst gaat over  het verlenen van medewerking aan de herontwikkeling van het perceel kadastraal bekend gemeente Driebergen, sectie E, nummer 1716, ter grootte van 1181 m2. In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de planologische procedure, de realisatie van het bouwplan en het verhaal van de door de gemeente te maken kosten voor de realisatie van het bouwplan op de initiatiefnemer.

Zakelijke beschrijving ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening met ingang van 22 februari 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum in het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn. U kunt de stukken ook via deze pagina downloaden.

Geen reacties mogelijk

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Voor informatie over de inhoud van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de teammanager van het organisatieonderdeel Thema Omgeving, Team Omgevingsverzoeken, bereikbaar via 0343 56 56 00.